نماز ميّت

نماز ميّت

نماز بر افرادى كه خودكشى نموده اند

1311. نماز خواندن بر جنازه ى اشخاصى كه به وسيله ى سم يا با وسايل ديگر خودكشى مى كنند، چه صورت دارد؟

ج. اگر مسلمان بوده اند، واجب است.

نماز بر كسى كه خاكستر شده

1312. شخصى در آتش سوزى كاملاً سوخته و خاكستر شده و خاكستر او با خاكستر بقيه ى اشيا قابل تفكيك نيست. آيا نماز خواندن بر او واجب است و به چه نحوه؟

ج. اگر واجب باشد، اختلاط اثرى ندارد.

قصد براى اللهم اغفر للمؤمنين

1313. اگر در نماز ميّت وقت گفتن «اللهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات» ماعداى دشمنان خود را قصد كند اشكال در نماز ايجاد مى كند؟

ج. انسان مؤمن با مؤمنين در جهت ايمان آن ها دشمنى ندارد.

شك امام در صحت نماز ميّت

1314. شخصى در يكى از روستاهاى شهرستانى به عنوان اين كه مُلاّ است نماز ميّت مى خواند. ولى به تازگى برايش شبهه اى پيش آمده است، زيرا پاى او يك وجب كوتاه است. آيا مى تواند نماز ميّت بخواند؟ حدود 20 سال با جماعت، نماز ميّت خوانده است. نمازهايى كه خوانده، چه حكمى دارد؟

ج. جماعت و فرادا در نماز ميّت وظيفه شان تقريبا يكى است و لذا ممكن است كه خيلى از آن ها واجد شرايط نماز بر ميّت بوده اند، ولو فرض شود كه شرايط نماز جماعت را نداشته اند، با اين كه ممكن است بگوييم شرط جماعت را هم اين گونه عذرها دارند و خصوص اين عذر شايد احتياط هم نداشته باشد.

غلط خواندن نماز ميّت

1315. فردى كه نماز ميّت برخى اموات را مى خوانده است، متوجه مى شود نماز ميّت را گاهى اشتباه مى خوانده است؛ مثلاً به جاى «اَشْهَدُ اَنَّ محمدا»، «محمدٍ» مى خوانده است؛ چه سهوا، چه عمدا. وى احتمال مى دهد كه چنين اشتباهى را كرده باشد. تكليف چيست؟

ج. اگر به طورى است كه اشتباهش را مى فهمد و اعاده مى كند كه مانعى ندارد، و نمازهايى را كه احتمال مى دهد اين گونه بوده است، حكم به صحت آن ها مى كند و اگر طورى است كه نمى تواند بر آن ها محافظه كارى بكند، با وجود افرادى كه توانايى خواندن نماز ميّت صحيح را دارند، احتياط در ترك است.

شرايط نمازگزار

1316. شخصى شيعه است و به بلوغ هم رسيده، آيا مى تواند نماز ميّت را بخواند؟

ج. بله، مى تواند بخواند و به مسأله ى 518 و مسايل بعد آن در رساله رجوع شود.

نماز خواندن با كفش

1317. شخصى پا برهنه نمى شود و نماز ميّت را مى خواند، آيا نماز صحيح است؟

ج. بله.

بلند كردن دست ها در هنگام نماز

1318. نمازگزار ميتى بدون اين كه دست ها را بالا ببرد نماز ميّت را مى خواند، آيا نمازش صحيح است؟

ج. بله.

فاصله كم با ميّت

1319. اگر شخصى آن قدر به ميّت نزديك شود كه لباسش به ميّت بخورد، حكمش چيست؟

ج. اشكال ندارد.

دعا به مؤمنين

1320. امام جماعت در نماز به مؤمنين هم دعا مى كند اين دعا كردن چه تأثيرى براى ميت دارد؟

ج. تأثير دارد، زيرا او سبب شده است كه به مؤمنين دعا شود و در غير جماعت هم دعا براى مؤمنين هست.

گفتن «الصَّلاة»

1321. من به جاى 3 مرتبه «الصلاة» گفتن، 1 مرتبه گفتم و 2 مرتبه تكبير گفتم، صحت و سقم نماز را برايم توضيح بفرماييد؟

ج. اگر سهوا بوده، مانعى ندارد و اگر دو مرتبه تكبير را به جاى دو مرتبه ى «الصلاة» و تكبير واجب را جداگانه گفته ايد، مطلقا مانعى ندارد.

مكان نماز ميّت

1322. به دليل استحباب نماز خواندن در جايى كه بيشتر مردم مى آيند، به ميتى در وسط خيابان نماز خواندند، آيا اين نماز به دليل سدّ معبر كردن صحيح است؟

ج. اگرچه سدّ معبر هم جايز نباشد، ولى نماز صحيح است.

نماز ميّت در حال حيض يا جنابت

1323. آيا در حال حيض يا جنابت، مى توان نماز ميّت خواند؟

ج. بله، مى توان.

قصد قربت

1324. اگر كسى نماز ميّت را بدون قصد قربت بخواند، صحيح است يا نه؟

ج. قصد قربت شرط است.

نشسته نماز خواندن بر ميّت

1325. شخصى به دليل پا درد، به صورت نشسته بر ميتى نماز خوانده است، آيا صحيح است؟ و اگر كسى به دليل عدم توانايى به صورت نشسته بر ميّت نماز خوانده و كسى هم نبوده كه ايستاده نماز بخواند و در وسط نماز يك شخص ديگرى كه مى توانست ايستاده نماز بخواند رسيده است آيا بايد او نماز را اعاده كند يا همين نماز كافى است؟

ج. اگر كسى نباشد كه ايستاده نماز بخواند، مى شود نشسته بر او نماز خواند و چنان چه بعد از خواندن نماز و يا بعد از خواندن قسمتى از آن، فردى كه قادر به خواندن نماز به صورت ايستاده است پيدا شود، بنابر احتياط واجب بايد نماز اعاده شود.

طريقه خواندن نماز بر چندين ميّت

1326. شخصى مى خواهد چندين ميّت نماز بخواند، آيا بايد براى هر كدام جدا نماز بخواند يا مى شود براى همه يك نماز خواند؟

ج. مى توان براى همه يك نماز خواند، ولى در دعاهايى كه بعد از تكبير چهارم خوانده مى شود، بايد ضماير به صورت جمع گفته شود.

تكرار نماز بر يك ميّت

1327. شخصى مى خواهد براى يك ميّت چند بار نماز بخواند تا ثواب بيشترى عايد او گردد، آيا جايز است؟

ج. اگر هر دو نماز از هر جهت مثل هم باشند، مكروه است چند نماز بر ميّت خوانده شود. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله ى 530 رساله رجوع شود.)

نماز نخواندن بر ميّت

1328. ميتى را بدون اين كه بر او نماز بخوانند دفن كرده اند، آيا براى نماز خواندن بر او بايد نبش قبر كرد؟

ج. اگر خارج كردن ميّت از قبر ممكن نيست يا موجب بى احترامى به او مى شود، واجب است به قبر او نماز بخوانند وگرنه احتمال دارد مثل غسل دادن و كفن كردن ميّت، بيرون آوردن ميّت و خواندن نماز بر او واجب باشد.

باطل بودن نماز ميّت بعد از دفن

1329. ميتى را دفن كردند، بعد از انجام نماز و غسل و كفن مشخص شد كه نماز نمازگزار، باطل بوده است وظيفه چيست؟

ج. به پاسخ سؤال قبلى و نيز به مسأله 531 رساله رجوع شود.

خواندن نماز بر قبر

1330. ميتى را بدون خواندن نماز دفن كرده اند و فردى آمده و بر قبر ميّت نماز را خوانده، آيا صحيح است؟ و اگر بعد از مدتى به دليل آمدن سيل، بدن او از قبر بيرون بيايد، آن نماز ميّت را بايد اعاده كرد؟

ج. صحيح است، ولى اگر بدن او به سببى مثل سيل و نظير آن خارج شد، بنابر احتياط واجب اين نماز اعاده شود.

تزاحم نماز فريضه و ميّت

1331. اگر در زمانى كه نماز فريضه شخصى مى خواهد قضا شود و در تأخير دفن ميّت هم خوف بر ميّت وجود دارد، بايد نماز ميّت را بخواند يا فريضه را؟

ج. اظهر تقديم فريضه و نماز خواندن بر قبر ميّت، بعد از دفن او است.

خواندن نماز ميّت

1332. آيا مى شود تكبيرات را به صورت فارسى گفت؟

ج. خير، بايد عربى گفت.

نماز ميّت به فارسى

1333. اگر كسى پيدا نشود كه نماز ميّت را به عربى بخواند، آيا مى توان نماز را به فارسى يا زبان ديگرى به جاى آورد؟ و آيا در چنين مواردى پنج تكبير كفايت مى كند؟

ج. كسى كه نتواند كمتر از مقدار واجب نماز ميّت را كه در رساله مذكور است بخواند، نادر است و در چنين مواردى مى تواند همين مقدار كم را از روى نوشته بخواند.

درست نخواندن نماز ميّت

1334. اگر شخصى عبارات عربى را نمى تواند درست تلفظ كند، آيا مى تواند نماز ميّت بخواند يا خير؟

ج. ديگران نبايد به نماز او اكتفا كنند.

خواندن تكبيرات نماز ميّت

1335. شخصى تكبيرات نماز ميّت را به صورت مرتب نخوانده است ـ يعنى تكبير اوّل و سوم و دوم و پنجم را جا به جا خوانده ـ ، آيا نمازش صحيح است؟

ج. احتياطا بايد اعاده كند.

اشتباه خواندن نماز ميّت

1336. شخصى در موقع خواندن تكبيرات در ميّت زن، به جاى «هذه» گفته «هذا» آيا اشكال دارد؟

ج. خير، اشكال ندارد.

آهسته خواندن نماز ميّت

1337. شخصى به اندازه اى آهسته تكبيرها و دعاها را مى گويد كه ممكن است نماز از صورت خود خارج شود، آيا اشكالى دارد؟

ج. آهسته خواندن، سبب خروج از صورت نماز نمى شود.

تيمم در نماز ميّت

1338. فردى وضو نداشته است و آب هم در اختيار او بوده امّا تيمم كرده، آيا نماز ميّت را مى تواند بخواند؟

ج. بله، مى تواند.

1339. فردى در حال جنابت بوده است و آب هم موجود بوده ولى تيمم كرده است، آيا مى تواند نماز ميّت بخواند و استحباب آن در اين صورت جارى است؟

ج. مى تواند نماز را بخواند، هر چند مستحب است غسل كند.

چگونگى قرار گرفتن نماز گزار در مقابل ميّت

1340. شخصى كه مى خواهد بر ميّت زن يا مرد نماز اقامه كند، بهتر است رو به روى ميت بايستد يا بالاى سر ميّت؟

ج. اگر ميّت مرد است امام جماعت يا كسى كه فرادى بر او نماز مى خواند، مقابل وسط قامت يا سينه او بايستد، و اگر ميّت زن است، مقابل سينه يا سر او بايستد.

لباس غصبى در نماز ميّت

1341. فردى لباسى را دزديده است و در راه از او مى خواهند كه نماز ميتى را بخواند، آيا اين نماز صحيح بوده است؟

ج. بله، صحيح است با تمشّى قصد قربت.

نماز ميّت توسط زن

1342. آيا زن مى تواند بر ميّت نماز بخواند؟

ج. بله مى تواند.

مقدار پستى و بلندى ميّت و نمازگزار

1343. شخصى روى يك تالار دو مترى (پله) و ميّت روى زمين بوده و نماز را بر ميّت خوانده، آيا بايد نماز اعاده شود يا صحيح است؟

ج. مكان نمازگزار نبايد از جاى ميّت به قدرى پست تر يا بلندتر باشد كه عرفا نماز بر اين ميّت صدق نكند، ولى پستى و بلندى مختصر اشكال ندارد.

مقدار فاصله نمازگزار از ميّت

1344. شخصى در فاصله ى 5 الى 6 مترى ميّت، نماز ميّت را خوانده است، آيا نماز صحيح بوده است؟ و فاصله بين نمازگزار و ميّت چه مقدار بايد باشد؟

ج. نمازگزار نبايد به قدرى دور باشد كه عرفا نماز بر اين ميّت صدق نكند؛ ولى در نماز جماعت اگر صف ها به يكديگر پيوسته باشند، اشكال ندارد.

حايل يا پرده بين نمازگزار و ميّت

1345. ميّت در جايى گذاشته شده بوده كه يك پرده آويزان بوده و به دليل حركت پرده به وسيله باد، پرده دايم بين نمازگزار و ميّت حايل مى شد، آيا نماز ميّت صحيح است يا بايد اعاده شود؟

ج. اگر عرفا نماز بر آن ميّت صدق مى كرده است، نماز صحيح بوده است.

تابوت

1346. آيا تابوت ميّت و نمازگزار حايل محسوب مى شود؟

ج. خير.

مقدار پوشش هنگام نماز براى ميّت

1347. ميتى به دليل اين كه نمى شد او را كفن كرد كفن نشده و عورتش هم مشخص است، در چنين مواردى وظيفه چيست، آيا همين گونه مى شود بر او نماز خواند؟

ج. در چنين مواردى لازم است عورت ميّت را با تخته و آجر و مانند اين ها بپوشانند.

معيّن كردن ميّت در حال نماز به وسيله نمازگزار

1348. شخصى بر ميتى نماز خوانده ولى مشخص نكرده كه بر اين ميّت «قربة الى اللّه » نماز مى خواند، آيا نمازش صحيح است؟

ج. هنگام نماز لازم است قصد قربت كرده و ميّت را معيّن كند و مقصود از نيّت و تعيين همان قصد است و مرور قصد و نيّت در ذهن يا تلفظ لازم نيست.

نماز ميّت بر بى نمازها

1349. بر چه كسانى واجب است نماز ميّت خوانده شود و كسى كه نماز نمى خوانده، مى شود بر او نماز خواند؟

ج. اگر مسلمان بوده، نماز بر او واجب است.

نماز ميّت بر گوينده شهادتين

1350. فردى كه گوينده شهادتين باشد، و چيزى كه منافات با شهادتين باشد از او سر نزده، ولى احكام الهى را عمل نمى كند، آيا بر او نماز ميّت واجب است؟

ج. بله، واجب است (جهت توضيح بيشتر به مسأله ى 514 رساله رجوع شود.)

محكومين به كفر

1351. آيا افرادى مانند غلاة، خوارج، نواصب و كسانى كه محكوم به كفر هستند، جايز است بر آن ها نماز خواند يا خير؟

ج. جايز نيست. (مسأله ى 514 رساله)

نماز ميّت بر كودك

1352. بچه اى كمتر از 5 سال داشته فوت كرده، آيا نماز ميّت بر او واجب است؟

ج. اگر عارف به نماز بوده، احتياطا واجب است كه بر او نماز خوانده شود. (مسأله ى 514 رساله)

پيدا شدن ميّت در شهرهاى اسلامى

1353. مرده اى در شهرهاى اسلامى پيدا شده، آيا بايد بر او نماز خواند؟

ج. بله، (مسأله ى 515 رساله).

پيدا شدن مرده در بلاد كفر

1354. مرده اى در بلاد كفر پيدا شده است كه در آن جا مسلمانان هم زندگى مى كنند، آيا بايد بر او نماز ميّت خواند؟

ج. در صورتى كه احتمال برود اين ميّت مسلمان است و يا از مسلمانى متولد شده، واجب است بر او نماز خوانده شود.

شك به خوانده شدن نماز ميّت

1355. يك فردى مرده است و ما يقين نداريم كه كسى نمازش را خوانده يا نه وظيفه چيست؟

ج. بايد نماز بر او خواند.

زمان نماز ميّت

1356. شخصى قبل از حنوط ميّت نماز ميّت را خوانده، آيا صحيح است؟

ج. خير. (مسأله ى 516 رساله).

1357. شخصى تصادف كرده و مرده است و يك نفر در محل حادثه حاضر شده و نمازش را قبل از غسل و كفن خوانده است، آيا لازم است بعد از غسل و كفن هم نماز خوانده شود؟

ج. بله، لازم است. (مسأله ى 517 رساله).

عدم شرطيّت طهارت از حدث اصغر و اكبر در نماز ميّت

1358. فردى قبل از اين كه وضو بگيرد و يا غسل كند نماز ميّتى را خوانده، آيا نماز صحيح بوده است؟

ج. بله.

وصيت ميّت بر نماز خواندن فردى خاص

1359. اگر ميّت وصيت كرده باشد كه فرد خاصى بر وى نماز بخواند، آيا او بايد از ولىّ ميت اجازه بگيرد؟

ج. بله، بنابر احوط لازم است.

دسترس نبودن ولىّ ميّت

1360. اگر هنگام نماز بر ميّت، ولىّ ميّت در دسترس نبود، آيا بايد تا دسترسى به وى و اجازه گرفتن از او صبر كرد يا مى توان نماز بر ميّت را اقامه نمود؟

ج. اگر در صبر كردن محذورى است، با اجازه ى حاكم شرع مى توان نماز را اقامه كرد.

نماز بر زنازاده

1361. نماز خواندن بر زنازاده چه حكمى دارد؟

ج. اگر محكوم به اسلام بوده و از مسلمين بوده است، واجب است.

نماز بر غير شيعه

1362. آيا نماز خواندن بر مسلمانان غير شيعه اثنى عشرى واجب است؟

ج. بله، واجب است.

نماز به بچه اى كه مرده به دنيا آمده

1363. آيا نماز خواندن بر بچه اى كه مرده به دنيا آمده است، مستحب است؟

ج. خير.

نماز بر مرده تكه تكه شده

1364. اگر در اثر حادثه اى بدن ميّت قطعه قطعه شود و برخى از قسمت هاى آن يافت شود، نماز خواندن بر آن قسمت ها واجب است؟

ج. اگر آن قسمت سينه ى ميّت باشد ـ كلاً يا بعض از سينه كه محلّ قلب است ـ نماز بر آن واجب است.

نماز بر ميتى كه نمى شناسيم

1365. گاهى براى نماز خواندن بر ميتى كه نمى شناسيم دعوت مى شويم، خواندن عبارت «اللهم انا لانعلم منه الا خيرا» در مورد او آيا دروغ محسوب مى شود؟

ج. ممكن است از خير، اصل ايمان را قصد كنيد.

نماز بر افراد شرور و فاسق

1366. اگر فرد شرور و فاسقى از دنيا برود، آيا مى توان عبارت «اللهم انا لانعلم منه الاّ خيرا» را در مورد او به كار بريم؟

ج. اگر مراد از خير، ايمان به خدا و پيامبر ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ باشد، مانعى ندارد.

گفتن جمله ى «اللهم انا لا نعلم منه الاّ خيرا»

1367. در نماز ميّت آمده: «اللّهمّ انّا لا نعلم منه الاّ خيرا»، آيا مى شود بر غير عادل اين جمله را خواند و با چه قصدى؟

ج. معلوم شد كه علم به خير، علم به ايمان او مى تواند باشد.

جماعت خواندن نماز ميّت

1368. آيا به جماعت خواندن نماز ميّت واجب است؟

ج. مستحب است.

1369. بيش از دو نفر براى نماز خواندن براى ميّت حاضر نيستند، آيا مى شود به جماعت خواند؟

ج. بله، مى شود.

خواندن تكبيرات در نماز ميّت

1370. كسى به امام جماعت اقتدا كرده است، ولى تكبيرها و دعاها را نگفته است، آيا نمازش صحيح است؟

ج. خير، صحيح نيست.

جلو افتادن مأموم از امام

1371. شخصى در تكبير اوّل از امام جلو افتاده است، آيا نمازش را مى تواند ادامه دهد يا بايد تكبير را اعاده كند؟ هم چنين فردى در حال خواندن نماز ميّت، در تكبير 2 و 3 از امام جلو افتاده، ولى صبر كرده تا تكبير 4 و 5 را با امام بخواند، آيا نمازش صحيح است؟

ج. نماز او صحيح است، اما مستحب است همان تكبير را با امام اعاده نمايد.

فردى كه دير به نماز جماعت ميّت رسيده

1372. شخصى وقتى به جماعت مى رسد كه بعضى از تكبيرات نماز ميّت گفته شده است، وظيفه اش چيست؟

ج. مى تواند اقتدا كند، ولى بايد در هر تكبير به وظيفه خود عمل كند، يعنى دعاى مربوط به همان تكبير را خودش بخواند و بعد از فراغ امام بقيه تكبيرات را تمام كند.

شرايط امام جماعت در نماز ميّت

1373. آيا تمام شرايط امام جماعت، در نماز ميتى كه به جماعت خوانده مى شود شرط است؟

ج. احوط، اعتبار جميع شرايط امام جماعت است.

امام جماعت زن

1374. آيا در نماز ميّت، زن مى تواند امام جماعت شود؟

ج. اگر واجد تمام شرايط بوده و عادل باشد، فقط براى زن ها مى تواند امامت كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS