احكام وضو

احكام وضو

نيّت وضو

نيّت براى وضوى نماز مستحبى

415. آيا براى خواندن نماز مستحبى، هنگام وضو، نيّت ضرورت دارد؟

ج. هر وضويى نيّت لازم دارد.

نيّت باوضو بودن

416. در هنگام وضو آيا صرف نيّت با وضو بودن كفايت مى كند و آيا با اين وضو مى توان نماز خواند؟

ج. كفايت مى كند و مى توان با آن نماز خواند.

نيّت در وضو گرفتن

417. براى وضو گرفتن، چه نيتى بايد كرد؟

ج. يكى از اعمال واجب يا مستحب را بايد نيّت كند يا همان با وضو بودن را نيت نمايد. (توضيح بيشتر در مسأله ى 326 رساله آمده است.)

وضو به قصد دائم الوضو بودن

418. وضو گرفتن به قصد اين كه دائم الوضو باشد، آيا براى نماز خواندن كفايت مى كند؟ به نيّت با وضو بودن چه طور؟

ج. كفايت مى كند.

قصد رفع حدث براى وضو

419. آيا قصد رفع حدث براى وضو كافى است؟

ج. بازگشت آن به همان طهارت داشتن است كه كفايت مى كند.

وضو براى خنك شدن

420. آيا كسى كه براى خنك شدن وضو مى گيرد وضويش صحيح است؟

ج. خير صحيح نيست، به ذيل مسأله ى 284 رساله (شرط هشتم) مراجعه شود.

نيّت بطلان وضو در حين يا بعد وضو

421. لطفا حكم نيّت و قصد باطل نمودن وضو در اثناى وضو و بعد از وضو را بيان فرماييد؟

ج. نيّت باطل كردن وضو، باطل كننده آن نيست، مگر آن كه يكى از مبطلات از انسان صادر شود.

وضو به نيّت نماز واجب قبل از وقت

422. آيا وضو به نيّت نماز واجب قبل از وقت نماز صحيح است يا خير؟

ج. اگر بخواهد وضوى واجب را نيّت كند، خير. براى توضيح بيشتر به مسأله 324 و 325 رساله مراجعه شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS