پس انداز و ذخيره ى اموال

پس  انداز و ذخيره  ى اموال

 

پس  انداز براى سرمايه

261. پولى را كه انسان براى جمع كردن سرمايه پس انداز مى  كند و راه ديگرى براى جمع كردن آن ندارد، خمس دارد؟

ج. خمس ندارد.

 

خمس پس  انداز براى دريافت وام

262. مقدارى پول در يك صندوق قرض  الحسنه گذاشته  ام تا پس از گذشت مدتى به من وام بدهند و سال خمسى  ام رسيده است، آيا به اين پول خمس تعلق مى  گيرد؟

ج. خمس ندارد ولى از جهت ربا، اصل گذاشتن پول در آن صندوق بايد بر وجه شرعى باشد.

 

پول پس  انداز شده جهت قرعه كشى

263. آيا پولى كه در حساب بانك براى قرعه كشى وجود دارد، خمس دارد؟

ج. اگر سال او برسد، خمس دارد.

 

سرمايه پس  انداز شده

264. پولى كه خمس آن داده شده است اگر به عنوان سرمايه در بانك گذاشته شود، آيا سود آن حلال است يا خير؟ آيا به اين سود خمس تعلق مى   گيرد؟

ج. سود سپرده قرضى ربا و حرام است، مگر با معامله   ى شرعيه در قبال سود باشد و آن سود حلال هم در زايد بر مؤونه خمس دارد.

 

خمس پس  انداز دانشجويى

265. آيا به پس  انداز دانشجويى كه تحت تكفل خانواده است، خمس تعلق مى   گيرد؟

ج. بله خمس دارد؛ مگر از موارد مسأله   ى 1391 رساله باشد.

 

پس  انداز توسّط زن

266. اگر مقدارى از پولى را كه شوهر براى خرجى خانه به زن مى  دهد پس  انداز كند.

1) آيا خمس به آن تعلّق مى   گيرد؟

2) سر سال خمسى شوهر حساب مى   شود يا زن؟

ج. حكم اموال شوهر را دارد، مگر آن چه به عنوان نفقه  ى واجب زوجه باشد كه ملك خود او است و در هر دو صورت، زايد بر خرج سالِ هر كدام باشد، خمس دارد.

 

پس  انداز براى مسكن و صرف در كار ديگر

267. شخصى پولى را براى امر مورد نياز ـ مانند مسكن ـ پس انداز مى  كند. بعدا آن را در مصارف ضرورى ديگر صرف مى   كند كه اگر آن مصرف هم از اوّل مى  بود، برايش پس انداز مى  كرد. آيا آن پول خمس دارد؟

ج. خمس ندارد.

 

سود خمسى كه به شخصى سپرده مى   شود تا به مرجع تقليد برساند

268. شخصى مبلغى بابت سهمين مباركين (خمس) تحويل اينجانب داد كه در قم تحويل مرجع دهم، جهت حفظ، آن را در بانك گذاشتم، هنگام دريافت، مبلغى به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، اين سود مال كيست؟

ج. اگر شرط سود نشده بوده، اشكال ندارد و آن سود مال خمس دهنده يا صاحب حساب يا مستحقّ يعنى كسى است كه خمس بايد به او پرداخت شود، كه اولويت با سوّمى است.

 

خمس پول و سود پول پس  انداز شده در صندوق ذخيره فرهنگيان

269. در صندوق ذخيره فرهنگيان ماهانه 5% از حقوق كارمندان را كسر مى   كنند و دولت هم به همين مقدار اضافه مى   نمايد و اين صندوق فعاليت اقتصادى داشته و سود آن نيز به اين مبلغ افزوده مى   شود و در پايان مدت خدمت، كليه پول و سود ده ساله را به كارمند مى   دهند، سؤال اين است كه اين سود و اصل پول كسر شده و پولى كه دولت مى   دهد، خمس دارد يا خير؟

ج. اگر بعد از وصول، از خرج سال زياد بيايد، خمس دارد.

 

خمس نفت ذخيره شده براى زمستان

270. به علّت شرايط محيطى، تابستان هر سال مقدارى نفت براى سوخت زمستان تهيه مى   كنم. آيا لازم است خمس آن را در موقع حساب سال بپردازم؟

ج. اگر ناچار از ذخيره   ى آن هستيد جزو مؤونه است و خمس ندارد.

 

خمس مالى كه براى تهيه مايحتاج و ضروريات زندگى پس  انداز مى   شود

271. اينجانب از مهاجرينى هستم كه در ايران زندگى مى  كنم و خانواده  اى تحت تكفّل دارم و خرج آن  ها را بايد بدهم، اگر پولى جمع  آورى كنم به اين اميد كه وقتى به كشور خود بازگشتم بتوانم براى خود مايحتاج ضروريات زندگى را تأمين كنم، آيا به اين پول خمس تعلق مى   گيرد؟

ج. بنا به تفصيلى كه در مسأله 1391 رساله ذكر شده است خمس ندارد، اما اگر بخواهد پس از مدت طولانى ـ مثلاً بعد از بيست سال ـ آن چيزها را بخرد، به طورى كه عرفا نگويند فعلاً به آن محتاج است، در اين صورت پولى كه پس انداز كرده، اگر از يك سال گذشت خمس دارد.

 

پس  انداز براى خريد وسايل

272. مقدارى پول براى خريد اسباب و وسايل منزل پس  انداز كرديم، ولى چون فعلاً خانه  ى ما كوچك است نمى  توانيم در اين خانه از اين وسايل ـ مثل فرش و... ـ استفاده كنيم و در آينده مثلاً چند ماه ديگر خانه  اى جديد مى  خريم و خريد آن وسايل براى منزل جديد مورد نياز است. آيا اگر سال خمسى ما فرا برسد خمس آن پس  انداز را بايد بدهيم؟

ج. اگر در موقع نياز قدرت تهيّه نداريد، خمس آن واجب نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS