مبطلات نماز

مبطلات نماز

 

خوراندن دارو به بيمار، در حال نماز

704. چنان چه ضرورت ايجاب نمايد در حال نماز به بيمار دارو خورانده شود، آيا اعاده ى نماز لازم است؟

ج. اگر فعل كثير (عمل زياد) نباشد، مانعى ندارد.

 

انجام دادن فعل حرام در نماز

705. آيا انجام دادن فعل حرام در حال نماز، در صورتى كه خود آن فعل ربطى به نماز نداشته باشد، مثل شنيدن موسيقى، مبطل نماز مى باشد؟

ج. مبطل نيست.

 

قطع نماز براى نشنيدن غيبت

706. شخصى مشغول نماز است و ديگران مشغول غيبت مؤمن مى باشند؛ تكليف شخص نمازگزار چيست؟ آيا براى ردّ آن، قطع نماز جايز است؟

ج. بنابر عدم حرمت سماع (به گوش خوردن)، اگر استماع نكند و نشنود، اشكال ندارد؛ هر چند اگر كرد، نمازش باطل نيست و نهى ازمنكر هم در حال نماز، با اشاره ممكن است.

قطع نماز براى نشنيدن غناى مطرب

707. شخصى مشغول نماز است و ديگران مشغول شنيدن غناى مطرب اند و خود شخص نمى تواند از شنيدن خوددارى كند، آيا قطع نماز جايز است؟

ج. اختيارا گوش ندهد و در حال نماز با اشاره، نهى از منكر كند.

 

شك در خروج باد معده هنگام نماز

708. اگر در موقع نماز در خروج باد معده شك كنيم، آيا وضو باقى و نماز صحيح است؟

ج. بله، صحيح است.

 

خارج شدن بول

709. اگر در آخرين كلمه  ى نماز قطره اى بول از انسان خارج شود، آيا نماز او باطل مى شود؟

ج. اگر در گفتن سلام آخر باشد، باطل نمى شود.

 

حركت كردن بول

 

710. اگر بول از محل خود حركت كند؛ ولى از مجراى خود بيرون نيايد، آيا سبب باطل شدن نماز مى شود؟

ج. خير.

 

حدث اصغر

711. حدث اصغر چيست و انواع آن كدام است؟

ج. هنگام خارج شدن بول، غايط، باد معده و روده كه از مخرج غايط خارج مى شود و خوابى كه به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود و نيز چيزهايى هم چون ديوانگى، مستى و بيهوشى و در برخى از موارد استحاضه، حدث اصغر به انسان عارض مى شود. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله 327 رساله رجوع شود.)

 

حدث اكبر

712. حدث اكبر چيست و انواع آن چيست؟

ج. عواملى كه موجب واجب شدن غسل بر انسان مى شود، حدث اكبر هستند، مثل جنابت، حيض، مس ميّت و...

 

خارج شدن بول سهوا

713. اگر سهوا قطره اى بول از انسان خارج شود، آيا نماز باطل مى شود؟

ج. بله، باطل مى شود.

 

مسلوس

714. مسلوس كيست؟

ج. كسى است كه به علت بيمارى، بول او قطره قطره مى ريزد.

 

نماز مسلوس

715. آيا كسى كه بيمار است و قطره قطره بول از او خارج مى شود (مسلوس)، با خارج شدن بول نمازش باطل مى شود؟

ج. در اين رابطه به مسأله 312 تا 320 رساله رجوع شود.

 

شك در خارج شدن بول حين نماز

716. شخصى به علت بيمارى در بين نماز شك مى كند، بلكه احتمال قوى مى دهد كه ادرار از او به صورت قطره قطره خارج شده، ولى خودش در آن هنگام متوجه نبوده، حكم نماز و وضوى او چيست؟

ج. با شك و احتمال در خارج شدن بول، تكليفى ندارد.

 

كسى كه گاهى مسلوس است و گاه سالم

717. اگر كسى گاهى به بيمارى دچار مى شود كه بول از او قطره قطره خارج مى شود و گاهى سالم است، با خارج شدن بول، در همه ى ايام نمازش باطل مى شود؟

ج. اگر در وقت، به مقدار نماز مهلت دارد، بايد نمازش را وقتى بخواند كه سالم است وگر نه با عمل به وظيفه فعليّه، نمازش صحيح است. (به مسأله ى 312 به بعد مراجعه شود).

 

كسى كه متوجه خروج ادرار نشود

718. اگر انسان متوجه خروج ادرار نشود، آيا باز هم نمازش باطل مى شود؟

ج. اگر بعد از نماز يقين به خروج پيدا كند، بايد دوباره نمازش را بخواند.

 

كسى كه فاقد قدرت كنترل باد معده است

719. كسى كه نمى تواند باد معده اش را كنترل كند و در وسط نماز وضويش باطل مى شود، تكليفش چيست؟

ج. بايد به وظيفه كسانى كه نمى توانند از بيرون آمدن بول و غايط خوددارى كنند، عمل كند.

 

تكفير (قرار دادن يك دست بر ديگرى)

720. اگر كسى عمدا دست خود را بر روى دست ديگر قرار دهد، آيا نماز او باطل است؟

ج. اگر قصدش اين باشد كه اين كار جزو نماز است يا انجام آن لازم است، نمازش باطل است و در غير اين صورت اگر عمدا اين كار را بكند، از روى احتياط نمازش را بايد دوباره بخواند.

 

كسى كه سهوا دست ها را بر هم قرار دهد

721. اگر كسى سهوا دست خود را بر روى دست ديگر خود قرار دهد، آيا نماز او باطل است؟

ج. بنابر اظهر، اشكال ندارد.

 

كسى كه براى حفظ جان دست ها را بر هم مى نهد

722. اگر كسى براى حفظ جان خود هنگام نماز دست هاى خود را بر روى هم بگذارد، نمازش باطل مى شود؟

ج. خير، اشكال ندارد، (به مسأله ى 928 رساله مراجعه شود).

 

كسى كه براى مخفى نگه داشتن عقايد دست ها را روى هم نهد

723. اگر كسى براى مخفى نگه داشتن عقايد خود دست ها را روى هم بگذارد، آيا نمازش باطل مى شود؟

ج. اگر براى تقيّه ى لازمه باشد، اشكال ندارد.

 

دست روى هم گذاشتن بدون قصد

724. اگر كسى بدون قصد اين كه موافق غير شيعه عمل كند، دست ها را برهم بگذارد، آيا نمازش باطل مى شود؟

ج. اگر براى ادب دست ها را روى هم بگذارد، بنابر احوط بايد نماز را دوباره بخواند.

اگر صورت به طرف راست يا چپ به طور كامل برگردد

725. اگر كسى صورت خود را كاملاً به طرف چپ يا راست برگرداند، آيا نمازش باطل مى شود؟ چنان چه سهوا اين كار را بكند چه صورتى دارد؟

ج. اگر گردش فقط به صورت باشد و عمدا بوده و به پشت سر نرسد، كراهت دارد (به بعد از مسأله ى 928 رساله: بند پنجم مراجعه شود).

 

كسى كه به طور كامل به چپ يا راست برنگردد

726. اگر كسى به طور كامل به چپ يا راست برنگردد، آيا نمازش باطل مى شود؟

ج. اگر با تمام بدن باشد و عمدا باشد، نمازش باطل مى شود.

 

كسى كه بنابر اضطرار سر برگرداند

727. اگر كسى بنابر اضطرار سر از قبله برگرداند، آيا نمازش باطل مى شود؟

ج. لحوق آن به آن چه تنها در حالت سهو موجب بطلان است، خالى از وجه نيست؛ هر چند جريان حكم صورت عمد در آن، احوط است.

 

كسى كه سهوا سر را به راست يا چپ برگردانده و وقت نماز گذشته

728. اگر شخصى سهوا به طرف راست يا چپ برگردد، در حالى كه ركن را انجام داده، اگر وقت نماز تمام شده باشد آيا قضاى نماز بر او واجب است؟

ج. اگر گردش با تمام بدن و سهوا بوده و خارج از حدّ يمين و يسار (راست و چپ) نبوده، باطل نيست و اعاده و قضا ندارد. (به بعد از مسأله ى 928 رساله: مورد پنجم مراجعه شود).

 

صحبت كردن عمدى

729. كلمات چند حرفى باعث باطل شدن نماز مى شوند؟

ج. اگر عمدا كلمه اى گفته شود كه دو حرف يا بيشتر باشد، ولى بى معنا باشد و يا اين كه يك حرف يا بيشتر بوده ولى معنا داشته باشد، موجب باطل شدن نماز مى گردد و گفتن عمدى آخ و آه و... كه دو حرف است، نماز را باطل مى كند.

 

كلام دو حرفى بدون معنا

730. آيا كلام دو حرفى بدون معنا نيز باعث بطلان نماز مى شود؟

ج. بله، اگر عمدا باشد موجب باطل شدن نماز مى گردد.

 

قرائت قرآن و دعا در حال نماز

731. آيا خواندن آيات قرآن و ذكر و دعاهاى مأثور و غيرمأثور در حال نماز، باعث بطلان نماز مى شود؟

ج. خواندن قرآن يا دعا در نماز اشكال ندارد، مگر چهار آيه اى كه سجده واجب دارند و يا دعا به گونه اى باشد كه به نظم واجب در قرائت و يا ذكر صدمه بزند و يا نفرين بر مؤمن باشد كه در اين صورت ها نماز باطل مى شود.

 

حرف زدن سهوى

732. اگر شخصى در نماز سهوا حرف بزند، نمازش باطل مى شود؟

ج. خير.

 

حرف زدن در نماز مستحبى

733. آيا حرف زدن در نماز مستحبى اشكال دارد؟

ج. بله، اگر عمدى باشد مبطل نماز است.

 

مطابقت جواب سلام با سلام

734. آيا جواب سلام در معرفه و نكره و مفرد و جمع بودن، بايد مثل خود سلام باشد؟

ج. بله، بايد مثل سلام جواب گفته باشد.

اگر جواب «سلام عليكم» را با «السلام عليكم» بدهد

735. اگر شخصى بگويد «سلامٌ عليكم» و شخصى كه در حال نماز است بگويد «السلام عليكم» نمازش باطل مى شود؟

ج. بله، باطل مى شود.

 

سلام به يك جمع

736. اگر شخصى به يك جمع سلام كند كه يك فرد از آن جمع در حال نماز خواندن است، آيا جواب سلام بر آن فرد نماز خوان واجب است؟

ج. اگر شك كند كه سلام كننده قصد سلام كردن به او را هم داشته است يا نه، نبايد جواب بدهد و نيز اگر بداند كه او را هم قصد كرده و ديگرى جواب او را بدهد؛ اما اگر بداند كه او را هم قصد كرده يا اين كه بفهمد فقط او را قصد كرده و ديگرى جواب ندهد، بايد جواب او را بگويد. ولى اگر بچه مميّزى هم جواب سلام را داد، بنابر اظهر از نمازگزار و ديگران ساقط مى شود.

737. اگر شخصى به يك جمع سلام كند كه همه ى آن ها در حال نماز خواندن مى باشند آيا جواب سلام بر همه واجب است؟

ج. بله، ولى اگر يكى جواب داد، ديگران نبايد جواب بدهند.

 

سلام يك شخص به دو شخص

738. اگر يك فردى به دو نفر سلام كند، ولى مشخص نكند كه كدام مراد است و آن دو فرد هم ندانند كه مراد كدامشان است، آيا بر آن ها جواب سلام واجب است؟

ج. خير، بر هيچ كدام واجب نيست و در حال نماز جايز نيست.

 

جواب سلام فرد نمازگزار به دو فرد كه پى در پى سلام مى كنند

739. اگر دو نفر پشت سر هم و پى در پى وارد مسجد شوند و با فاصله ى بسيار كم به فردى كه درحال نماز خواندن است سلام كنند، آيا بر فردى كه نماز مى خواند دو جواب سلام واجب است؟

ج. بله، دو جواب سلام واجب است.

 

برگرداندن جواب سلام در نماز

740.اگر كسى به نمازگزارى سلام كند و او جوابش را ندهد، نمازش اشكال دارد؟

ج. معصيت كرده است؛ ولى نمازش صحيح است.

 

جواب سلام شخصى كه به طور غلط سلام مى دهد

741. اگر در حال نماز باشيم و شخصى به طور غلط به ما سلام بدهد، مثلاً «عليكم» را با «الف» نه با «عين» تلفظ كند، واجب است جواب او را بدهيم يا خير؟

ج. اگر سلام او سلام حساب نشود، جواب او واجب نيست؛ مگر اين كه احتمال بدهد فرد سلام كننده نمى تواند به صورت صحيح سلام دهد، كه در اين صورت جواب سلام واجب است.

 

جواب سلام هايى كه موجب باطل شدن نماز مى شود

742. اگر در حال نماز باشيم، جواب چه نوع از سلام ها را اگر بدهيم، نمازمان باطل مى شود؟

ج. اگر ديگرى جواب سلام را داده يا غير مسلمان سلام كند و ما جواب دهيم، موجب باطل شدن نماز مى شود.

 

جواب دادن به سلام بچه غير مكلّف

743. آيا جواب سلام بچه غير مكلّف هم در حال نماز واجب است؟

ج. بله، اگر بچه ى مميّز باشد جواب سلام او واجب است. (مسأله ى 938).

سرفه كردن عمدى

744. اگر كسى عمدا سرفه كند و اين سرفه كردن باعث شود صدايى كه دو حرف يا بالاتر است ايجاد شود، آيا نمازش باطل است؟

ج. اگر كلمات دو حرفى باشد، در صورت عمدى بودن، نماز را باطل مى كند.

 

خواندن قرآن به نيّت غير قرآن

745. اگر نمازگزار يك عبارت از آيات قرآن را به نيّت غير قرآن بخواند، نمازش باطل مى شود؟

ج. اگر تحت عنوان ذكر و دعاى داخل نباشد، نماز باطل مى شود.

 

خواندن آيه  ى سجده  دار در نماز

746. آيا خواندن آيه  ى سجده  دار باعث باطل شدن نماز مى شود؟

ج. بله، موجب باطل شدن نماز مى گردد.

 

خواندن آيات و دعا به گونه  اى كه اخلال به نماز وارد كند

747. آيا خواندن آيات قرآن، دعا و ذكر اگر باعث اخلال به نماز شود، نماز را باطل مى كند؟

ج. اگر به نظم واجب در قرائت و يا ذكر صدمه بزند، نماز باطل مى شود.

 

نفرين هنگام نماز

748. آيا دعا عليه مؤمن (نفرين) هنگام نماز باعث باطل شدن نماز مى شود؟

ج. بله، نماز باطل مى شود.

دعا براى مخاطب

749. آيا دعا براى مخاطب در هنگام نماز (به او بگويى غفر اللّه  لك) باعث باطل شدن نماز مى شود؟

ج. احتياطا باطل مى شود.

750. اگر فردى كه در حال نماز است به مخاطب خود بگويد «يا هذا غفر اللّه  لك» آيا نمازش باطل است؟

ج. بله، باطل است.

 

گفتن «غفر اللّه  لك» در نماز

751. اگر فردى هنگام نماز عطسه كند و شخصى به او بگويد: «يرحمكم اللّه » و فرد نمازگزار بگويد: «غفر اللّه  لك» ـ به قصد تحيت ـ آيا نمازش باطل مى شود؟ اگر بدون قصد تحيّت بگويد چه طور؟ آيا باز نمازش باطل مى شود؟

ج. اگر به قصد تحيّت بگويد نمازش باطل مى شود؛ و اگر بدون قصد تحيّت بگويد باز احتياطا نمازش باطل مى شود.

 

حكم خنديدن در نماز

752. آيا اگر كسى سهوا به خاطر شنيدن سخن خنده دارى بى اختيار قهقهه بزند و با صداى بلند بخندد، نمازش باطل مى شود؟

ج. اگر به حدّ قهقهه رسيده باشد، نمازش باطل مى شود.

 

تبسّم در نماز

753. آيا تبسّم نماز را باطل مى كند؟

ج. خير، باطل نمى كند.

كسى كه شك كند قهقهه اش عمدى بوده يا سهوى

754. اگر شخصى شك كند كه قهقهه اش عمدى بوده و با اختيار بوده يا سهوى و بدون اختيار، آيا نمازش باطل مى شود؟

ج. ظاهرا باطل نمى شود.

 

كسى كه رنگش به خاطر جلوگيرى از خنديدن قرمز شود

755. آيا اگر كسى هنگام نماز به فكر يك مسأله ى خنده دار بيفتد؛ ولى خود را كاملاً كنترل كند و صداى خنده از او به گوش نرسد؛ ولى رنگش به خاطر اين كه خود را نگه داشته قرمز شود، آيا نمازش باطل مى شود؟

ج. نمازش صحيح است.

 

خنده اى كه نه قهقهه است و نه تبسّم

756. آيا خنده اى كه قهقهه نباشد و تبسّم هم نباشد، نماز را باطل مى كند؟

ج. در صورتى كه مقدمه خنديدن به اختيار و توجه او بوده است، بنابر اظهر نمازش باطل است وگرنه باطل بودن نماز مطابق احتياط است كه نماز را تمام كرده و بعد از روى احتياط دو مرتبه اعاده نمايد.

 

گريه در حال نماز

757. آيا گريه ى باصدا، براى امر دنيوى، عمدا در حال نماز، نماز را باطل مى كند؟ اگر سهوى باشد، چه طور؟ اگر آن امر رجحان شرعى داشته باشد، چه حكمى دارد؟

ج. گريه با صدا براى كار دنيا موجب باطل شدن نماز مى شود ولى اگر براى كار دنيا بى صدا گريه كند اشكال ندارد. و اگر از ترس خدا يا براى آخرت گريه كند، آهسته باشد يا بلند، اشكال ندارد، بلكه از بهترين اعمال است.

گريه  ى بدون صدا براى امر دنيايى

758. آيا گريه  ى بدون صدا در صورتى كه براى امر دنيايى باشد نماز را باطل مى كند؟

ج. اشكال ندارد.

 

گريه  ى با صدا به صورت قهرى

759. اگر كسى قهرا گريه  ى با صدا بر او غالب شود، آيا نمازش باطل مى شود؟

ج. اگر مقدمه ى آن به اختيار و توجه او بوده نمازش باطل مى شود وگر نه احوط تمام كردن نماز و سپس اعاده است.

 

گريه بر امام حسين ـ عليه السّلام ـ در نماز

760. اگر نمازگزار در حال نماز به ياد مصايب سيّدالشّهداء ـ عليه السّلام ـ بيفتد و يا اگر شخصى ذكر مصيبت بخواند و انسان در حال نماز بر آن بزرگوار گريه كند، آيا نماز او صحيح است؟

ج. بنابر اظهر جايز است.

 

گريه براى حضرت سيدالشهداء ـ عليه السّلام ـ

761. چرا گريه براى حضرت سيدالشهداء ـ عليه السّلام ـ نماز را باطل نمى كند؟

ج. چون محبت خدا و حُبّ اولياى او، موجب حزن و گريه ى بر مصايب اولياى خداى متعال مى شود.

 

گريه براى مصيبت اولياى خدا

762. آيا گريه براى مصيبت اولياى خدا، به غير از حضرت سيدالشهداء ـ عليه السّلام ـ باعث باطل شدن نماز مى شود؟

ج. اگر به داعى ثواب آخرتى باشد، مبطل نيست.

كسى كه عمدا آمين بگويد

763. اگر كسى بعد از اتمام سوره ى فاتحه، عمدا ـ در حال تقيّه ـ آمين بگويد، نمازش باطل مى شود؟

ج. در حال تقيّه باطل نمى شود.

 

كسى كه قبل از تمام شدن سوره ى فاتحه آمين بگويد

764. اگر شخصى قبل از تمام شدن سوره فاتحه آمين بگويد، آيا نمازش باطل است؟

ج. احتياطا باطل مى شود.

 

فرو دادن غذاى لاى دندان

765. اگر پس از غذا مشغول نماز شويم و غذاهاى باقى مانده لاى دندان را در وقت نماز فرو دهيم، آيا موجب اخلال در نماز مى شود؟

ج. نماز باطل نمى شود.

 

غذا خوردن در نماز به مقدار كم و عمدى

766. اگر كسى عمدا مقدار كمى غذا بخورد، به گونه اى كه صورت نماز از بين نرود، آيا نمازش باطل مى شود؟

ج. بايد نمازش را تمام كرده و دوباره اعاده نمايد.

 

فرو دادن آب كشك، نبات و...

767. اگر در هنگام نماز كشك، نبات، آدامس و... در دهن بوده باشد و فقط آب آن ها فرو داده شود، نماز باطل مى گردد؟

ج. بنابر اظهر نماز اشكال پيدا نمى كند.

عملى كه يك بار آن صورت نماز را از بين نمى برد

768. آيا عملى كه يك بار آن محو كننده صورت نماز نمى باشد؛ ولى تكرار آن صورت نماز را خراب مى كند، در صورتى كه يك بار انجام شود باطل كننده نماز است؟

ج. خير، مبطل نيست.

 

معيار محو شدن صورت نماز

769. معيار محو شدن صورت نماز چيست؟

ج. ملاك، كارهايى است كه نزد افراد متشرعه، صورت نماز را به هم بزند.

 

حركت دادن انگشتان هنگام نماز

770. آيا زيادى حركت دادن انگشتان هنگام نماز، نماز را باطل مى كند؟

ج. خير، باطل نمى كند.

 

اشاره كردن به چيزى هنگام نماز

771. اگر هنگام نماز با دست به چيزى اشاره كنيم، نماز باطل مى شود؟

ج. اشكال ندارد.

 

كشتن مار و عقرب هنگام نماز

772. آيا كشتن حيوانات موذى مثل مگس، مار، عقرب و... هنگام نماز، نماز را باطل مى كند؟

ج. اشكال ندارد.

 

نگه داشتن بچه هنگام نماز

773. آيا نگه داشتن بچه و شير دادن او هنگام نماز، نماز را باطل مى كند؟

ج. اشكال ندارد.

شمارش تسبيحات با دست يا تسبيح، هنگام نماز

774. آيا شمارش تسبيحات اربعه با دست يا تسبيح، هنگام نماز، نماز را باطل مى كند؟

ج. خير، باطل نمى كند.

 

تكيه بر عصا هنگام نماز

775. آيا اگر پيرمردى هنگام نماز بر عصايش تكيه كند، نمازش باطل مى شود؟

ج. اگر بدون تكيه بر عصا نتواند بايستد، اشكال ندارد.

 

قرآن خواندن با صداى بلند براى علامت دادن، حين نماز

776. اگر شخصى براى علامت دادن هنگام نماز، قرآن را با صداى آشكار بخواند، آيا نمازش باطل مى شود؟

ج. اگر كلمه اى را به قصد ذكر بگويد، مثلاً به قصد ذكر بگويد «اللّه  اكبر» و در موقع گفتن آن، صدا را بلند كند كه چيزى را به ديگرى بفهماند، اشكال ندارد؛ ولى اگر به قصد اين كه چيزى را به كسى بفهماند كلمه اى را، مناسب مقصودش بگويد؛ اگرچه قصد ذكر هم داشته باشد، نماز باطل مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS