نماز قضاى پدر و مادر

نماز قضاى پدر و مادر

 

نماز قضاى مادر

948. آيا نماز قضاى مادر بر پسر بزرگ واجب است؟

ج. بنابر احتياط، واجب است.

 

پسر بزرگ تر

949. منظور از پسر بزرگ تر، كيست؟

ج. پسرى است كه هنگام فوت پدر بزرگ تر، از ديگر پسرها باشد.

 

اختلاف مرجع ميّت و زنده در نماز قضاى مادر

950. در صورتى كه انسان، مقلّد مجتهدى باشد كه قضاى نمازهاى فوت شده ى مادر را واجب مى داند و در زمان تقليد از آن مجتهد، مادر از دنيا برود و قضاى نماز و روزه ى او را پسر انجام ندهد و بعدا به علّت فوت آن مجتهد، رجوع به مجتهد حىّ كند و آن مجتهد زنده قضاى نماز مادر را واجب نداند، وظيفه  ى فرد مكلّف چيست؟

ج. تقليد با عمل كردن به فتوى محقّق مى  شود.

 

زياد بودن قضاى نماز پدر

951. پسر بزرگ ترى كه پدرش بيش از 30 سال نماز و روزه  ى فوت شده دارد، چگونه قضاى آن ها را به جا آورد، در حالى كه خودش توانايى انجام آن را نداشته و از نظر مالى هم توانايى براى اجير گرفتن ندارد؟

ج. تا هر مقدار را كه توانايى دارد، بدون سختى و مشقت به جا آورد و هم چنين به قدر توانايى اجير بگيرد.

 

نماز قضاى پدربزرگ و مادربزرگ

952. آيا قضاى نماز و روزه پدربزرگ و مادربزرگ، در صورتى كه پسر آن ها، آن قضاها را انجام نداده باشد بر نوه واجب است؟

ج. واجب نيست.

 

عدم وجوب قضاى نماز والدين بر دختر

953. آيا خواندن نماز قضاى پدر، اگر پسر بزرگ نداشته باشد بر دختر واجب است؟

ج. واجب نيست.

 

ميزان صدق پسر بزرگ

954. اگر فرزند اوّل در سنين كودكى فوت كند، آيا فرزند دوّم كه اكنون ارشد و بزرگ تر است، بعد از مرگ پدر و مادر واجب است قضاى نماز آن ها را به جا آورد؟

ج. هر پسرى كه هنگام مرگ پدر و مادر، فرزند ارشد است، بر او واجب است نماز را قضا نمايد.

955. فرزند اوّل ميّت دختر است و فرزند دوّم پسر است. آيا بر اين پسر، ولد اكبر صدق مى كند؟

ج. صدق مى  كند.

 

داشتن دو پسر از دو زن و صدق ولد اكبر

956. اگر پدرى دو پسر بزرگ از دو زن داشته باشد، بر كدام يك خواندن نماز قضا واجب است؟

ج. اگر آن دو پسر در سنّ مساوى باشند، نمازهاى قضا شده پدر تقسيم مى شود و هر كدام از آن دو پسر به صورت مساوى آن را قضا مى  كنند و مقدار باقى مانده كه قابل تقسيم نباشد به صورت وجوب كفايى بر آن دو واجب است.

 

قضاى نماز والدين توسّط پسر نابالغ

957. پسرى كه به تكليف نرسيده، مى تواند نماز قضاى پدر و مادر را بخواند؟

ج. بر او واجب نيست؛ ولى اگر قدرت تشخيص خوب و بد را داشته باشد، بنابر شرعيّت عبادات او، اگر بخواند، صحيح است و نمازهايى را كه خوانده به عنوان نماز پدر و مادر حساب مى شود.

 

عمل نكردن ورثه به وصيّت و وظيفه ى پسر بزرگ

958. متوفى وصيّت نموده كه 31 اموال او را صرف نماز و روزه كنند و براى او پنج سال نماز و روزه بگيرند. اگر ورثه يا وصىّ عمل به وصيت نكردند، وظيفه ى پسر بزرگ چيست؟ و بر فرض عمل به وصيّت، اگر احتمالاً نماز و روزه قضاى او بيش از پنج سال بود، وظيفه چيست؟

ج. آن چه را كه اضافه بر پنج سال، پسر بزرگ يقين به قضا شدن آن دارد، بايد قضا نمايد. هم چنين اگر ورثه يا وصىّ در عمل به وصيّت معصيت كنند.

 

وجوب قضاى نمازهاى فرد فلج

959. شخصى مدّت چند سال فلج بوده و اكثرا در حال استراحت به سرمى برده است، و افرادى كه به عيادت او مى رفتند و سلام مى كردند، صورت و لب خود را حركت مى داده است و قادر به سخن گفتن نبوده و در اين مدّت بيشتر اوقات نماز نخوانده است. آيا قضاى نمازهاى او بر پسر بزرگ تر واجب است، با اين كه قادر بر سخن گفتن نبوده است؟

ج. بله، قضاى آن نمازها بر پسر بزرگ واجب است. حتّى آن نمازهايى را كه در اين مدّت خوانده، ولى بر طبق وظيفه اش در آن حال رفتار نكرده است نيز بايد قضا نمايد.

 

وجوب قضاى نماز كسى كه عمدا نماز نمى  خوانده

960. شخصى كه عمدا و از روى گناه نماز نمى خوانده، آيا قضاى آن ها توسّط پسر بزرگ تر، براى ميّت هم فايده اى دارد؟

ج. در هر صورت پسر بزرگ تر بايد ترك احتياط نكند و به وظيفه عمل كند و اميد است براى ميّت هم مفيد باشد و از رحمت خداوند بهره ببرد.

 

وجوب نماز قضا بر پسرى كه نتواند جلوى ادرار يا مدفوع خود را بگيرد

961. اگر ادرار بيمارى كه پسر بزرگ خانواده مى باشد، قطره قطره بيرون آيد و از بيرون آمدن مدفوع نمى تواند جلوگيرى نمايد، آيا با وجود اين بيمارى، قضاى نماز و روزه پدر بر عهده او مى  باشد؟

ج. آن چه بر عهده او است اعمّ است از اين كه خودش انجام دهد و يا اجير بگيرد و در صورتى كه خودش انجام مى دهد با نمازهاى خود او فرقى ندارد.

 

نمازهاى فوت شده پدر سنّى

962. پدر از اهل سنّت است و پسر بزرگ او شيعه شده است، آيا نمازهاى فوت شده پدر بر اين فرزند واجب است؟ اگر سنّى فوت شده فرزند پسر بزرگ نداشته باشد، آيا قضاى نمازهايش جزو ديون وى محاسبه مى  گردد؟

ج. بنابر احتياط، واجب است كه پسر براى نمازها اجير بگيرد كه اگر در ذمّه  اش هم نباشد، از اموات ديگرش محسوب شود و اگر پسر بزرگ نداشت، قضا جزو بدهى هاى ميّت يا وصيت او است.

 

عمل نكردن پسر بزرگ به وظيفه

963. اگر يقين دارند كه پسر بزرگ تر، قضاى نماز و روزه هاى ميّت را به جا نمى آورد، چه كنند؟

ج. بنابر احتياط واجب، با رضايت ورثه، از ارث ميّت، براى نمازها اجير بگيرند.

 

بيمار بودن پسر بزرگ

964. نماز پدر و مادر بر پسر بزرگ تر واجب است، امّا او نمى تواند ايستاده نماز بخواند، در اين باره چه وظيفه اى دارد؟

ج. بايد بنا به وظيفه اش ـ نماز نشسته ـ آن ها را به جا آورد، گرچه احتياط مستحب اين است كه در صورت توانايى، ديگرى را براى نمازهاى پدر و مادر اجير كند.

 

قضاى نماز كسى كه بعد از ظهر مرده

965. اگر شخصى دو ساعت بعد از ظهر بميرد، آيا نماز ظهر و عصرش را بايد قضا نمود؟

ج. بله، بايد قضا نمود.

 

قضاى نمازى كه غلط خوانده شده

966. اگر پدر و مادر نمازشان را غلط خوانده اند، آيا بايد پسر بزرگ تر آن ها را قضا نمايد؟

ج. بله، بايد قضا كند، البته در قضاى نمازهاى مادر بنابر احتياط است.

اجير گرفتن براى نماز و روزه قضاى ميّت

967. كسى فقط يك خانه از او مانده كه فرزندش در آن زندگى مى كند. آيا واجب است آن را بفروشيم و براى نماز و روزه اش اجير بگيريم؟

ج. اگر پسر بزرگ ندارد و كسى هم نيست كه آن ها را به جا آورد، واجب است از همان خانه و محل فروش آن بدهند.

 

قضاى نماز كسى كه نمى توانسته ايستاده بخواند

968. كسى كه نمى توانسته نمازش را ايستاده بخواند، آيا كسانى كه نمازش را قضا مى كنند، مى توانند آن ها را نشسته بخوانند؟

ج. نمى توانند، بلكه احتياط اين است كه كسى كه وظيفه اش نشسته خواندن است را نيز اجير نكنند.

 

از دست دادن پدر در سن خردسالى

969. با توجه به اين كه در سن دو سالگى پدرم فوت كرد، آيا قضاى نماز و روزه او بر من واجب است؟

ج. وقتى بالغ شديد، بر شما واجب است.

 

وصيّت به عدم قضا

970. پدرم با اين كه نمازهاى زيادى از او فوت شده، اما وصيت كرده برايش هيچ نماز قضايى به جا نياوريم، وظيفه ى ما چيست؟

ج. وصيت او اعتبار ندارد و احتياط، وظيفه ى شما است.

 

قضاى نماز ميّت توسط دو نفر به طور هم زمان

971. آيا دو نفر مى توانند به صورت هم زمان نماز يا روزه هاى قضاى ميّتى را به جا آورند؟

ج. در مورد نماز به مسأله ى 1260 رساله مراجعه شود و در مورد روزه مانعى ندارد.

 

قضاى نماز كسى كه پسر بزرگش به جا نمى آورد

972. اگر پدرى فوت كند و پسر بزرگ تر نماز و روزه اش را قضا نكند، آيا چيزى به عهده ى پسر كوچك تر مى باشد؟

ج. خير، مگر وقتى كه نوبت به استيجار از تركه ميّت برسد كه او هم به سهم خود وظيفه دارد.

 

جنون پسر بزرگ تر هنگام فوت پدر

973. اگر پسر بزرگ تر هنگام فوت پدر، ديوانه باشد، قضاى نماز پدر و مادر به عهده ى چه كسى است؟

ج. هر وقت عاقل شد، بايد به جا آورد.

 

وصيت به نماز قضا به بيشتر از عمر ميّت

974. شخصى وصيت كرده ثلث مالش را صرف نماز و روزه ى قضا نمايند. با ثلث مالش مى توان 80 سال برايش نماز و روزه گرفت. در حالى كه اين شخص 50 سال بيشتر عمر نكرده است. وظيفه ى ما را بيان فرماييد؟

ج. اگر 80 سال را خود او تعيين كرده، بايد به وصيت او عمل شود، چون شايد نماز و روزه هاى ديگران برگردن او بوده است و اگر وصيّت متعارف بوده و مقصود او صرف نماز و روزه از ثلث بوده، زيادى از آن، مال ورثه و اگر وصيّت به كلّ ثلث بوده زيادى در خيرات مصرف مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS