شك در خمس

شك در خمس

 

شك در تعلّق خمس و پرداخت خمس

353. چيزى را كه انسان نمى   داند به آن خمس تعلّق گرفته يا نه و يا نمى   داند خمس آن را داده است يا نه، آيا خمس دارد؟

ج. صورت اوّل خمس ندارد و در صورت دوّم كه تعلّق خمس به آن يقينى است، بايد خمس بدهد.

 

پرداخت خمس براى رفع ترديد

354. اگر انسان در درآمد سالانه  ى خود دقيق نبوده و پس از بررسى در آخر سال به مقدارى پول برخورد كند كه نداند به چه صورت به دست او رسيده، آيا از راه معامله بوده يا با دريافت وام قرض  الحسنه و يا ديگر موارد، آيا مى  تواند جهت رفع ترديد خمس آن را پرداخت كند؟

ج. اگر يقين ندارد كه آن نقدينه متعلّق خمس واقع شده، خمس آن واجب نيست. ولى براى رفع ترديد، تخميس مانع ندارد.

 

ندانستن مبلغ جنس  هاى مصرف شده

355. اينجانب در سال  هاى گذشته، گاهى مقاديرى پارچه و چيزهاى ديگر براى مصرف خانواده نگهدارى و پس از چند سال بدون پرداخت خمس مصرف كرده   ام و در حال حاضر كه تصميم به پرداخت خمس آن  ها دارم نمى   دانم مقدار و قيمت آن چه قدر بوده است. وظيفه چيست؟

ج. به اندازه  اى كه يقين داريد، خمس آن را بپردازيد و احتياطا با حاكم مصالحه كنيد.

 

شك در تاريخ درآمد

356. كسى كه بعد از بلوغ فقط در يك مورد درآمد داشته است كه تاريخ آن هم مجهول است و شك داشته كه آن مبلغ را صرف مؤونه نموده است يا نه، و بعد از چند سال آن مبلغ را مصالحه كرده، آيا سال خمس او همان تاريخ مصالحه مى   باشد؟

ج. در تعيين سال خمس مخيّر است و عملاً با حصول فايده جديده يا شروع به كسبى كه درآمد تدريجى دارد، شروع مى   شود.

 

چيزى كه شك در گذشت سال بر آن هست

357. در لابلاى اثاث منزل يا كتاب  ها مبلغى پول يا نظير آن را مى   بينيم كه شكّ مى   كنيم سال بر آن گذشته است يا خير، آيا بايد خمس آن را داد؟

ج. اگر معلوم نشد، خمس ندارد.

 

شك در اين كه پول  هاى مصرف شده در سال  هاى قبل متعلّق خمس بوده يا نه

358. اگر كسى شك كند آيا پول  هايى كه در سال  هاى قبل مصرف كرده، متعلّق خمس بوده يا نه تكليف او چيست؟

ج. اگر سال خمسى دارد، تكليفى ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS