لباس نمازگزار از اجزاى مردار يا حيوان حرام گوشت نباشد

لباس نمازگزار از اجزاى مردار يا حيوان حرام گوشت نباشد

 

موى خرگوش همراه با لباس نمازگزار

139. اگر موى خرگوش همراه لباس نمازگزار باشد، آيا نماز اشكال دارد؟ تكليف نمازهايى كه خوانده شده چيست؟

ج. نمازهايى كه با همراهى آن مو بوده باطل است.

 

بودن موى گربه همراه با لباس نمازگزار

140. اگر موى گربه همراه با لباس نمازگزار باشد، تكليف نمازهاى قبلى و فعلى نمازگزار چيست؟

ج. نمازهايى كه همراه با آن مو بوده باطل است.

 

به همراه داشتن كيف يا كمربند از پوست مار

141. اگر كيف يا كمربندى كه از پوست مار تهيه شده همراه نمازگزار باشد، نماز او چه حكمى دارد؟

ج. نماز باطل است.

 

بودن تكه‏اى از چرم گاو ذبح غير شرعى شده همراه نمازگزار

142. اگر لباس يا كمربند، تكه كوچكى از چرم گاو غير ذبح شرعى شده را داشته باشد، مى ‏توان با آن نماز خواند يا خير؟

ج. خير نمى‏توان.

 

لباس‏هاى چرمى كه از خارج مى ‏آورند

143. آيا با لباس‏هايى كه از خارج مى‏آورند و قسمت‏هايى از آن‏ها چرم است، مى‏توان نماز خواند؟ توضيح اين كه هيچ اطلاعى از نوع چرم و حرام گوشت يا حلال گوشت بودن حيوان نداريم.

ج. نمازخواندن با آن چرم باطل است.

 

نماز با كلاه‏گيس موى انسان

144. آيا نماز خواندن با كلاه ‏گيسى كه از موى انسان ساخته مى ‏شود، صحيح است؟

ج. بله، صحيح است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS