شستن دست ها

دسته: استفتائات

شستن دست ها

تقسيم دست به دو قسمت در شستن

445. آيا مى توان ابتدا مچ دست را از بالا به پايين شست، بعد قسمت هاى بالاتر را به همين صورت (از بالا به پايين) شست؟ به صورت برعكس چه طور (يعنى اوّل قسمتى از اعضاى بالا و از بالا به پايين بعد مچ دست را) و در كلّ تقسيم كردن دست به دو قسمت چگونه است.

ج. اگر به صورت دوم باشد، اشكال ندارد.

سرازير شدن آب وضو به طرف آرنج

446. هنگام وضو گرفتن، اگر احيانا دست طورى قرار گرفت كه آب وضو به طرف آرنج سرازير شود، آيا اشكالى در وضو ايجاد مى شود؟

ج. چون به قصد وضو نيست، اشكال ندارد.

برگشت آب از پايين به بالاى دست بعد از شستن آن

447. آيا بعد از يك بار شستن دست اگر آب از پايين به طرف آرنج برگردد، وضو باطل مى شود؟

ج. خير.

در دست بودن انگشترى در هنگام وضو

448. اگر انگشترى در انگشت باشد، در موقع وضو براى رساندن آب به زير آن، حركت دادن آن به بالا و پايين كفايت مى كند؟

ج. اگر آب از بالا به پايين در زير آن جريان پيدا مى كند، اشكال ندارد.

افقى شستن دست در وضو

449. آيا شستن دست به صورت افقى هنگام وضو، اشكال دارد؟

ج. اگر ترتيب عرفى از بالا به پايين صادق باشد، اشكال ندارد.

اندازه شستن دست ها در وضو

450. آيا در وضو ـ چون قبلاً دست ها را تا مچ شسته ايم ـ شستن دست ها از آرنج تا مچ كافى است؟

ج. خير، بايد تا آخر انگشت ها شسته شود.

ريختن آب از شير هنگام وضو

451. اگر آبى ـ كه در هنگام وضو از شير مى چكد ـ روى دستى كه در حال شستن آن جهت وضو هستيم بريزد، چه حكمى دارد؟

ج. اگر نسبت به آب وضو مستهلك است، مانعى ندارد و در اين جا نيّت وضو هم مى تواند با آن بنمايد.

تماس با رطوبت خارج از وضو

452. اگر در وضو هنگام شستن دست چپ، دستمان با رطوبت ديگرى تماس پيدا كند، آيا وضو باطل مى شود؟

ج. خير، به نحوى كه در سؤال قبلى گذشت.

بستن شير در هنگام وضو

453. آيا بستن شير آب هنگام وضو، هنگام شستن دست چپ، موجب اشكال در صحت وضو مى گردد؟

ج. خير اشكال ندارد.

استحباب ريختن آب از پشت آرنج ها براى مردان

454. آيا ريختن آب از پشت آرنج براى مردها، استحباب دارد؟

ج. بله، مستحب است.

ممكن نبودن تطهير دست

455. اگر محلّ وضو ـ مثلاً دست ـ نجس شود و امكان شستن و تطهير آن نباشد، وظيفه چيست؟

ج. اگر نجاست، تمام عضو وضو را فرا نگرفته باشد، وظيفه جبيره است و در غير اين صورت احوط جمع بين وضوى جبيره و تيمّم است. (توضيح بيشتر در مسأله ى 334 و 335 آمده است.)

شستن زيرِ پوست كنده شده

456. آيا براى وضو لازم است زير پوست دست كه كنده شده ولى هنوز از دست جدا نشده شسته شود يا خير؟

ج. اگر آن پوست به بدن نچسبد، در صورت عدم عسر و حرج لازم است آب به زير آن برسد و در غير اين صورت لازم نيست و صورت هاى مختلف آن در مسأله ى 296 رساله بيان شده است.