امور پس از مرگ

امور پس از مرگ

وظايف پس از مرگ

1185. بعد از وفات چه امورى را بايد در رابطه با ميّت رعايت نمود؟

ج. 1) بستن پلك چشم ها، لب و دهان او؛

2) با پارچه و چيزى مانند آن آرواره و دو فك و چانه او را به هم ببندند؛

3) دست هاى او را به دو پهلوى وى دراز كنند؛

4) پاهاى او را دراز كنند؛

5) پارچه اى بر روى او بكشد و بدن او را بپوشانند؛

6) در محلى كه ميّت جان داده در شب چراغ روشن كنند؛

7) مرگ وى را به اطلاع مؤمنين برسانند تا در مراسم او حضور به هم رسانند؛

8) در انجام مراسم خاك سپارى او عجله كنند؛ مگر با اشتباه حال او كه بايد تا حصول يقين به موت او صبر كنند.

دست زدن به ميّت

1186. آيا دست زدن به بدن ميّت قبل و بعد از سرد شدن بدن او، موجب نجاست دست مى شود؟

ج. اگر قبل از غسل دادن ميّت باشد و با رطوبت مسّ شود، مطلقا موجب نجاست مى شود؛ بلكه بدون رطوبت هم احتياط خوب است.

رها شدن كارهاى ميّت

1187. شخصى مشغول كارهاى ميّت است آيا بر ديگران كارهاى ميّت واجب است يا نه، و اگر شخصى مشغول كارهاى ميّت شود و عمل را نيمه كاره رها كند، ديگران چه وظيفه اى دارند؟

ج. اگر كسى مشغول كارهاى ميّت شود، بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند؛ ولى اگر او عمل را نيمه كاره بگذارد، بايد ديگران تمام كنند.

اطمينان به تجهيز ميّت

1188. وظيفه شخصى كه اطمينان به اين پيدا نكرده است كه آيا ديگران مشغول كارهاى ميت شده اند يا نه، چيست؟

ج. بايد اقدام كند.

مفهوم اذن ولىّ ميّت

1189. معناى اذن ولى ميّت در انجام امور ميّت، آيا اذن زبانى و لفظى است يا اذن فحوى و شاهد حال نيز كفايت مى كند؟

ج. اذن فحوى و شاهد حال نيز كفايت مى نمايد.

اجازه از ولى ميّت

1190. شخصى كه ميّت او را براى انجام كارهايش انتخاب و معيّن كرده است، آيا براى انجام كارهاى ميّت بايد از ولىّ هم اجازه بگيرد، يا اجازه لازم نيست؟

ج. بنابر اظهر لازم است آن شخص از ولىّ ميّت براى اين كارها اجازه بگيرد.

مراتب اولياى ميّت

1191. اولياى ميّت به ترتيب اولويت چه كسانى هستند؟

ج. به ترتيب طبقات ارث است و ولىّ زن، شوهر او است و در مرتبه بعد از او مردهايى هستند كه از او ارث مى برند، به ترتيب اولويّت در ارث.

قصد قربت در تجهيز ميّت

1192. در كدام يك از اعمالى كه مربوط به تجهيز ميّت است قصد قربت شرط است و در كدام يك قصد قربت شرط نيست؟

ج. در غسل و نماز ميّت قصد قربت لازم است و در كفن نمودن و دفن كردن، لازم نيست.

مرگ مغزى

1193. آيا كسانى كه بر اثر سكته مغزى و يا ضربه مغزى و.... دچار مرگ مغزى مى شود و به گفته پزشكان مرده تلقى مى شوند، آيا به لحاظ فقهى نيز ميّت هستند؟ و جدا كردن دستگاه هاى پزشكى و عدم رسيدگى درمانى به آنان چه حكمى دارد؟

ج. تا از تمام جهات نمرده اند، ميّت نيستند و بايد به آن ها رسيدگى شود.

رابطه زوجيّت پس از وفات

1194. آيا احكام مربوط به زوجيت بين زن و شوهر، پس از وفات و حتى پس از اتمام عده ى وفات زن باقى است؟ و اگر پس از آن به دلايلى قبر شوهر شكافته شود، آيا زن مى تواند بدن او را ببيند؟

ج. فى الجمله رابطه محرميت باقى است، ولى استمتاع (بهره جنسى) از او جايز نيست.

تمتّع مرد از همسر مرده

1195. آيا تمتع (بهره جنسى) مرد از جسد همسر مرده خود جايز است؟

ج. خير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS