فرو بردن سر زير آب

فرو بردن سر زير آب

 

روزه  ى غوّاصان

1399. روزه  ى غوّاصانى كه از لباس و كلاهك غوّاصى استفاده مى  كنند، صحيح است؟

ج. اگر مانع از رسيدن آب به سر باشد، روزه صحيح است.

 

شستن سر زير شير آب

1400. شستن سر زير شير آب در حال روزه، چه حكمى دارد؟

ج. چون در يك دفعه تمام سر را آب فرا نمى  گيرد، اشكال ندارد.

 

شنا زير آب

1401. آيا در ماه رمضان مى  توان با گذاشتن كلاه يا عينك شنا مانع رسيدن آب به بخشى از سر شد و زير آب شنا كرد؟

ج. بنابر اظهر روزه را باطل نمى  كند.

 

زير آب كردن بخشى از سر

1402. اگر روزه دار ابتدا نصف سر و سپس نصف ديگر سر را زير آب فرو كند، آيا روزه اش باطل مى  شود؟

ج. بنابر اظهر روزه اش باطل نمى  شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS