دام

دام

نحوه محاسبه خمس گوسفندان

221. شخص گوسفنددار براى پرداخت خمس گوسفندان خود آيا بايد قيمت آن  ها را حساب كند يا محاسبه به تعداد نيز صحيح است؟

ج. اگر سرمايه   ى مورد نياز او بوده كه اصلاً خمس ندارد وگرنه قيمت را حساب مى   كند با فرض اختلاف گوسفندها در قيمت.

خمس پول فروش گاوهايى كه از زاد و ولد يك گاو حاصل شده   اند

222. كشاورزى يك گاو داشته كه با زاد و ولد افزايش پيدا كرده و پس از حدود پنج سال، چهار گاو شده است. سپس آن  ها را فروخته و براى مخارج جهيزيه دخترش هزينه كرده است. پس از آن يك گاو شيرده خريده كه گوساله آن بزرگ شده، حكم خمس آن را بيان فرماييد؟

ج. در مورد اوّل اگر مورد نياز معيشت او بوده يا از اوّل به نيّت مخارج جهيزيه بوده، خمس ندارد و در مورد دوم هم اگر زايد بر مؤونه   سال نباشد، خمس   ندارد.

موقع پرداخت خمس گاو و گوسفندى كه بيش از يك سال عمر دارند

223. گاو و گوسفندى كه بيش از يك سال عمر دارند، اگر در بين سال خمسى فروخته شوند چه موقع متعلّق خمس واقع مى   شوند؟

ج. اگر زايد بر مؤونه باشد، خمس دارد نسبت به سال قبل، و اگر مؤونه بوده و يا سرسال   نمى   توانسته بفروشد، هرچه سر سال خمسى آينده زياد آمد خمس   دارد.

خمس گوشتى كه مى   دانيم از گوسفند خمس داده نشده (غير مخمّس) است

224. گوسفندى را كه خمس به آن تعلّق گرفته، صاحب گوسفند به قصاب فروخته است، كسانى كه از گوشت آن خريدارى كرده   اند بعد از اين كه علم پيدا كردند، آيا بايد خمس آن را بدهند؟

ج. بلى، با فرض اين كه بدانند فروشنده خمس آن را نخواهد داد مگر اين كه عرفا به منزله  ى اتلاف باشد كه خمس به ذمّه  ى فروشنده منتقل شده باشد.

كسر كردن قيمت علوفه مصرف شده در زمستان از نموّ گوسفندان

225. آيا صاحبان گوسفند مى   توانند قيمت علوفه مصرف شده در زمستان را، از نموّ گوسفندان كسر كنند و خمس باقيمانده را بپردازند؟

ج. خير، نمى   توانند، اگر علوفه را از رنج سال قبل تهيه كرده   اند.

خمس گوساله و بره  اى كه نگهدارى مى   شوند تا بعدا از شير آن  ها استفاده شود

226. گوساله و برّه   هايى كه نگهدارى مى   شوند تا مثلاً بعد از دو سال از شير آن  ها استفاده شود، آيا خمس دارند؟ و آيا پشم آن  ها كه در ضمن اين دو سال استفاده مى   شود خمس دارد؟

ج. مورد اوّل خمس دارد، مگر اين كه محلّ نياز بوده و ناچار از نگهدارى آن  ها باشد، و مورد دوم خمس ندارد با فرض اين كه به عنوان مؤونه استفاده شده است بدون تعلّق خمس.

خمس گوسفندانى كه از آن  ها در غير مؤونه و مخارج زندگى استفاده مى   شود

227. شخصى تعدادى گوسفند براى استفاده زندگى خود دارد، حال اگر از بچه و پشم آن  ها در غير مؤونه استفاده كند، آيا خمس گوسفندان را بايد بپردازد؟

ج. خير، لازم نيست.

خمس ترقّى قيمت گاو و گوسفند

228. شخصى تعدادى گاو و گوسفند دارد كه خمس آن  ها را داده است. سال بعد تعداد گاو و گوسفندان همين مقدار است ولى قيمت آن  ها دو برابر شده است، آيا خمس دارد؟

ج. اگر مورد نياز نيستند، ترقّى قيمت آن  ها خمس دارد، البته اگر از تورّم نباشد.

خمس گوسفندى كه شير نمى   دهد

229. شخصى گوسفندى را براى استفاده از شير آن خريدارى مى   كند ولى گوسفند مزبور شير نمى  دهد تا اين كه سال خمسى مالك آن مى   رسد. آيا به گوسفند مذكور در صورتى كه از درآمد بين سال خريدارى شده باشد خمس تعلّق مى   گيرد؟

ج. در فرض مسأله خمس ندارد، اگر به نحوى جهت مؤونه بودن در آن باقى است.

خمس گوسفندان مورد نياز

230. آيا به گوسفندانى كه از سرگين آن  ها به عنوان كود در كشاورزى و از مو و پشم آن  ها براى لباس و فرش و... مورد نياز زندگى استفاده مى  كنيم، خمس تعلّق مى   گيرد؟

ج. آن چه براى مؤونه   ى مورد نياز نگهدارى مى  شود، حكم سرمايه را دارد و خمس ندارد.

خمس گوسفندان عشاير

231. عشايرى كه با گوسفندان خود امرار معاش مى   كنند و آن  ها داراى زاد و ولد هستند، آيا بر خود گوسفندان و منافع آن  ها خمس تعلّق مى   گيرد يا خير؟

ج. درباره   ى اصل سرمايه به مسأله  ى 1401 رساله مراجعه شود و منافع، آن چه زايد بر مؤونه   ى سال باشد، خمس آن واجب است.

بزغاله خريدارى شده براى امرار معاش

232. شخصى براى امرار معاش بزغاله  هايى را مى  خرد و به آن  ها علف و جو مى  دهد تا رشد كنند، آيا رشد اضافى خمس دارد؟

ج. اگر براى انتفاع بوده نه تكسّب به عين، خمس ندارد وگرنه حكم ربح حاصل از سرمايه را دارد.

خمس گاو و گوسفند شير ده

233. كسى كه گاو شيرده دارد و آن را از درآمد سال خريده است، آيا به آن خمس تعلّق مى   گيرد؟

ج. اگر مورد نياز است، خمس ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS