زيورآلات

زيورآلات

 

ملاك در تعلق خمس به زيور آلات

162. تا چه مقدار زيورآلات زنان متعلّق خمس نمى ‏باشد؟

ج. تا مقدارى كه زايد بر شأن او نباشد.

 

تعلّق خمس به سكّه ‏ى بهار آزادى

163. اگر سكّه ‏ى بهار آزادى يك سال بماند، آيا خمس به آن تعلّق مى ‏گيرد؟

ج. از جهت تعلّق خمس با اموال ديگر فرق ندارد.

 

خمس طلا و هدايايى كه بعد از طلاق زن از او پس مى ‏گيرد

164. شخصى زنى را براى خود عقد كرده و پس از مدتى او را طلاق مى ‏دهد و طلا و هدايايى كه به او داده پس مى ‏گيرد، با توجه به اين كه اين‏ها را در سال قبل خريدارى كرده، آيا خمس دارد؟

ج. خير خمس ندارد؛ مگر تا سال آينده بدون استفاده بماند و زايد بر مؤونه باشد.

 

خمس وسايل زينتى

165. آيا به وسايل زينتى داخل منزل ـ مثل گل، گلدان، قاب عكس و لوستر و دكورها و... ـ خمس تعلّق مى ‏گيرد؟

ج. اگر در حدّ متعارف و حدّ شأن باشد، خمس ندارد.

 

تبديل وسيله مورد نياز به بهتر يا ضرورى ‏تر

166. اگر طلا يا جنس ديگر و يا وسايلى از خانه را بفروشيم و تبديل به احسن و يا وسيله‏ى ضرورى ‏ترى كنيم، آيا به پول فروش اين اجناس خمس تعلّق مى ‏گيرد يا نه؟

ج. اگر در زندگى مورد نياز است، خمس ندارد.

 

پرداخت طلاى همسر و قسمتى از اثاث منزل بابت قيمت خانه مورد نياز

167. شخصى منزل مورد نياز خود را خريدارى كرده و بابت پرداخت پول آن قسمتى از اثاث منزل و طلاى همسر خود را به فروشنده داده است. آيا بايد خمس اثاث منزل و طلاى همسر را بدهد؟

ج. خير، خمس ندارند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS