امور پس از دفن مجالس عزا، ترحيم و خيرات جهت ميّت

امور پس از دفن مجالس عزا، ترحيم و خيرات جهت ميّت

مجالس ترحيم

1396. آيا مراسم هفتم، چهلم و سال اموات داخل عنوان احسان، خيرات و مبرّات براى اموات مى باشد؟

ج. بلى.

غذا خوردن در منزل صاحب عز

1397. رسم است كه پس از دفن و... شركت كنندگان در مراسم، در منزل يا تالار، از طرف صاحب عزا پذيرايى مى شوند؛ غذا خوردن در چنين مراسم چه حكمى دارد؟ و اگر غذا نخوردن، ناراحتى و گلايه ى صاحب عزا را به دنبال داشته باشد چه حكمى دارد؟

ج. غذاخوردن اشكال ندارد.

پذيرايى از مال ميّت قبل از تقسيم

1398. پذيرايى از شركت كنندگان در مراسم عزا از اموال ميّت كه هنوز تقسيم نشده، چه حكمى دارد؟ و در صورت وجود افراد صغير در ورّاث، اصل عمل و شركت در آن مراسم چه حكمى دارد؟

ج. تقسيم شدن ميزان نيست، بلكه شاهد حال بر رضايت صاحبان حق كافى است و با وجود وارث صغير، بايد با اذن ولىّ يا قيّم شرعى آن ها باشد.

وصيت 31 دارايى

1399. اگر ميتى 31 دارايى اش، از جمله منزل مسكونى خود را وصيت كرده باشد، اجراى مراسم ترحيم و تصرّف در آن منزل، قبل از اجراى وصيت چه حكمى دارد؟

ج. در حدّ متعارف كه مورد نظر وصيت كننده هم بوده است، اشكال ندارد و اگر غير متعارف است، در تصرفات بايد اجرت و مال الاجاره ى ثلث را براى مصرف در وصيت كنار بگذارند.

زمان عزادارى

1400. چند روز جايز است كه عزادارى ادامه يابد؟ و ادامه آن تا شب هفت يا چهلم جايز است؟

ج. اولى اين است كه اهل ميّت بيش از سه روز براى تعزيه و عزادارى ننشينند.

روش هاى مطلوب جهت عرض تسليت

1401. اسلام چه روش هايى را جهت عرض تسليت به بازماندگان ارايه كرده است؟

ج. آن ها را با ذكر هر چه سبب تخفيف حزن آن ها شود تسلى بدهد و روايات وارده در اجر مصيبت ديده را براى آن ها نقل كند و مجرّد حضور نزد صاحبان مصيبت كه او را ببينند در تعزيه ى او كافى است.

آيا هديه دسته ى گل به صاحب عز

1402. هديه دسته هاى گل به صاحب عزا ـ كه گاهى قيمت آن ها بسيار زياد است ـ جهت عرض تسليت، جايز است؟

ج. اين ها تسليت دادن هاى شرعى نيست؛ ولى منع شرعى هم ندارد و مى تواند در بعض موارد مصداق بعض عناوين راجحه باشد.

پارچه نوشته جهت عرض تسليت

1403. در برخى مناطق پارچه نوشته هايى جهت عرض تسليت از طرف اطرافيان به مصيبت زدگان هديه مى شود كه اطراف منزل صاحب عزا نصب مى شود، آيا چنين عملى مشروع است؟ و آيا اين عمل مصداق اسراف در پارچه و... نيست؟

ج. اين ها عمل خلاف شرع نيست و اسراف هم نيست.

شركت در مجالس ترحيم تشريفاتى

1404. آيا شركت در مجالس ترحيمى كه همراه با تشريفات و اسراف و تبذير بسيار است، جايز است؟

ج. حرام نيست.

پاره كردن لباس

1405. آيا پاره كردن لباس در سوگ عزيزان از دست رفته، جايز است و در صورت عدم جواز آيا بايد كفاره پرداخت؟

ج. جايز نيست بدون فرق بين پدر و برادر و بين غير آن دو بنابر احوط و در مرگ همسر يا اولاد، كفاره اش اطعام ده مسكين يا لباس پوشاندن به آن ها يا بنده آزادكردن است و اگر نداشت، سه روز روزه بگيرد.

نوحه سرايى با وسايل موسيقى

1406. در برخى از مناطق براى تجليل از ميّت همراه با ساز و ادوات مشترك يا مختص موسيقى نوحه سرايى انجام مى شود، استعمال و شركت و نيز شنيدن چنين نوحه هايى، با توجه به عدم طرب در آن چه حكمى دارد؟

ج. در نوحه سرايى اگر غنا يعنى مطرب باشد، حرام است و در موسيقى حزن آور هم طرب است و استعمال آلات مختصّه ى به لهو در غير لهو هم جايز نيست بنابر احوط و شنيدن آن هم به حكم استعمال آن است و بنابر احتياط جايز نيست.

سيلى و خراش صورت در مصيبت

1407. در برخى از مناطق رسم است كه پس از مرگ يكى از عزيزان، صورت خود را با دست خراشيده يا سيلى مى زنند و يا موهاى خود را مى كَنند، آيا اين گونه اعمال شرعا جايز است؟

ج. جايز نيست.

آية الكرسى در نماز وحشت

1408. خواندن آية الكرسى در نماز وحشت و بر سر قبر ميّت تا كجا خوانده شود؟ تا «هم فيها خالدون» يا تا: «و هو العلى العظيم»؟

ج. احتياطا تا «هم فيها خالدون» است.

زمان ترتّب احكام ميّت

1409. از چه زمانى احكام ميّت هم چون (ارث، وصيت، عدّه وفات، برداشتن عضو و....) بر ميّت مترتب مى گردد؟ آيا زمان مرگ مغزى كه به لحاظ پزشكى ميّت تلقى مى شود يا زمان توقف ضربان قلب ملاك است؟

ج. از زمانى كه مرگ از جميع جهات حاصل شود، بايد محاسبه گردد.

بهترين اعمال جهت ميّت

1410. با فضيلت ترين عملى كه مى توان براى ميّت انجام داد چيست؟

ج. كارى در ترويج مذهب حق، از قبيل نشر كتب و... انجام دهد و ثواب آن را به او هديه كند.

اهداى ثواب براى اموات

1411. اگر كسى عمل مستحب خود را به تمام اموات هديه كند، آيا ثواب اين عمل خير به تمام آن ها مى رسد يا بين آن ها تقسيم مى شود؟ و آيا خود او نيز از اين عمل بهره اى مى برد؟

ج. همه از آن بهره مى برند.

صدقه براى ميّت

1412. اگر كسى براى ميّت صدقه مى دهد، بهتر است به نيّت صدقه مستحبى بدهد يا به نيت ردّ مظالم، كه احيانا بر عهده ميّت بوده است؟

ج. دومى بهتر است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS