مبطلات روزه _ خوردن و آشاميدن

 

خوردن داروهايی که جنبه غذايی ندارند

1338. آيا خوردن داروهای خوراکی که هيچ جنبه غذايی نداشته باشد و جهت تسکين دردهای بيماری به‌کار می‌رود، باطل‌کننده روزه می‌باشد؟

جواب. به‌حسب ظاهر، مثل خوردن ريگ است و در خوردنی‌هايی که موجب بطلان روزه می‌شود، چيزهای معمول و غير معمول فرقی نمی‌کند. بله، ممکن است اگر محتاج به خوردن آن باشد، مضطر به افطار باشد.

 

داخل شدن خون  دماغ در حلق

1339. اگر روزه‌دار خون  دماغ شود، اگر سر را بالا بگيرد و خون دماغ داخل حلق شود، آيا روزه‌اش باطل است؟

جواب. مثل ترشّحات بينی است که اگر به فضای دهن نرسد و داخل حلق شود و در حال غير روزه هم اين کار معمول باشد، قطع نظر از عناوين ديگر مبطل روزه نيست.

 

چرک و خلط گلو

1340. آيا چرک و خلط گلو، روزه را باطل می‌کند يا نه؟

جواب. اگر به فضای دهان نرسد، باطل نمی‌کند.

 

جمع شدن اخلاط در دهان در حال نماز

1341. اگر بين نماز در دهان روزه‌دار اخلاط سر و سينه جمع شود، به صورتی که اگر فرو دهد، روزه‌اش باطل می‌شود و اگر بخواهد بريزد، بايد نماز را قطع کند. وظيفه‌اش چيست؟

جواب. اگر گرفتن آن به دستمال و مانند آن ممکن نباشد، قطع نماز برای ضرورت و عذر جايز است.

 

مسواک زدن

1342. آيا مسواک کردن با خمير دندان در حال روزه، اشکال دارد؟

جواب. اگر چيزی به حلق نرسد، اشکال ندارد.

 

تنفّس بخار آب در مواقع روزه‌داری

1343. تنفّس بخار آب غليظ در حمام برای روزه‌دار چه حکمی دارد؟

جواب. اگر مشکوک است که به حدّ غبار غليظ مبطل رسيده است يا نه، اشکال ندارد.

 

فرو بردن آب دهان مخلوط به خون

1344. اگر روزه‌داری به دستور پزشک، آب دهان مخلوط به خون را فرو ببرد، روزه‌اش باطل است؟ در صورت بطلان، آيا قضای روزه کافی است يا کفّاره هم دارد؟

جواب. اگر خون را عمداً فرو دهد، روزه‌اش باطل می‌شود و فرقی بين ضرورت و عدم آن نيست. بلی، در مورد ضرورت کفّاره ندارد؛ ولی دستور پزشک به تنهايی ضرورت‌آور نيست.

 

افطار کردن بعد از خوردن سهوی غذا

1345. اگر انسان در روزه واجب سهواً چيزی بخورد و به خيال اينکه روزه‌اش باطل شده است افطار کند، آيا غير از قضا، کفّاره هم بر او واجب است؟

جواب. اگر جاهل قاصر و غير ملتفت به سؤال از اين مسئله بوده، کفاره ندارد.

 

روزه‌داری که هميشه از لثه‌اش خون می‌‌آيد

1346. تکليف روزه‌داری که از لثه‌اش هميشه خون می‌آيد چيست؟

جواب. تا ممکن و ميسور است بايد خون را خارج کند و اگر ممکن نشد و ضرورت بر فرو بردن داشت؛ چون ضرورت، مفطر را از ابطال ساقط نمی‌کند، او از مصاديق مضطرّ به افطار است.

 

فرو بردن خلط سينه بدون اختيار

1347. روزه‌داری که خلط سينه به فضای دهانش آمده، آن را نگه می‌دارد تا پس از مدّت کوتاهی به بيرون دهان بريزد. امّا ناگهان بدون اختيار آن را فرو می‌دهد، آيا روزه‌اش صحيح است؟

جواب. صحيح است.

 

افطار با مالی که خمس آن داده نشده است

1348. روزه‌دار با مالی که متعلّق خمس است و خمس آن را نداده است، در ماه مبارک رمضان افطار می‌نمايد، آيا کفّاره جمع دارد؟

جواب. کفّاره جمع ندارد، مگر در بعض موارد که در هر صورت به حکم خوردن چيز غصبی است، مثل اينکه در تمام عين متعلّق خمس تصرّف شده باشد و او نيز قصد ادای از مال ديگر را نداشته باشد.

 

خوردن سهوی

1349. اگر در هنگام روزه چيزی سهواً از گلو پايين رود، آيا روزه باطل است؟

جواب. باطل نمیشود.

 

معيار خوردن در بطلان روزه

1350. معيار در خوردن و آشاميدن چيست؟ آيا به محض رسيدن به حلق، روزه را باطل می‌کند يا فرو بردن اشيا روزه را باطل می‌کند؟

جواب. معيار، داخل شدن در حلق است.

 

استعمال ناس

1351. مادّه‌ای است به نام ناس که اعتيادآور است. در هر نوبت مقدار دو گرم يا بيشتر از آن را زير زبان می‌‌گذارند و از اين طريق تأثير کامل آن ظاهر می‌‌شود و بعد از دهان خارج می‌‌کنند. آيا اين عمل در ماه رمضان باعث بطلان روزه می‌شود؟

جواب. اگر چيزی به حلق نرسد، از جهت روزه اشکال ندارد.

 

فرو دادن پوست‌های خشکيده لب

1352. آيا فرو بردن پوست‌هايی که گاهی اوقات از لب جدا می‌‌شود و خشک است، روزه را باطل می‌کند؟

جواب. بله، باطل می‌کند.

 

افطار با اذان افق محل ديگر

1353. اگر با شنيدن صدای اذان تهران گمان کند که اذان اصفهان شده و افطار کند، چه حکمی دارد؟

جواب. اگر غروب خورشيد (غايب شدن قرص خورشيد در زمين مسطح) به افق اصفهان شده بوده، اشکالی ندارد.

 

گرد و غبار گچ و سيمان

1354. آيا گرد و غبار اشيائی مانند آرد و گچ و سيمان، روزه را باطل می‌کند؟

جواب. اگر عمداً فرد رود، موجب بطلان روزه می‌شود.

 

زمان افطار کردن

1355. در ماه مبارک رمضان چه وقت می‌توان افطار کرد؟

جواب. در وقت مغرب شرعی که بنابر اظهر همان استتار (پنهان شدن) قرص خورشيد در افق مستوی (زمين مسطح) است.

 

استمناء چيست؟

1356. آيا استمناء يعنی آنکه انسان با خود کاری کند که منی بيرون بيايد و يا اگر به تصويری يا فيلمی نگاه کند و يا با تخيّل، منی از او خارج شود نيز استمناء است و روزه را باطل می‌کند؟

جواب. فرقی نمی‌کند.

 

افطار کردن قبل از اذان مغرب

1357. يک روز اشتباهاً اذان مغرب کمی زودتر گفته شد و ما افطار کرديم، آيا روزه آن روز صحيح است؟

جواب. اگر بعد از غروب آفتاب بوده صحيح است، هر چند قبل از زوال حُمره مشرقيّه بوده است.

 

عدم اعتماد به اذان راديو و تلويزيون

1358. اگر کسی به اذان راديو و تلويزيون اعتماد نداشته باشد و يقين به دخول فجر صادق ننمايد، آيا می‌تواند پس از پخش اذان از راديو و تلويزيون باز هم غذا بخورد؟

جواب. خلاف احتياط است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS