جنس و مبلغ فطريه

جنس و مبلغ فطريه

 

دادن جنس به عنوان فطريّه

1893. 1) آيا مى توان در صورت عدم قدرت بر زكات فطره، جنسى را به قيمت فطريه جدا كرد و كنار گذاشت؟

ج. مى تواند.

2) آيا با پول فطريه مى توان بدون اطلاع فقير، براى وى لباس خريد؟

ج. اگر راضى به خصوصيات است، در فرض اطلاع كافى است.

 

جواز پرداخت بيشتر از مقدار واجب

1894. مكلّفى بيش از مقدار زكات فطره را جدا مى كند و كنار مى گذارد، به گونه اى كه ضمن آن به طور مشاع، فطريه است. آيا اشكال دارد؟

ج. مانعى ندارد.

 

تبديل زكات فطره

1895. آيا شخص مكلف مى تواند زكات فطره اى را كه جدا كرده و كنار گذاشته است، به پول ديگر يا چيز ديگرى تبديل كند؟

ج. اگر به نحوى است كه مستحقين راضى هستند، جايز است.

تبديل پول فطريّه به جنس و پرداخت به فقير

1896. اگر مكلّف پول زكات فطره را به صورت جنس ديگر ـ مثل لباس و لوازم زندگى ـ درآورده و بعد به فقير داده، در حالى كه غافل يا جاهل بوده، صحيح است يا خير؟ و اگر برائت ذمّه حاصل نشده وظيفه چيست؟ آيا راه جبران دارد؟

ج. اگر به اندازه  ى فطريه باشد اشكال ندارد.

 

پرداخت گندم و لوبيا به فقير

1897. با توجّه به اين كه نخود و لوبيا را مى پزند و با نان مى خورند، آيا مى توان به جاى گندم و... نخود و لوبيا به فقير داد؟

ج. در كفارات با صدق طعام مانعى ندارد و در زكات فطره، در صورتى كه قوت غالب باشد، اشكال ندارد.

 

محاسبه  ى زكات فطره از نان

1898. آيا در زكات فطره مى توان به جاى قيمت گندم، نان محاسبه كرد؟ با توجه به اين كه نانوايى ها نان را از آرد دولتى تهيه مى كنند كه با قيمت آزاد آن تفاوت چشمگيرى دارد.

ج. مى  توان نان حساب كرد، ولى بايد به قيمت آزاد آن حساب كرد.

 

محاسبه  ى زكات فطره به قيمت دولتى يا آزاد

1899. در زكات فطره اگر بخواهد قيمت جنس را حساب كنند، آيا به قيمت دولتى حساب كنند يا به نرخ آزاد؟

ج. بايد به نرخ آزاد محاسبه كنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS