آب وضو

آب وضو

زياده روى در مصرف آب هنگام وضو

572. آيا باز گذاشتن شير آب، هنگام وضو، از مصاديق اسراف و گناه است؟

ج. اگر وجه شرعى دارد ـ هر چند احتياطى باشد ـ به قدر ضرورت و نياز مانع ندارد و در غير اين صورت اجتناب شود.

573. درباره حكم شرعى زياده روى در مصرف آب هنگام وضو، راهنمايى فرماييد.

ج. وضويش صحيح است، موارد اسراف مختلف است و اگر سبب ضرر رساندن مالى شود، حرام است.

آبى كه توسط خورشيد گرم شده و سپس سرده شده

574. وضو با آبى كه با نور خورشيد گرم شده مكروه است. آيا اين كراهت درباره آبى كه پس از گرم شدن با خورشيد، سرد شود نيز باقى است؟

ج. كراهت وضو با آب گرم شده با خورشيد، پس از خنكى آن بنابر احوط باقى است.

وضو در مكان هاى عمومى

575. در پارك هاى عمومى يا ميدان ها حوض هاى آب است، وضو گرفتن با آن ها چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

استفاده ى ميهمان از آب اداره براى وضو

576. شخصى سرايدار يكى از اماكن دولتى ـ مثل اداره ى بهزيستى ـ است. اگر شخصى از اطرافيان اين شخص به عنوان ميهمان به منزلشان برود و از آب آن اداره براى وضو استفاده كند، آيا وضوى او صحيح است؟

ج. در صورت نبودن شرطى از طرف اداره جهت آوردن ميهمان، وضوى او صحيح است.

طهارت در مجتمع هاى مسكونى

577. اشخاصى در مجتمع هاى مسكونى زندگى مى كنند كه هزينه خدماتى آن از قبيل آب سرد و گرم، تهويه، نگهبانى و... را بر دوش ديگران مى اندازند، حكم اين اشخاص در مورد استفاده از آب در وضو و غسل چگونه است؟

ج. اگر قصد دارد اصل پول آب را ندهد، حكم آب غصبى دارد و اما در غير آن از امتيازهاى مشترك مورد توافق، هر چند ذمّه ى او مشغول است و بايد بپردازد، اما وضو و غسلش صحيح است.

وضو گرفتن از نهر عمومى

578. حكم وضو گرفتن از نهرى كه محل تقسيم آب روستا (به وسيله لوله ها) مى باشد را بيان فرماييد.

ج. اشكال ندارد، مگر اين كه صاحب آن ها از وضو گرفتن نهى كند كه در اين صورت اگر سيره و روش مسلمين استفاده از آن ها باشد، وضو صحيح و گرنه باطل است. (رجوع شود به مسأله ى 275 رساله.)

وضو از شيرهاى آب عمومى

579. وضو از شيرهاى عمومى كوچه و خيابان كه براى استفاده عموم نصب شده جايز است يا خير؟

ج. اشكالى ندارد.

وضو از آب هايى كه مالك مشخصى دارند

580. وضو گرفتن از چاه ها يا جوى هايى كه در مزارع مردم وجود دارد، با عدم علم به رضايت صاحبان آن، چه حكمى دارد؟

ج. تا وقتى كه احراز كراهت و عدم رضايت صاحبان آن نشده باشد، اگر معمولاً متدينين از آن آب وضو مى گيرند، وضو گرفتن از آن ها اشكالى ندارد.

وضو از وضوخانه مسجد

581. وضوخانه اى وجود دارد كه تابع مسجد است ولى پول آب آن از غير بودجه مسجد پرداخت مى شود، آيا استفاده از آن آب براى وضو اشكال دارد؟

ج. اشكالى ندارد.

لوله اى كه از زمين ديگران عبور داده شده است

582. چشمه اى در منطقه اى وجود دارد و اگر بخواهيم آب را براى منطقه اى كه مقدارى از آن جا فاصله دارد لوله كشى كنيم، مستلزم عبور از زمين هاى ملكى ديگران است، در صورتى كه صاحبان ملك اجازه ندهند، حكم استفاده از آب براى وضو و غسل چيست؟

ج. جايز نيست لوله را بدون اجازه عبور دهند، اما وضو و غسل باطل نيست.

وضو از چاه ها و جوى هاى مزارع

583. اشخاصى كه به مسافرت مى روند، در بين راه به مزارعى مى رسند كه آب جارى و حصارى هم در اطراف آب نيست آيا براى وضو گرفتن احراز رضايت مالك، شرط است يا گمان نداشتن به عدم رضايت كافى است؟

ج. تا وقتى كراهت صاحبان آن احراز نشود، وضو گرفتن اشكالى ندارد.

مقدار جواز استفاده از آب مسجد

584. تميز كردن بعضى از اعضاى بدن قبل از وضو با آب مسجد چه حكمى دارد؟

ج. در حدّ متعارف اشكال ندارد.

وضو گرفتن در مسجد و نماز نخواندن در آن جا

585. وضو گرفتن در مسجد و نماز خواندن در مسجد ديگرى يا در مكان ديگر چه حكمى پيدا مى كند؟

ج. اگر مزاحمت با وضو گرفتن كسانى كه مى خواهند در آن جا نماز بخوانند نداشته باشد، اشكال ندارد. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله ى 273 رجوع شود.)

آب با كلر

586. اگر آب وضو كه از شير آب مى باشد به علت كلر به رنگ سفيد درآيد، آيا آن آب مضاف است يا خير؟

ج. اگر عرفا به آن آب اطلاق شود، مضاف نيست و تطهير و وضو با آن جايز است.

وضو با آب قليل

587. اگر دست نجس بود و انسان يادش رفت آن را بشويد و با آب قليل وضو گرفت و نماز خواند آيا نماز صحيح است؟

ج. اگر احتمال ندهد كه دستش را ولو با آب قليل شسته، بايد وضو و نماز را دوباره به جا آورد.

پاك كردن دست با آبى كه كر بودن آن مشكوك است

588. در صورتى كه دست نجس بود و آن را با آبى كه كر بودن آن مشكوك است شسته و وضو گرفته، آيا دست پاك شده و وضو صحيح است؟

ج. دست را اگر قبل از شستن داخل آن آب كرده، بايد دست را آب بكشد ولى وضويش صحيح است.

تصفيه بودن آب وضو

589. آيا آب وضو بايد تصفيه شده باشد؟

ج. ضرورت ندارد، مگر آن كه موادّ محلول، آب را مضاف كرده باشد.

وضو با آب غصبى در صورت جهل و نسيان

590. اگر كسى سهوا يا از روى جهل با آب غصبى وضو بگيرد، وضويش صحيح است؟

ج. صحيح است ولى قيمت آب را ضامن است.

استفاده از آب ميوه براى وضو

591. اگر آب ميوه تصفيه و صاف شود مى توان براى وضو استفاده كرد؟

ج. جايز نيست.

وضو گرفتن از آب هاى معدنى يا گل آلود

592. وضو گرفتن از آب هاى معدنى مثل آبگرم مغان و سبلان و سرعين و در كل آب هايى كه آهكى و گوگردى هستند، چه حكمى دارد؟ هم چنين از آب هايى كه گل آلود است ـ مثل رود ارس ـ مى شود وضو ساخت يا خير؟

ج. تا صدق آب مطلق بر آن ها بكند، اشكال ندارد.

وضو با آب آلوده

593. اگر وضو گرفتن فقط با آب آلوده وكثيف امكان داشته باشد آيا وضوى با اين آب صحيح است يا بايد تيمم بگيرد؟

ج. در صورت مضاف شدن يا نجاست و يا ترس از ضرر رساندن آب آلوده، وضو با چنين آبى صحيح نيست؛ مگر در بعض موارد صورت اخير.

وضو گرفتن از درياچه اروميه

594. با توجه به غلظت و شورى درياچه اروميه، آيا وضو گرفتن از آن صحيح مى باشد؟

ج. بله صحيح است.

اجازه از ميزبان براى طهارت

595. آيا ميهمان براى وضو و غسل بايد از ميزبان اجازه بگيرد؟

ج. لازم نيست.

غصبى بودن آب

596. اگر در بين وضو بفهميم كه آب غصبى است، ادامه وضو بنابر اين قصد كه قيمت آب را بپردازيم، چگونه است؟

ج. نمى توان وضو را ادامه داد، مگر اين كه در همان بين بتوان صاحبش را راضى نمود يا اطمينان به رضايت او داشت؛ هر چند به پرداخت قيمت آب به او.

انشعاب آب بدون مجوّز

597. شخصى بدون اطّلاع سازمان آب و فاضلاب انشعاب آب كشيده، وضوى او چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

598. شخصى از منزل همسايه و بدون اطلاع سازمان آب لوله فرعى كشيده و پول آب را به همسايه مى دهد وضو و غسلش با آن آب چه حكمى دارد؟

ج. با اجازه از سازمان آب اشكال ندارد و بدون اجازه حكم آن گذشت.زياده روى در مصرف آب هنگام وضو

572. آيا باز گذاشتن شير آب، هنگام وضو، از مصاديق اسراف و گناه است؟

ج. اگر وجه شرعى دارد ـ هر چند احتياطى باشد ـ به قدر ضرورت و نياز مانع ندارد و در غير اين صورت اجتناب شود.

573. درباره حكم شرعى زياده روى در مصرف آب هنگام وضو، راهنمايى فرماييد.

ج. وضويش صحيح است، موارد اسراف مختلف است و اگر سبب ضرر رساندن مالى شود، حرام است.

آبى كه توسط خورشيد گرم شده و سپس سرده شده

574. وضو با آبى كه با نور خورشيد گرم شده مكروه است. آيا اين كراهت درباره آبى كه پس از گرم شدن با خورشيد، سرد شود نيز باقى است؟

ج. كراهت وضو با آب گرم شده با خورشيد، پس از خنكى آن بنابر احوط باقى است.

وضو در مكان هاى عمومى

575. در پارك هاى عمومى يا ميدان ها حوض هاى آب است، وضو گرفتن با آن ها چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

استفاده ى ميهمان از آب اداره براى وضو

576. شخصى سرايدار يكى از اماكن دولتى ـ مثل اداره ى بهزيستى ـ است. اگر شخصى از اطرافيان اين شخص به عنوان ميهمان به منزلشان برود و از آب آن اداره براى وضو استفاده كند، آيا وضوى او صحيح است؟

ج. در صورت نبودن شرطى از طرف اداره جهت آوردن ميهمان، وضوى او صحيح است.

طهارت در مجتمع هاى مسكونى

577. اشخاصى در مجتمع هاى مسكونى زندگى مى كنند كه هزينه خدماتى آن از قبيل آب سرد و گرم، تهويه، نگهبانى و... را بر دوش ديگران مى اندازند، حكم اين اشخاص در مورد استفاده از آب در وضو و غسل چگونه است؟

ج. اگر قصد دارد اصل پول آب را ندهد، حكم آب غصبى دارد و اما در غير آن از امتيازهاى مشترك مورد توافق، هر چند ذمّه ى او مشغول است و بايد بپردازد، اما وضو و غسلش صحيح است.

وضو گرفتن از نهر عمومى

578. حكم وضو گرفتن از نهرى كه محل تقسيم آب روستا (به وسيله لوله ها) مى باشد را بيان فرماييد.

ج. اشكال ندارد، مگر اين كه صاحب آن ها از وضو گرفتن نهى كند كه در اين صورت اگر سيره و روش مسلمين استفاده از آن ها باشد، وضو صحيح و گرنه باطل است. (رجوع شود به مسأله ى 275 رساله.)

وضو از شيرهاى آب عمومى

579. وضو از شيرهاى عمومى كوچه و خيابان كه براى استفاده عموم نصب شده جايز است يا خير؟

ج. اشكالى ندارد.

وضو از آب هايى كه مالك مشخصى دارند

580. وضو گرفتن از چاه ها يا جوى هايى كه در مزارع مردم وجود دارد، با عدم علم به رضايت صاحبان آن، چه حكمى دارد؟

ج. تا وقتى كه احراز كراهت و عدم رضايت صاحبان آن نشده باشد، اگر معمولاً متدينين از آن آب وضو مى گيرند، وضو گرفتن از آن ها اشكالى ندارد.

وضو از وضوخانه مسجد

581. وضوخانه اى وجود دارد كه تابع مسجد است ولى پول آب آن از غير بودجه مسجد پرداخت مى شود، آيا استفاده از آن آب براى وضو اشكال دارد؟

ج. اشكالى ندارد.

لوله اى كه از زمين ديگران عبور داده شده است

582. چشمه اى در منطقه اى وجود دارد و اگر بخواهيم آب را براى منطقه اى كه مقدارى از آن جا فاصله دارد لوله كشى كنيم، مستلزم عبور از زمين هاى ملكى ديگران است، در صورتى كه صاحبان ملك اجازه ندهند، حكم استفاده از آب براى وضو و غسل چيست؟

ج. جايز نيست لوله را بدون اجازه عبور دهند، اما وضو و غسل باطل نيست.

وضو از چاه ها و جوى هاى مزارع

583. اشخاصى كه به مسافرت مى روند، در بين راه به مزارعى مى رسند كه آب جارى و حصارى هم در اطراف آب نيست آيا براى وضو گرفتن احراز رضايت مالك، شرط است يا گمان نداشتن به عدم رضايت كافى است؟

ج. تا وقتى كراهت صاحبان آن احراز نشود، وضو گرفتن اشكالى ندارد.

مقدار جواز استفاده از آب مسجد

584. تميز كردن بعضى از اعضاى بدن قبل از وضو با آب مسجد چه حكمى دارد؟

ج. در حدّ متعارف اشكال ندارد.

وضو گرفتن در مسجد و نماز نخواندن در آن جا

585. وضو گرفتن در مسجد و نماز خواندن در مسجد ديگرى يا در مكان ديگر چه حكمى پيدا مى كند؟

ج. اگر مزاحمت با وضو گرفتن كسانى كه مى خواهند در آن جا نماز بخوانند نداشته باشد، اشكال ندارد. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله ى 273 رجوع شود.)

آب با كلر

586. اگر آب وضو كه از شير آب مى باشد به علت كلر به رنگ سفيد درآيد، آيا آن آب مضاف است يا خير؟

ج. اگر عرفا به آن آب اطلاق شود، مضاف نيست و تطهير و وضو با آن جايز است.

وضو با آب قليل

587. اگر دست نجس بود و انسان يادش رفت آن را بشويد و با آب قليل وضو گرفت و نماز خواند آيا نماز صحيح است؟

ج. اگر احتمال ندهد كه دستش را ولو با آب قليل شسته، بايد وضو و نماز را دوباره به جا آورد.

پاك كردن دست با آبى كه كر بودن آن مشكوك است

588. در صورتى كه دست نجس بود و آن را با آبى كه كر بودن آن مشكوك است شسته و وضو گرفته، آيا دست پاك شده و وضو صحيح است؟

ج. دست را اگر قبل از شستن داخل آن آب كرده، بايد دست را آب بكشد ولى وضويش صحيح است.

تصفيه بودن آب وضو

589. آيا آب وضو بايد تصفيه شده باشد؟

ج. ضرورت ندارد، مگر آن كه موادّ محلول، آب را مضاف كرده باشد.

وضو با آب غصبى در صورت جهل و نسيان

590. اگر كسى سهوا يا از روى جهل با آب غصبى وضو بگيرد، وضويش صحيح است؟

ج. صحيح است ولى قيمت آب را ضامن است.

استفاده از آب ميوه براى وضو

591. اگر آب ميوه تصفيه و صاف شود مى توان براى وضو استفاده كرد؟

ج. جايز نيست.

وضو گرفتن از آب هاى معدنى يا گل آلود

592. وضو گرفتن از آب هاى معدنى مثل آبگرم مغان و سبلان و سرعين و در كل آب هايى كه آهكى و گوگردى هستند، چه حكمى دارد؟ هم چنين از آب هايى كه گل آلود است ـ مثل رود ارس ـ مى شود وضو ساخت يا خير؟

ج. تا صدق آب مطلق بر آن ها بكند، اشكال ندارد.

وضو با آب آلوده

593. اگر وضو گرفتن فقط با آب آلوده وكثيف امكان داشته باشد آيا وضوى با اين آب صحيح است يا بايد تيمم بگيرد؟

ج. در صورت مضاف شدن يا نجاست و يا ترس از ضرر رساندن آب آلوده، وضو با چنين آبى صحيح نيست؛ مگر در بعض موارد صورت اخير.

وضو گرفتن از درياچه اروميه

594. با توجه به غلظت و شورى درياچه اروميه، آيا وضو گرفتن از آن صحيح مى باشد؟

ج. بله صحيح است.

اجازه از ميزبان براى طهارت

595. آيا ميهمان براى وضو و غسل بايد از ميزبان اجازه بگيرد؟

ج. لازم نيست.

غصبى بودن آب

596. اگر در بين وضو بفهميم كه آب غصبى است، ادامه وضو بنابر اين قصد كه قيمت آب را بپردازيم، چگونه است؟

ج. نمى توان وضو را ادامه داد، مگر اين كه در همان بين بتوان صاحبش را راضى نمود يا اطمينان به رضايت او داشت؛ هر چند به پرداخت قيمت آب به او.

انشعاب آب بدون مجوّز

597. شخصى بدون اطّلاع سازمان آب و فاضلاب انشعاب آب كشيده، وضوى او چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

598. شخصى از منزل همسايه و بدون اطلاع سازمان آب لوله فرعى كشيده و پول آب را به همسايه مى دهد وضو و غسلش با آن آب چه حكمى دارد؟

ج. با اجازه از سازمان آب اشكال ندارد و بدون اجازه حكم آن گذشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS