تصرّف در خمس

تصرّف در خمس

 

وظيفه زن و فرزند كسانى كه خمس پرداخت نمى  كنند

366. وظيفه زن و فرزند كسانى كه خمس بدهكارند و پرداخت نمى  كنند در مصرف اموال و غذاها چيست؟

ج. تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارند، تصرف در آن  ها مانعى ندارد.

 

صرف وجوهات شرعيّه براى جنگ  زدگان، ساخت يا تجهيز مدارس

367. آيا اجازه مى   فرماييد از وجوهات شرعيّه به جنگ  زدگان، ساخت مدارس يا تعمير، تجهيز و خريد وسايل مورد نياز مدارس، دانشگاه  هاى دولتى و آزاد و پيام نور و مواردى از اين قبيل پرداخت شود؟

ج. بايد هر موردى با خصوصيّات ملاحظه شود تا اين كه مورد اجازه بشود.

 

پرداخت وجوهات شرعيّه در قالب هديه به مستحقّ دريافت

368. اگر شخصى وجوهات شرعيّه از قبيل سهم امام ـ عليه  السّلام ـ يا سهم سادات بر ذمّه دارد و مى   خواهد به ديدن يك طلبه يا يك سيّد مستحق برود، آيا مى   تواند چيزى خريده و به عنوان هديه منزل نو يا عروسى به خانه آن  ها ببرد و از وجوهات خود حساب نمايد؟

ج. اگر قبول وجوهات مى   كنند و آن  چه را كه مى   خرد به عقيده   ى آن  ها به مبلغ بيشتر از قيمت خريدارى نشده است، ظاهرا مى   تواند به آن  ها برساند، در صورتى كه دهنده و گيرنده در تصرّف آن خمس مجاز باشند.

 

ساخت مسجد با سهم مبارك امام ـ عليه   السّلام ـ

 

369. جهت ساختمان مسجدى كه اطراف آن مردمى مستضعف زندگى مى   كنند، آيا مى  توان از سهم مبارك امام ـ عليه   السّلام ـ مصرف كرد؟

ج. اگر محلّ ديگرى نداشته باشد، از فقيه عادل اجازه بگيرند و اين عمل را انجام دهند.

 

ساخت نمازخانه در مدارس با وجه سهم امام ـ عليه   السّلام ـ

 

370. آيا اجازه مى   فرماييد از وجه سهم مبارك امام ـ عليه   السّلام ـ در مدارس و امثال آن نمازخانه ساخته شود؟

ج. با وجود ساير شرايط مذكور در سؤال قبل، اشكالى ندارد.

 

صرف ثلث سهم مبارك امام ـ عليه   السّلام ـ در ساختمان امام  زاده

371. بعضى از مؤمنين پيشنهاد كمك به وسيله  ى وجوهات به ساختمان امامزاده  اى را نموده   اند، با توجه به اين  كه ساختمان مسجد هم در اين مجموعه  ى ساختمانى هست، آيا مى   توانيم وجوهات شرعيّه را به مصرف ساختمان امامزاده و مسجد ملحق به آن برسانيم؟

ج. در ضروريّات اين ساختمان، نه در تزيينات، در صورتى كه محلّ ديگرى براى صرف در آن نباشد، ـ مانند وجوه بريّه و تبرّعات ـ و متصدّى   ها امين باشند، مانعى ندارد مقدارى از سهم امام، هر چند به ثلث برسد، در اين مطالب صرف شود.

استفاده از خمس براى مدرسه

372. آيا براى هزينه تجهيز مدرسه مثل ساختن آشپزخانه و تعميرات ديگر مى  توان از سهم امام ـ عليه   السّلام ـ انجام داد، يا اين كه در هر مورد خاصّ اجازه جداگانه لازم دارد؟

ج. اجازه  ى جداگانه لازم است.

 

استفاده از خمس در توسعه   ى مسجد

373. آيا از پول خمس و سهم امام مى   توان در توسعه  ى مسجد استفاده نمود يا خير؟

ج. از سهم سادات براى مسجد نمى   شود استفاده كرد، سهم امام هم نياز به اجازه دارد.

 

خرج براى امور خير از كسى كه سال نداشته

374. كسى كه سال خمسى نداشته و مبالغى در امور خيريّه از قبيل مسجد و حسينيه و بيمارستان خرج كرده است، چه بايد بكند؟

ج. اگر معلوم نيست كه از ربح بين سال خرج كرده، بنابر احتياط با حاكم شرع مصالحه   اى بنمايد.

 

صرف پول در امور خير

375. كسى كه بخش اعظم درآمدش را صرف كارى كرده است كه رجحان شرعى دارد، ـ مثل ساختن مسجد و... ـ آيا جزو مؤونه و مخارج زندگى به حساب مى  آيد، يعنى در آن هم ملاحظه   ى شأن مى   شود كه در مازاد بر آن خمس داشته باشد؟

ج. بله، ملاحظه   ى شأن مى   شود.

 

مصرف خمس در امور فرهنگى

376. آيا از پول خمس مى   توان در راه مصارف فرهنگى استفاده نمود؟

ج. در هر موردى بايد اجازه بگيرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS