موانع رسيدن آب به پوست

موانع رسيدن آب به پوست

لاك و لوازم آرايش

599. آيا لاك و لوازم ديگر آرايشى كه زنان استفاده مى كنند براى وضو گرفتن اشكالى ايجاد مى كند؟

ج. لاك و امثال آن كه جرميّت دارد، مانع از رسيدن آب به پوست است، لذا بايد قبل از وضو آن ها را برطرف كند.

خط لب و خط ابرو

600. كاشتن خط لب و ابرو آيا مانع از رسيدن آب مى شود؟ وضو در اين صورت صحيح است؟

ج. وضو صحيح است.

حنا بستن دست و ناخن

601. خضاب كردن دست و ناخن با حنا چه حكمى دارد؟

ج. براى وضو و غسل مانعى ندارد.

بلند گذاشتن ناخن

602. آيا بلند گذاشتن ناخن در وضو اشكال ايجاد مى كند؟

ج. اشكال ندارد، فقط بايد به زير آن قسمت هاى بلند از ناخن، آب برسد.

زود گرفتن وضو براى آرايش بعدى

603. اگر زنى براى اين كه بعدا مى خواهد آرايش كند زودتر وضو بگيرد آيا در نيّت او خللى وارد مى شود يا وضوى او صحيح است؟

ج. اگر قبل از وقت نماز باشد بايد به نيّت استحباب، وضو بگيرد، نه براى خواندن نماز واجب.

سرمه در وضو

604. ابروهاى من ريخته و در دانشگاه مجبورم از سرمه استفاده كنم، وظيفه من در مورد وضو و نماز چيست؟

ج. اگر سرمه مانع رسيدن آب به پوست است، لازم است برطرف شود.

داروى تقويت مو

605. داروهايى كه براى جلوگيرى از ريزش موى سر با تجويز پزشك استفاده مى شود، آيا براى وضو اشكال ايجاد مى كند.؟

ج. اگر مانع رسيدن آب به پوست است، بايد برطرف شود و اگر ضرورت دارد، وظيفه ى او جبيره است و احتياطا تيمم هم ضميمه كند خوب است.

موى مصنوعى و رسيدن آب به پوست

606. آيا موى مصنوعى در وضو و غسل، مانع از رسيدن آب به پوست مى شود؟

ج. اگر به پوست چسبيده است، مانع است.

نبودن مانع از رسيدن آب به پوست

607. پوست بدن اينجانب بسيار چرب است. آيا چربى آن در وضو و غسل، مانع از رسيدن آب به پوست است؟

ج. اگر جرم ندارد كه مانع از رسيدن آب به پوست باشد، اشكال ندارد. اما اگر احراز كند كه صورت يا دست ها به قدرى چرب است كه آب به پوست نمى رسد، اوّل محل وضو را از چربى خشك كند و بعد وضو بگيرد.

عدم مانعيّت رنگ ساعت مچى

608. بر روى مچ دستم آثار رنگى كه از ساعت مچى نشأت گرفته باقى مانده است، آيا براى وضو گرفتن اشكال دارد؟ با توجّه به اين كه اثر باقى مانده پاك نمى شود.

ج. رنگ بدون جرم، مانع حساب نمى شود.

رنگ مو

609. رنگى كه خانم ها براى موى سر استفاده مى كنند، آيا مانع از صحّت مسح در وضو مى شود؟

ج. بعد از برطرف كردن جرم، رنگ تنها مانع از مسح نمى شود.

كاشتن ناخن مصنوعى

610. اخيرا افرادى كه فاقد ناخن هستند، به وسيله پيشرفت علم پزشكى مى توانند ناخن مصنوعى بكارند.

1) حكم شرعى كاشتن ناخن مصنوعى را بيان فرماييد.

ج. شخصى كه اصلاً ناخن ندارد و مى خواهد ناخن مصنوعى بكارد، آن ناخن جزو بدن او نمى شود، چون رشد و نموّ ندارد و از اوّل اين كاشتن جايز نيست، چون اضطرار ندارد.

2) در هر حال اگر كسى ناخن مصنوعى بكارد، وظيفه اش در وضو و غسل چيست؟

ج. در وضو و غسل اشكال پيدا مى شود و در داخل وقت نماز، ضايع نمودن امر واجب محسوب مى شود و قبل از وقت نماز هم خلاف احتياط است؛ ولى اگر اين كار را كرد و هنگام وضو يا غسل امكان بيرون آوردنِ آن نبود، بايد در مسح و غسل عمل به جبيره كند.

احتمال به وجود آمدن مانع بعد از وضو

611. پس از نماز و گذشتن حدود يك ساعت از وضو گرفتن، متوجّه قى چشم شدم. اگر احتمال بدهم كه پس از وضو حاصل شده، آيا وضو صحيح است؟

ج. در فرض مذكور وضو صحيح است.

انواع كرم در وضو

612. آيا كرم، مانع از رسيدن آب است؟

ج. اگر چربى آن به حدّى است كه عرفا آب به پوست مى رسد مانع نيست.

چربى مو و پوست سر

613. آيا روغن زيتون يا نارگيل يا هر روغن ديگر، مانع مسح سر است؟

ج. اگر چربى به گونه اى است كه عرفا آب به پوست مى رسد، مانع نيست.

مواد آرايشى روى پوست

614. بعد از استفاده از مواد آرايشى و پاك كردن آن ها رنگى بر بدن باقى مى ماند، آيا اين رنگ مانع از رسيدن آب به پوست مى شود؟

ج. در صورت داشتن جِرم، مانع محسوب مى شود؛ ولى اگر فقط رنگ باشد (مثل رنگ حنا) مانع نيست.

لاكى بودن انگشت بزرگ پا هنگام وضو

615. اگر انگشت بزرگ پا هنگام وضو لاك داشته باشد، آيا اشكالى دارد؟

ج. اگر انگشتان ديگر پا، لاك ندارد مى توان از سر انگشتان ديگر مسح نمود اما اگر بخواهد از سر انگشت بزرگ مسح كند، برطرف كردن لاك به اندازه ى مسمّاى مسح لازم است.

مسح كردن روى غير لاك ناخن

616. آيا در مسح مى توان تمام انگشتان را به جز انگشت كوچك لاك زد و روى آن مسح كشيد؟

ج. بله، مى توان.

لاك زدن انگشتان كوچك پا

617. اگر چهار انگشت كوچك پا را لاك بزنيم و براى وضو انگشت بزرگ را لاك نزنيم، آيا وضو صحيح است؟

ج. بله، با مسح بر انگشت بزرگ، وضو صحيح است.

پماد چشمى

618. دچار بيمارى اى شدم كه بايد پلك هايم را هر شب با پمادى مخصوص چرب كنم و حق استفاده از صابون را نيز ندارم تكليف چيست؟

ج. هر مقدار كه وقت بستن پلك ها باطن حساب مى شود اشكال ندارد و در غير آن اگر چربى آن تا وقت نماز باقى بماند و براى وضو مانع باشد، بايد آن را كم كند به حدى كه عرفا آب به پوست برسد و اگر ازاين مقدار هم معذور است، وظيفه اش جبيره است.

وضوى افراد رنگ كار

619. شغل افرادى، به گونه اى است كه هميشه با رنگ يا گريس و چيزهاى ديگر سر و كار دارند و هر چه وقت صرف كنند، بعد از وضو باز هم رنگ يا گريس ديده مى شود، وظيفه اين افراد چيست؟

ج. رنگ و چربى كه عرفا جرم ندارد، مانع نيست و اگر مشكوك است بايد برطرف كند. (مسأله ى 297 رساله)

ماندن اثر اشيا بر دست

620. آيا اثر شستن دست آلوده به نفت و نيز رنگ خوراكى ها ـ مثل گردو و اثر گچ و سيمان و نيز خودكار و خودنويس و چيزى كه در مدت طولانى از دست پاك مى شود ـ مانع رسيدن آب به اعضا مى باشند يا خير؟

ج. در صورت داشتن جرم مانع محسوب مى شوند اما اگر فقط رنگ آن به اعضاى وضو باقى مانده باشد، مثل رنگ گردو اشكالى ندارد.

موادّ آرايشى سر

621. آيا موادى مانند ژل، كتيرا و روغن مو كه براى موى سر استفاده مى شود، مانع از وضو مى شوند؟

ج. اگر داراى جرم است كه مانع از رسيدن آب است بايد برطرف شود.

سرمه ى چشم در هنگام وضو

622. آيا سرمه چشم براى زنان در هنگام وضو ضررى به صحت وضو مى زند يا خير؟

ج. اگر داخل چشم كشيده شده باشد، اشكالى ندارد و در صورتى كه بيرون از چشم بوده و مانع از رسيدن آب به پوست باشد، لازم است برطرف شود.

وجود مانع پس از وضو

623. اگر كسى بعد از وضو متوجه شده چيز خيلى كمى به اعضاى وضويش بوده چه كند؟

ج. اگر در وقت وضو بوده و مانع بوده بايد دوباره وضو بگيرد.

ديدن مانع بلافاصله بعد از مسح

624. اگر وضو گيرنده در مسح پا، مانعى را بعد از مسح ديد آيا مى تواند مانع را برطرف كند و دوباره مسح كند؟

ج. اگر موالات به هم نخورد، اشكال ندارد.

ديدن مانع در هنگام نماز و بعد از آن با بررسى قبل از وضو

625. اگر قبل از وضو، از نظر مانع رسيدن آب وارسى شود و در اثناى نماز يا بعد از نماز متوجه مانعى شود حكم چيست؟ و نيز اگر قبل از نماز وارسى نكرده باشد و بعد يا در اثناى نماز متوجه مانع شود.

ج. در صورت اوّل نماز و وضويش صحيح است و در صورت دوم وضويش را احتياطا دوباره بگيرد؛ ولى اگر بعد از نماز متوجه شود نمازش صحيح است.

چرك زير ناخن

626. آيا پاك نمودن چرك هاى زير ناخن در هنگام وضو لازم است؟

ج. اگر زير ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد، ولى اگر ناخن را بگيرند بايد براى وضو چرك آن را برطرف كنند و نيز اگر ناخن بيشتر از حد معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر است برطرف نمايند.

رفع مانع در اثناى وضو

627. آيا در اثناى وضو يا غسل مى شود مانع را برطرف كرد يا حتما بايد قبل از شروع وضو باشد؟

ج. اگر موالات و شرايط وضو مثل شستن از بالا به پايين رعايت شود، اشكالى ندارد.

عدم دست رسى به مواد شوينده جهت از بين بردن جرم اعض

628. اگر موادّ روغنى به صورتى بود كه بدون پاك كننده از روى اعضاى وضو پاك نمى شد و مواد شيميايى و پاك كننده در مدت نماز در اختيار نباشد، در چنين مواقعى تكليف وضو و غسل چيست؟

ج. بايد وضو و غسل جبيره به جا آورد و احتياطا تيمم هم بنمايد.

شك در جرم بودن

629. اگر شك كنيم، چيزى كه بر اعضاى وضو است جرم دارد يا خير تكليف چيست؟

ج. بايد احراز كند كه آب به پوست مى رسد و اگر شك زياد ناشى از وسوسه است اعتنا نكند. (توضيح بيشتر در مسأله ى 297 و 375 رساله آمده است.)

مسح از روى جوراب نازك

630. آيا مى شود از روى جوراب نازك مسح كشيد؟

ج. جايز نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS