استمناء، جماع، باقى ماندن بر جنابت و حيض

استمناء، جماع، باقى ماندن بر جنابت و حيض

 

استمناء بدون خروج منى

1359. اگر به قصد بيرون آمدن منى، استمناء كند ولى منى خارج نشود، آيا روزه اش باطل است؟

ج. روزه  اش باطل است، ولى كفّاره ندارد.

 

جهل به باطل شدن روزه با استمناء

1360. آيا روزه دارى كه استمناء كرده و نمى  دانسته استمناء روزه را باطل مى  كند، روزه اش باطل است؟ و در صورت بطلان، آيا كفّاره هم دارد؟

ج. روزه باطل است و بنابر احتياط واجب، كفّاره جمع دارد؛ مگر در صورتى كه جاهل قاصر و غير ملتفت به سؤال باشد كه خصوص قضاى بعد از رفع قصور واجب است.

 

ملاعبه با همسر بدون انزال

1361. آيا بازى و شوخى كردن با همسر، بدون اين كه منى خارج شود، روزه را باطل مى كند؟

ج. خير، باطل نمى كند.

ملاعبه  ى با خود

1362. شخصى در ماه رمضان با خود بازى مى  كند؛ ولى منى خارج نمى  شود و علايم جنب هم در او نيست، بعد از ساعتى بول مى  كند و مايع سفيد رنگى خارج مى  شود كه شك دارد منى هست يا نه، حكم روزه  ى اين شخص در صورت قصد انزال يا عدم انزال چيست؟

ج. با قصد انزال، روزه اش باطل است.

 

ملاعبه با همسر همراه با انزال

1363. حكم روزه  ى شخصى كه در ماه مبارك رمضان در حال بازى با همسرش جنب شده چيست؟

ج. اگر قصد انزال داشته يا عادت او در اين كار اين بوده كه به انزال منجر مى  شده، روزه وى باطل است.

 

انجام ندادن غسل بعد از جنب شدن

1364. روزه كسى كه جنب شده و بدون غسل و تيمم روزه گرفته، چگونه است؟

ج. روزه اش باطل است.

 

جهل به حكم جنابت

1365. به علت ندانستن حكم جنابت در زمان جوانى و مجرّدى، نسبت به صحت نمازها و روزه  هايم شك دارم، چه كنم؟

ج. با شك، تكليفى نداريد.

1366. از ابتداى بلوغ مدت شش سال بر اثر نادانى و بدون عذر شرعى روزه نمى  گرفتم، يك سال را هم بدون اين كه بدانم جنب هستم، روزه گرفته  ام، وظيفه من چيست؟

ج. تمام آن روزه  ها قضا دارد و آن شش سال اگر جاهل مقصر بوديد، كفاره هم دارد و كفاره  ى تأخير هم دارند.

غسل نكردن به علت كم رويى

1367. شبى به علت كم رويى نتوانستم غسل جنابت كنم، لذا عمدا يك روز ماه رمضان را روزه نگرفتم، اكنون وظيفه  ى من چيست؟

ج. مى  توانستيد نزديك طلوع فجر تيمّم كنيد، ولى چون با جنابت وارد صبح شده و عمدا روزه آن روز را نگرفته  ايد، قضا و كفاره بر شما واجب است.

 

استبراء پس از جنابت يا احتلام

1368. آيا استبراء يا بول ـ با اين كه مى داند بقاياى منى همراه بول خارج مى  شود ـ روزه را باطل مى  كند؟

ج. خير، باطل نمى  كند.

 

تأخير انداختن غسل جنابت

1369. اگر در ماه رمضان كسى بعد از اذان بيدار شود و متوجه گردد كه جنب است و غسل را تا عصر تأخير بيندازد، روزه اش صحيح است؟

ج. بله، صحيح است.

 

غسل جنابت هنگام اذان صبح

1370. آيا روزه دار مى تواند در هنگام اذان صبح، غسل جنابت كند؟

ج. اگر قبل از اذان تيمم كرده است، مانعى ندارد.

 

خيال جنابت و غسل نكردن براى آن

1371. شخصى در ماه رمضان قبل از طلوع فجر، مايعى از خود ديده و خيال كرده كه محتلم شده، اما عملاً غسل نكرده است، ولى قبل از ظهر فهيمده كه جنب نبوده و آن مايع منى نبوده و مفطرى هم انجام نداده، آيا مى  تواند آن روز را روزه بگيرد؟ و در صورت بطلان حكم اين شخص در روزه و كفاره و قضا چيست؟

ج. جايز نيست مفطرى را انجام دهد و اگر اطمينان به جنابت داشته با علم به مسأله، به طورى كه نيّت از او متمشّى نشده، فقط قضا دارد.

 

احتلام در طول روز

1372. شخصى در روز ماه رمضان محتلم شده است، آيا فورا بايد غسل كند، يا مى تواند تا غروب غسل نكند؟

ج. لازم نيست فورا غسل كند.

 

اجبار زن به جماع

1373. اگر مردى زن خود را مجبور به جماع نمايد، وظيفه زن به لحاظ قضا و كفاره چيست؟

ج. كفاره روزه خودش و روزه زنش را بايد بدهد، ولى اگر زن در بين جماع راضى شود، بنابر احتياط واجب مرد دو كفاره بدهد و زن يك كفاره و در هر صورت زن بايد قضاى روزه آن روز را به جا آورد.

 

ترشح پس از ملاعبه

1374. اگر خانمى با همسر خود در ماه مبارك رمضان شوخى و ملاعبه كند، سپس ترشّحى در خود ببيند، وظيفه چيست؟

ج. اگر منى انزال نشده و قصد انزال هم نداشته، اشكال ندارد.

 

ميزان در تعدّد خواب

1375. آيا كسى كه دچار خواب هاى كوتاه مدّت ـ مثلاً يك ربع ـ مى  باشد و زود به زود بيدار مى  شود، آيا هر كدام در حكم يك خواب محسوب گرديده و اگر غسل واجب نكرده، كفّاره روزه هم به گردنش خوهد آمد؟

ج. اگر واقعا خواب برود، كم بودن زمان دخالتى ندارد.

 

فراموشى تيمّم

1376. شبى در ماه مبارك رمضان جنب شدم و چون امكان حمام كردن برايم نبوده، تصميم گرفتم بعد از خوردن سحرى و قبل از اذان صبح تيمّم بدل از غسل نمايم. ولى متأسفانه پس از خوردن سحرى يادم رفت كه تيمّم نمايم و هنگام اذان يادم افتاد و سريعا تيمّم كردم. آيا روزه اى كه گرفتم صحيح بوده است؟

ج. روزه  ى آن روز باطل است.

 

غسل كردن روزه  دار هنگام اذان

1377. شخص جُنُبى قبل از اذان بيدار شده و مشغول غسل مى  شود و در حين غسل، اذان مى  گويند. آيا روزه ى او صحيح است؟

ج. اگر هنوز يقين به طلوع فجر ندارد، سريعا غسل را تمام كند و صحيح است.

 

تعارض بين خوردن سحرى و غسل

1378. شخص جنبى، ده دقيقه به اذان صبح بيدار شده و مدّت باقى مانده تا اذان را نمى  تواند صرف خوردن سحرى و غسل كند، وظيفه  ى او چيست؟ با توجّه به اين كه اگر سحرى نخورد، به ضعف شديد منجرّ مى  شود.

ج. اگر سحرى نخوردن، سبب ضعف و مشقّت غير قابل تحمّل عادةً مى  شود، زود سحرى بخورد و به جاى غسل، تيمّم نمايد.

 

جاهل به وجوب غسل

1379. روزه دارى كه به وجوب غسل جنابت يا اصل جنابت جهل دارد (جاهل مقصّر)، آيا بايد كفاره روزه هايى را كه در حال جنابت گرفته بدهد؟

ج. وجوب آن مبنى بر احتياط است.

 

تعدّد غسل در ماه رمضان و باطل بودن يكى از آن ها

1380. كسى در ماه مبارك رمضان چند غسل كرده، در روزهاى متعدد، بعد يقين كند يكى از اين غسل ها باطل بوده حكم روزه هاى اين شخص چه مى  باشد؟

ج. به مقدارى كه يقين به بطلان روزه  ها دارد، روزه  ها را قضا كند.

 

غسل با خيال وسعت وقت

1381. فردى در سحرگاه ماه مبارك رمضان گمان مى كند وقت براى غسل وجود دارد و شروع به غسل جنابت مى كند؛ اما در اثناى غسل، وقت صبح داخل مى شود.آيا روزه اش صحيح است يا قضا و كفاره دارد؟

ج. روزه اش صحيح است و قضا و كفّاره ندارد.

 

مفطر نبودن احتلام بعد از طلوع فجر

1382. فردى كه پس از طلوع صبح محتلم مى شود، آيا روزه اش باطل است؟ چه وظيفه اى دارد؟

ج. كسى كه پس از طلوع فجر محتلم شده، تا قبل از ظهر مى تواند نيّت روزه كند، زيرا احتلام مفطر نيست.

 

آشكار شدن بطلان غسل بعد از اذان

1383. روزه دارى پس از اذان صبح متوجه مى شود كه غسل او باطل بوده است، آياروزه اش صحيح است يا قضا و كفاره دارد؟

ج. در روزه ى ماه رمضان روزه  ى او صحيح است و قضا و كفاره ندارد و در روزه ى واجب معين هم همين طور است و در واجب غير معين، روزه اش باطل است.

 

غلط بودن تيمّم روزه دار

1384. فردى روزه دار به علت تنگى وقت، تيمّم بدل از غسل كرده است، امّا در وسط روز متوجّه مى شود، به علت فراموشى ـ با وجود اين كه تيمّم صحيح را از روى رساله عمليّه بلد بوده ـ تيمّم را غلط انجام داده است. آيا روزه اش صحيح است؟

ج. روزه اش صحيح است و قضا ندارد، زيرا تعمّد، صادق نيست.

 

روزه گرفتن با غسل باطل

1385. اگر غسل فرد جنب، به دليل جهل به مسأله، داراى خللى بوده كه مبطل بوده است و با همان غسل، روزه گرفته باشد، آيا كفاره دارد؟

ج. عمل او تعمّد بر صبح كردن با جنابت نيست تا موجب قضا يا كفاره شود و اين غير از جهل به اصل وجوب غسل است كه تعمّد صادق است.

 

جنابت اختيارى در شب ماه رمضان

1386. فردى كه در شب ماه مبارك رمضان به آب دسترسى ندارد، آيا مى تواند به صورت اختيارى خود را جنب كند؟

ج. جواز جنب نمودن اختيارى او مورد تأمل است. گرچه اگر خود را جنب نمايد، روزه اش با تيمم صحيح است.

 

قضاى روزه  هاى در حال عادت

1387. خانمى هر سال پيش از ماه مبارك رمضان، عدد روزهاى عادتش را مى دانسته، لذا زودتر از ماه مبارك رمضان، روزه آن روزها را مى گرفته است. حكم روزه هايش چگونه است؟

ج. هر وقتى كه روزه مى گرفته، براى سال قبل كه قضا شده حساب مى شود و فقط روزه ى سال آخر بر ذمّه اش است.

 

گرفتن جلوى عادت با استفاده از قرص

1388. آيا اگر با قرص جلوى عادت گرفته شود، براى روزه اشكال دارد؟

ج. خير.

 

به هم خوردن عادت در رمضان

1389. اگر كسى عادت وقتيه و عدديه داشته و طبق عادت قبلى پاك شده و پس از غسل روزه هايش را گرفته است، ولى پس از يكى دو روز دوباره لكه هايى را مشاهده نموده است، آيا اين لكه ها حكم حيض را داشته و روزه هاى دو روز قبل را نيز بايد دوباره قضا كند يا حكم استحاضه دارد و مى تواند بقيه روزها را نيز روزه بگيرد؟

ج. اگر آن لكه ها در قبل از ده روز كامل باشد، حكم حيض را دارد و روزه هاى آن دو روز را هم بايد دوباره قضا كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS