تخلّى

تخلّى

دستشويى هاى رو به قبله مدرسه و...

386. ساختمان هاى دولتى [مثل مدرسه] كه تعدادى از دستشويى هاى آن رو به قبله ساخته شده است، آيا دانش آموزان مى توانند از آن استفاده كنند؟

ج. فرد غير بالغ تكليف ندارد و بالغين بايد مراعات كنند. و در اين گونه موارد براى تغيير بنا اقدام كنند.

افتادن اشياى محترم در دستشويى

387. اگر سكّه اى ـ كه اسماى محترمه دارد ـ در دستشويى بيفتد، با توجّه به هزينه ى آن كه براى بعضى افراد صرف آن مقدور نيست و با توجّه به انحصار دستشويى، آيا مى توان از آن براى تخلّى استفاده كرد؟

ج. آن چه ذكر شد، مجوّز هتك نيست و تطهير آن ممكن است به اجراى آب زياد متصل به كر، به گونه اى سكه را احاطه كند و اگر مسير آن متصل به فاضلاب شهرى است، از محل ابتلاى او پس از تطهير مذكور خارج مى شود.

شك در سرايت بول و غايط

388. اگر فردى شك كند كه آيا بول يا غائط از مخرج تجاوز كرده يا نه، آيا مى تواند بنابر عدم تجاوز بگذارد؟

ج. بلى، و ميزان صدق عرفى استنجا است.

آب كشيدن عورت با آب قليل

389. آيا اگر عورت را در هنگام آب كشى با آب قليل يك مرتبه به صورت مستمر آب بريزند، پاك مى شود يا حتما بايد دو يا سه مرتبه آب قطع و وصل شود؟

ج. يك مرتبه به صورت مستمر كفايت مى كند، به صورتى كه بعد از زوال عين نجاست، آب بر آن جريان پيدا كند؛ بنابر كفايت يك مرتبه آب ريختن در تطهير خصوص مخرج بول با آب قليل، كه در مسأله ى 71 رساله توضيح داده شده است.

توالت رو به قبله

390. اگر انسان در منزل ديگران متوجه شود كه توالت رو به قبله ساخته شده است، آيا وظيفه دارد صاحب خانه را مطلع سازد؟

ج. در موردى كه مستند به ابتلاء او است، تذكر بدهد.

توالت فرنگى

391. در كشورهاى غير مسلمان كه در ساخت توالت ها سمت قبله رعايت نمى شود، تكليف چيست؟

ج. شخص مسلمان بايد وظيفه اش را در رعايت سمت قبله، هنگام نشستن، رعايت كند.

پوشش بدن از مميّز

392. اگر شك داشته باشيم كه بچه اى مميّز شده يا نه، آيا واجب است كه خود را از وى بپوشانيم؟

ج. خير، واجب نيست، اگرچه احتياط خوب است.

همراه داشتن دعا، تربت و انگشتر

393. حكم همراه داشتن دعا، تربت و انگشتر با اسماى متبركه، در هنگام تخلى چيست؟ آيا گذاشتن در جيب پايين يا بالا كفايت مى كند؟ يا بايد كلاً از بردن آن ها به تخلى اجتناب كرد؟

ج. ميزان صدق عرفى هتك است، كه بايد اجتناب شود.

سكه با اسم امام رضا در جيب

394. سكه هاى ده تومانى رايج منقش به اسم امام رضا ـ عليه السّلام ـ است، اگر هنگام تخلى اين سكه ها در جيب باشد اشكال دارد؟ و در صورتى كه هنگام نشستن، سكه در جيب و زير پا قرار گيرد، آيا موجب بى احترامى مى شود؟

ج. چنان چه ذكر شد، ميزان صدق عرفى هتك است، كه بايد اجتناب شود.

تخلّى عشاير و چادر نشين ها

395. عشاير و چادرنشين ها ـ به خصوص در هنگام كوچ ـ ، آب كافى براى تطهير ندارند، آيا چوب و سنگريزه براى تطهير مخرج بول آن ها كفايت مى كند؟ و آيا آن ها با اين حال مى توانند نماز بخوانند؟

ج. خير، كافى نيست و بايد براى نماز، خود را با آب تطهير كنند ـ چنان چه در مسأله ى 71 رساله بيان شده است ـ و در صورت ناچارى، حكم نمازخواندن با بدن و لباس نجس در حال اضطرار جارى است.

كشف عورت جهت استخدام

396. استخدام در بعضى از شركت ها و مؤسسات و... مستلزم معاينات پزشكى است ـ كه گاهى مشتمل بر كشف عورت است ـ ، آيا اين عمل در صورت نياز جايز است؟

ج. جايز نيست و اضطرارى كه به واسطه آن كشف عورت، اجازه داده شده است، فقط در ضرورت هايى است كه انجام آن منحصر بر كشف عورت است.

يكى بودن چاه توالت و آشپزخانه

397.آيا اگر چاهى كه آب توالت به آن مى ريزد، با چاه آشپزخانه ـ كه اضافه آب و مواد غذايى هم چون برنج، نان و... در آن ريخته مى شود ـ يكى باشد، آيا اشكال دارد؟

ج. بهتر است متعدد باشند.

پاك كردن محل غايط با سنگ

398. اگر محل غايط را با سنگ يا دستمال پاك كنند، آيا برطرف شدن لزجى غايط از محل لازم است يا نه؟ و آيا اگر انسان عرق كند و يا محل غايط خيس شود، موجب نجاست بدن يا لباس مى شود؟ و آيا در اين صورت مى توان با اين بدن و لباس نماز خواند؟

ج. هر گاه با سنگ و كلوخ و مانند اين ها غايط را با شرايطى كه در مسأله ى 74 رساله ذكر شده، برطرف كنند، بنابر اظهر مخرج پاك مى شود و نمازخواندن مانعى ندارد و چنان چه چيزى هم به آن برسد، نجس نمى شود و ذره هاى كوچك و لزوجت محل، اشكال ندارد، مگر اين كه آن مقدارى كه معمولاً به وسيله سنگ و كهنه از بين مى رود، باقى بماند.

بول در آب فراوان

399. اگر كسى در زير دوش، درون رودخانه يا... بول كند، جهت تطهير لازم است لباس هاى خود را فشار دهد و محل بول را دست بكشد؟

ج. فشاردادن در تطهير با آب كثير، لازم نيست؛ اما دست كشيدن محل بول نقشى جز ازاله ى عين نجاست ندارد.

منظور از عورت چه قسمتى از بدن است

400. در بحث تخلى ـ كه پوشاندن عورت لازم است ـ مراد از عورت چه قسمتى از بدن مى باشد و آيا ران و باسن، زير شكم و بالاى آلت و نيز ما بين دبر و بيضتين جزو آلت شمرده مى شود؟

ج. مراد از عورت ـ در باب تخلى ـ در زن قُبُل و دبر او به تنهايى است و در مرد قُبُل و دُبُر و بيضتين او است و قسمت هاى ديگر عورت محسوب نمى شود، هر چند موهاى روييده شده ى اطراف آلت، بهتر است پوشانده شود، همان گونه كه مستحب است از ناف تا ساق پوشيده شود؛ بلكه بهتر است هنگام تخلى در مكانى قرار گيرد كه اصلاً كسى او را نبيند.

تخلى رو به قبله يا بدون پوشاندن خود

401. اگر كسى در مكانى قرار گيرد كه يا بايد رو به قبله تخلى كند تا در منظر ديگران نباشد، يا در منظر ديگران رو از قبله بگرداند، كدام يك را بايد برگزيند؟

ج. اگر براى آن كه نامحرم او را نبيند، ناچار شود رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، بايد رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند.

مراد از ازاله عين نجس در بول

402. در نجاساتى هم چون بول ـ كه عين ندارد ـ ، گفته مى شود پس از برطرف شدن عين نجس يك يا دوبار آب ريخته شود، منظور چيست؟ و اگر بول كه در يك محل ريخته شده، خشك شده باشد، آيا به آن زوال عين اطلاق مى شود؟

ج. چون عين بول با آب ريختن زايل مى شود، ذكر مطلب فوق براى تذكر اين است كه شستنى كه زايل كننده عين بول است با شستنى كه پاك كننده محل است و اين دو از نظر حكم متفاوت هستند، اشتباه نشود و بول پس از خشك شدن، اگر جرمى از آن نماند، زوال عين آن مى شود.

برجستگى عورت از پشت شورت

403. برخى از شورت ها به قدرى چسبان و كوتاه است كه فقط عورت را مى پوشاند و تمام حجم عورت از آن نمايان است، آيا پوشيدن و يا نظر به افرادى با اين پوشش، اشكال دارد؟

ج. اگر معرضيّت براى مفسده دارد، اشكال دارد.

آداب رفتن به توالت

404. لطفا آداب تخلى را بيان فرماييد؟

ج. از جمله آدابى كه بهتر است رعايت شود آن است كه در وقت داخل شدن، پاى چپ را پيش گذارند و در هنگام خروج پاى راست را اوّل بيرون نهند و نيز گفتن «بسم اللّه » و دعاهاى وارد شده نيز مستحب است. هم چنين خوب است هنگام تخلى سر پوشيده باشد و مستحب است در پايان تخلى، مردان استبراء نمايند. (جهت توضيح بيشتر در اين رابطه به مسأله ى 83 تا 85 رساله مراجعه شود.)

ذكر گفتن

405. آيا در هنگام تخلى ذكر گفتن اشكال دارد؟

ج. خير، اشكال ندارد.

مكروهات رفتن به توالت (تخلى)

406. لطفا امورى كه هنگام رفتن توالت بهتر است ترك شود را بيان فرماييد؟

ج. نشستن فرد در كنار راه، كنار نهر و چشمه و محل افتادن ميوه و درب خانه ها و نيز رو به آفتاب و ماه و رو به باد، بول نمودن و نيز در زمين سخت بول كردن و در سوراخ حيوانات و داخل آب راكد يا جارى و نيز در جايى كه موجب لعن انسان بشود و هم چنين خوردن و آشاميدن در حال نشستن و مسواك كردن در حال تخلى و شستن خود با دست راست و يا تطهير خود با دست چپى كه انگشتر با نقش اسماى خداوند در آن باشد (البته اگر موجب آلودگى نشود مكروه است و در غير اين صورت حرام است) و سخن گفتن ـ به غير ذكر خداوند و خواندن «آية الكرسى» يا حكايت اذان و يا گفتن «يرحمك اللّه » به كسى كه عطسه مى كند، اگرچه مورد روايت، تحميد خود عطسه كننده است ـ و سر بالا بول نمودن مرد و هم چنين از بلندى بول كردن و تخلى ميان قبر كردن و زياد نشستن در توالت، از جمله چيزهايى است كه ترك آن در هنگام تخلّى مطلوب مى باشد.

مشقت در يافتن قبله

407. اگر انسان به واسطه فشار غايط و بول توانايى تفحص از جهت قبله را نداشته باشد، وظيفه او چيست؟

ج. مى تواند به گمان خود عمل كند، در غير اين صورت وظيفه اى ندارد.

آب پس از بول

408. گاهى پس از بول آبى خارج مى شود كه چسبندگى زيادى داشته و به آسانى از آلت و دست پاك نمى شود، اگر پس از تطهير هنوز چسبندگى آن وجود داشت، تكليف چيست؟

ج. اگر چسبندگى تنها حالت پوست باشد و عرفا جرمى از آن نمانده باشد، پاك شده است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS