ترك طلا براى مردان

ترك طلا براى مردان

 

منظور از طلا چيست

145. اين كه گفته ‏اند لباس نمازگزار مرد از طلا نباشد، آيا منظور طلاى زرد است و يا طلاى سرخ و سفيد را هم شامل مى ‏شود؟ و آيا رنگ طلا شرط است يا ذات طلا ملاك مى ‏باشد؟

ج. ذات طلا شرط است كه نباشد هر چند با مخلوط كردن با چيز ديگر رنگش تغيير كرده، ولى مستهلك نشده و طلا بر آن صدق مى ‏كند و طلا غير از پلاتين است.

 

مردى كه با طلا نماز خوانده

146. مرد جاهل مقصّرى با لباس زرباف نماز خوانده است، نماز او چه حكمى دارد؟

ج. بايد نمازش را قضا كند.

 

همراه داشتن زيور آلات طلا به قصد امتحان كردن يا نگهدارى موقت

147. اگر زيورآلات طلا مانند گردن‏بند و ساعت و... همراه مرد نمازگزار باشد، به گونه ‏اى كه او فقط قصد امتحان كردن يا نگهدارى موقّت آن‏ها را داشته باشد، چه حكمى دارد؟

ج. اگر صدق پوشيدن مى ‏كند، نماز با آن باطل است، (به مسأله‏ ى 702 رساله رجوع شود).

همراه داشتن سكه طلا در نماز

148. همراه داشتن سكه طلا در نماز چه حكمى دارد؟

ج. اشكالى ندارد.

 

نماز خواندن ورزشكاران با مدال طلا

149. مدال‏هاى طلايى كه ورزشكاران مى‏ گيرند و به گردن مى ‏اندازند، چه حكمى دارد؟ آيا با آن حال مى ‏توانند نماز بخوانند؟

ج. به گردن آويختن آن حرام و نماز با آن باطل است. (مسأله‏ ى شماره‏ ى 702 رساله).

 

دندان طلاى مردان

150. آيا استفاده از دندان طلا براى مرد صحيح است. آيا با آن دندان مى ‏تواند نماز بخواند؟

ج. اشكال ندارد. (مسأله ‏ى 702 رساله).

 

استفاده از روكش طلا براى اصلاح و ترميم دندان

151. اگر استفاده از روكش طلا براى دندان، جهت ترميم و اصلاح دندان باشد، نماز خواندن با آن اشكال دارد؟

ج. خير اشكال ندارد.

 

عينك با دسته‏ ى طلا

152. عينكى كه دسته‏ ى آن طلا و يا مخلوط به طلا است، استفاده‏ى آن براى مرد و نماز خواندن با آن چه صورتى دارد؟

ج. استفاده‏ ى مرد از آن حرام است، و بطلان نماز با آن خالى از وجه نيست.

فرق پلاتين و طلاى سفيد

153. آيا پلاتين همان طلاى سفيد است؟ حكم نماز مرد در حالى كه آن دو را به همراه دارد چيست؟

ج. پلاتين غير از ماده‏ى طلا است؛ لذا براى مرد حلال است و نماز با آن هم اشكال ندارد ولى طلاى سفيد حرام و نماز با آن هم باطل است.

 

طلاى سفيد

154. آيا استفاده كردن مرد از طلاى سفيد، نه پلاتين، شرعا اشكال دارد يا نه؟

ج. طلاى سفيد اگر همان طلا است و از جهت مخلوط شدن رنگش سفيد شده، همان حكم طلا را دارد كه بر مرد حرام است.

 

آميخته كردن مقدار اندكى طلا با پلاتين

155. براى اين كه پلاتين قابليت تبديل شدن به انگشترى را داشته باشد، مقدارى طلا با آن آميخته مى ‏كنند به طورى كه طلا در پلاتين مستهلك مى ‏شود. آيا استفاده مرد از اين انگشترى و نماز خواندن با آن جايز است؟

ج. اگر صدق پوشيدن و به دست كردن طلا نكند، اشكال ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS