وضوى ارتماسى

وضوى ارتماسى

جمع شدن حباب در وضوى ارتماسى

554. در وضوى ارتماسى بعد از اين كه دست را در آب فرو مى بريم، حباب هايى روى دست ها درست مى شود، خصوصا كسانى كه تارهاى موى دست آن ها زيادتر است، آيا وضو به نحو ارتماسى صحيح است؟

ج. اگر حباب تشكيل مى شود، قبل از فرو بردن دست آن را خيس كند.

وضوى ارتماسى

555. در وضوى ارتماسى اگر دست راست را در آب فرو كنيم و دست چپ را نيز در آب فرو نماييم و ارتماسا وضو بگيريم در صورتى كه دست راست را به دست چپ نكشد، آيا براى مسح سر و پاى راست اشكالى پيش مى آيد؟

ج. در صورت رسيدن آب به تمام اجزاى دست، اشكالى ندارد.

دست كشيدن در وضوى ارتماسى

556. آيا در وضوى ارتماسى نيز، دست كشيدن استحباب دارد؟ و آيا دست كشيدن براى مسح اشكال ايجاد نمى كند؟

ج. استحباب ندارد و اطلاق آن مشكل است، مگر از اوّل قصد داشته باشد با دست كشيدن، غَسْل را انجام دهد.

تعداد فرو بردن دست ها در آب

557. در وضوى ارتماسى چند بار مى توانيم دست ها را داخل آب فرو كنيم؟

ج. بايد دست را داخل آب نمود و در حال بيرون آوردن از آب، قصد شستن دست را نمود و اگر به قصد وضو چند بار دست را داخل آب كند، وضوى او اشكال دارد.

وضو به صورت ترتيبى و ارتماسى

558. حكم انجام بعضى از اعضاى وضو به صورت ترتيبى و بعضى به صورت ارتماسى چيست؟

ج. جايز است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS