زخم و شكستگى اعضاى وضو

دسته: استفتائات

زخم و شكستگى اعضاى وضو

وضو بر پوسته ى زخم

643. اگر بر جراحت پوسته اى بگيرد و به نظر برسد كه در زير آن لكه ى خونى ايجاد شده، آيا مى شود بر روى آن وضو گرفت يا بايد پوسته ى روى زخم كنده شود و خون زير آن را پاك كرد و سپس وضو گرفت؟

ج. اگر آن پوسته ظاهر بدن محسوب شود، كندن آن لازم نيست.

بخيه بر عضو وضو

644. اگر روى زخم صورت و دست بخيه زده شده و يا سرم به دست باشد، با فرض پاك بودن دست و صورت و بخيه و سرم، وظيفه ى انسان وضوى جبيره است يا وضوى معمولى؟ و آيا علاوه بر وضو تيمّم هم لازم است؟

ج. اگر دست بر بخيّه بكشد و آب به گرداگرد سرم برساند، كافى است.

پيوند عضو شخص كافر به مسلمان

645. اگر عضو كافر را به دست مسلمان پيوند كنند ـ مثلاً از مچ تا انگشتان ـ و هنوز جزو بدن او نشده است، تكليف او از نظر وضو چيست؟

ج. احتياطا آن را جبيره كند و اگر مستوعب نباشد، تيمّم لازم نيست.

ساختن وضوى جبيره اى در خارج از وقت نماز

646. شخصى كه وظيفه اش وضوى جبيره است اگر در غير وقت نماز به نيّت طهارت وضو بگيرد، وضويش چه حكمى دارد؟ آيا با اين وضو مى تواند نماز واجب بخواند؟

ج. اگر وظيفه او جبيره بوده و در وقت نماز عذر او برطرف نمى شود، وضويش صحيح است و مى تواند با آن نماز بخواند.

شستن دستى كه در گچ است

647. وضوى شخصى كه تمام دست راستش در گچ است، چگونه است؟

ج. با دست چپ صورت خود را بشويد و دست راست را هم جبيره كند و دست چپ را از بالا به پايين زير شير بگيرد كه شسته شود و مسح ها را هم با دست چپ انجام دهد و احتياطا تيمم هم بنمايد.

زخم هاى باز

648. بيمارانى كه زخم باز دارند ـ مثل زخم هاى شكم كه مرتب ترشح دارد ـ تكليف آن ها براى وضو و غسل چيست؟

ج. به مسأله ى 330 رساله و نيز 333 و قبل و بعد آن ها رجوع شود.

649. شخصى به عنوان جبيره دستش را در كيسه ى پلاستيكى كرده و به جاى دست كشيدن آن را شسته است، آيا نمازش صحيح است؟

ج. بايد نمازش را بنابر احوط دوباره بخواند.

سفت شدن خون يكى از اعضاى وضو

650. اگر يكى از اعضاى وضو زخم شده باشد وخون آن سفت شده باشد، براى وضو چه بايد كرد؟

ج. در صورتى كه عسر و حرج پيش نيايد بايد آن را اوّل پاك كرد و سپس وضو گرفت و در صورت ضرر داشتن آب و يا عسر و حرج، بايد به وظيفه جبيره عمل نمايد.

عضوى كه خون ريزى دارد

651. اگر در جاى وضو زخمى باشد كه خونش بند نمى آيد و آب هم برايش ضررى ندارد، چه بايد كرد؟

ج. بايد به دستور جبيره عمل كرده و احتياطا تيمم هم بنمايد.

وضو روى باندِ پا

652. مدتى شست پايم به علت ضرب ديدگى باند پيچى بود، آيا وضو از روى باند درست بوده است؟

ج. بايد بر انگشت هاى ديگر پا كه باز است مسح كند و اگر چنين نكرده، وضو صحيح نبوده است.

653. هرگاه يك انگشت شكسته و تمام دست تا مچ را بسته باشند، وظيفه انسان براى وضو چيست؟

ج. اگر براى بهبود انگشت، بستن تمام دست لازم است و يا باز كردن آن موجب عسر و حرج است، تمام آن حكم جبيره پيدا مى كند.

محل مسح زخمى

654. اگر محل مسح كسى زخم باشد، وظيفه اش چيست؟

ج. در صورت عدم امكان براى تطهير محل، بايد به وظيفه ى جبيره عمل نمايد. (مسأله ى 330 رساله)

خون زير ناخن

655. خونى كه زير ناخن مى باشد و به صورت جامد درآمده است، آيا نجس است؟ براى وضو چه بايد كرد؟

ج. در صورتى كه روى آن باز نشده است، براى وضو اشكالى ندارد و اگر باز شده باشد، در صورتى كه مدت زيادى از آن گذشته و ديگر به آن خون گفته نمى شود، اشكالى ندارد و در غير اين صورت بايد اوّل آن را ازاله و تطهير نمود و سپس وضو گرفت و در صورت عسر و حرج بايد به حكم جبيره عمل كرد و احتياطا تيمم هم ضميمه نمود.

ابريشمى بودن جبيره

656. آيا از پارچه ى ابريشمى براى جبيره مى توان استفاده كرد؟

ج. در وضو و غسل و تيمم مانعى ندارد.

جبيره ى پلاستيكى

657. آيا مى شود به عنوان جبيره، پلاستيك گذاشت؟

ج. مانعى ندارد.

استفاده از كيسه ى پلاستيكى يا چسب زخم در جبيره

658. آيا مى توان براى وضوى جبيره اى از كيسه ى پلاستيكى و يا چسب زخم استفاده كرد؟

ج. بله، مى توان با آن جبيره نمود، به شرط اين كه پاك باشد و زيادتر از حدّ را نپوشاند.

كمك كردن به وضوى فردى كه دستش شكسته

659. اگر شخصى براى كسى كه دست او شكسته و گچ گرفته آب بريزد، وضوى او چه حكمى دارد؟

ج. اشكالى ندارد.

وضو گرفتن فردى كه دو دستش در گچ است

660. اگر هر دو دست انسان (تا مچ)، در گچ باشد چگونه بايد وضو بگيرد؟ و اگر نتواند مسح را انجام دهد، چه بايد بكند؟

ج. اگر هر دو دست است، بايد با كمك ديگران وضوى جبيره بگيرد و مسح او را هم فرد ديگرى انجام دهد، به اين صورت كه از دست او آب بگيرد و به جاى مسح او بكشد و احتياطا او با كمك ديگران تيمم هم بنمايد. (مسأله ى 290 رساله)