معدن و گنج

معدن و گنج

 

تعلّق خمس به معدن

325. فردى مى   خواهد بدون مجوّز دولت از معادن و منابع ملّى، معدنى را استخراج كند و در آن تصرّف نمايد. آيا خمس به آن تعلّق مى   گيرد؟

ج. شرعا بايد با رسيدن به حدّ نصاب، خمس آن را بدهد و بايد رعايت كند به عنوان ثانوى كه معرضيّت براى مجازات دولتى هم نباشد.

 

پرداخت خمس گنج

326. حلّيت گنج، در صورت دادن خمس و ضبط گنج از طرف دولت چگونه جمع مى   شود؟

ج. با دادن خمس گنج با شرايط آن، گنج براى يابنده حلال است (مسأله   ى 1423 و 1425).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS