قطع و يا معلوليّت اعضاى وضو

قطع و يا معلوليّت اعضاى وضو

مسح كسى كه پايش قطع شده

661. اگر شخصى پايش قطع شده باشد و فقط پاشنه ى پاى او مانده باشد ـ يعنى قسمتى را كه بايد مسح بكشد از بين رفته باشد ـ ، وظيفه او در مسح چيست؟

ج. احتياط آن است كه در نزديك ترين محل پا به محل مسح، پا را مسح نمايد و پس از آن تيمم نيز بكند.

662. شخصى كه هر دو پاى او از زانو قطع شده است، وظيفه ى وى درباره ى مسح چيست؟ آيا ضميمه كردن تيمّم لازم است؟

ج. احتياط آن است كه در نزديك ترين محل پا به محل مسح، پا را مسح نمايد و پس از آن تيمم نيز بكند.

وضوى فرد فاقد اعضاى وضو

663. وضوى شخصى كه اصلاً دست و پا ندارد، يا يك دست و يك پا ندارد، چگونه است؟

ج. اكتفا به شستن و مسح ساير اعضا مى كند.

وضوى فردى كه قادر به حركت اعضاى وضو نيست

664. اگر كسى حركت دادن اعضاى وضويش مشكل باشد يا اصلاً قادر به حركت دادن آن ها نيست، وظيفه او جهت طهارت هاى سه گانه و چگونگى آن ها را در دو مورد زير بيان فرماييد:

1) حركت نداشتن دست چپ.

ج. با يك دست انجام مى دهد.

2) حركت نداشتن دو دست.

ج. بايد از ديگران كمك بگيرد.

كسى كه يك دست خود را از دست داده

665. كسى كه يك دست خود را تا مچ يا تا آرنج از دست داده است، تكليف او از نظر وضو چگونه است؟

ج. در شستن دست به آن چه كه از دست باقى مانده اكتفا مى نمايد با حفظ ترتيب از مرفق به طرف مچ بنابر احتياط، و با كف دست سالم همه ى مسح ها را انجام مى دهد.

666. كسى كه هر دو دست خود را تا مچ از دست داده است، تكليف او از نظر وضو چگونه است؟

ج. هر چه مانده را مى شويد و بنابر احتياط مسح ها را با نزديك ترين عضو باقى مانده به كف دست انجام مى دهد.

تكليف كسى كه دو دستش قطع است

667. كسى كه دو دست خود را تا آرنج از دست داده است، تكليف او از نظر وضو چگونه است؟

ج. طرف بازو را كه در حال اتصال از مرفق بوده مى شويد و با همان آب وضو مسح مى كند و در صورت عدم توانايى از اين مقدار جهت وضو نايب مى گيرد.

اشتباه در وضوى نيابتى

668. كسى وظيفه اش وضو به كمك نايب بوده، امّا چگونگى وضوى نيابتى را نمى دانسته و وضوى نيابتى را اشتباهى انجام داده است، آيا نمازهايى را كه خوانده است صحيح است يا بايد قضا نمايد؟

ج. در فرض بطلان وضو و عدم عمل به وظيفه بايد قضا كند.

اگر نايب گرفتن مستلزم رو زدن باشد

669. كسى كه وظيفه اش وضو به كمك نايب است؛ امّا گرفتن نايب موجب رو انداختن و منّت مى شود، چه بايد بكند؟

ج. آن چه ذكر شده تا به حدّ حرج نرسيده عذر نيست، و اگر از لحاظ مالى متمكّن است، پول بدهد و نايب اجير كند.

معيار شك در وضو توسط نايب

670. افرادى كه توسط نايب، وضو مى گيرند آيا يقين و شكّ خودشان ملاك است يا يقين و شك نايب ملاك عمل است؟ (مثلاً نايب پس از وضو يقين دارد مانع يا نجاستى در اعضاى وضو نبوده است؛ ولى خودش معتقد است هنگام وضو مانع يا نجاست در اعضا بوده است.)

ج. يقين و شك خود آن شخص معيار است. اگر يقين دارد كه در هنگام وضو مانع بوده، وضو باطل است و اگر شك دارد كه هنگام وضو بوده، صحيح است.

اشتباه انجام دادن وضوى نيابتى

671. شخصى وضوى نيابتى را اشتباه انجام داده تكليف نمازهاى خوانده شده ى او چيست؟ آيا نايب ضامن است؟

ج. خود مكلف ضامن نمازهاى خودش است.

وضو دادن ديگرى در موارد غير ضرورت

672. در غير ضرورت اگر شخص ديگرى انسان را وضو يا غسل دهد، آيا صحيح است؟

ج. خير، باطل است. (مسأله ى 290 رساله و قبل آن)

نيابت وضو از روى كراهت

673. اگر نايب از روى كراهت و يا خجالت انسان را وضو دهد آيا طهارت حاصل شده يا خير؟

ج. بله، ظاهرا طهارت حاصل شده است.

مسح پاى مصنوعى

674. آيا مى توان روى پاى مصنوعى مسح كرد؟

ج. مسح روى پاى مصنوعى فايده ندارد.

وضوى شخص فلج

675. شخصى كه فلج است و از كفش طبى و عصاى چوبى استفاده مى كند و درآوردن كفش براى او امكان ندارد، وظيفه ى مسحش چيست؟

ج. بايد بر روى آن مسح نمايد.

مسح فردى كه دستش قطع شده

676. دست راست شخصى از مچ قطع شده، آيا مسح سر و پاى راست را با دست چپ بكشد؟

ج. بله، بايد با دست چپ بكشد.

وضوى فرد داراى دست و پاى زايد

677. شخصى كه دست و پاى اضافى دارد، چگونه بايد وضو بگيرد؟

ج. دست زايد را بايد بشويد ولو مستقل هم باشد بنابر احتياط؛ ولى پاى اضافى را ظاهرا لازم نيست مسح كند.

وضو و تيمم جانبازان قطع نخاعى

678. جانبازان قطع نخاعى كه قدرت بر وضو و تيمم ندارد چگونه بايد وضو بگيرند.

ج. به مسأله ى 290 و 291 رساله رجوع شود.

مسح افراد فاقد پا

679. كسى كه يك پا و يا هر دو پا را از دست داده است، براى مسح چه كند؟

ج. ظاهرا براى مسح پا تكليف ندارد.

فردى كه انگشت يك دست را ندارد

680. انگشتان دست راست من قطع شده است، آيا مى توانم با دست چپ به جاى دست راست وضو بگيرم؟

ج. با دست چپ صورت و دست راست را مى شوييد و مسح ها را انجام مى دهيد و خود دست چپ را هم با گرفتن زير شير آب و يا با باقى مانده از كف دست راست، مى شوييد.

شستن دستِ مصنوعى در وضو

681. آيا دست مصنوعى بايد هنگام وضو شسته شود؟ و آيا براى سجده، كف دست مصنوعى بايد روى زمين قرار گيرد؟

ج. ظاهرا لازم نيست.

مسح معلولين

682. شخصى كه دو انگشت شست و سبابه و قسمتى از پاى راست او قطع شده است، چگونه مسح را انجام دهد؟

ج. بر مقدار باقيمانده مسح كند.

عدم توانايى مسح پا

683. شخصى كه قدرت مسح پا را ندارد ولى پايش سالم است، آيا بايد نايب بگيرد يا تيمم كند؟

ج. به مسأله ى 290 رساله رجوع شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS