9. حيوان نجاست خوار

9. حيوان نجاست خوار

383. آيا گوشت حيوان حلال گوشت كه ذبح شرعى شده ولى نجاست خوار بوده، پاك است يا نجس؟

ج. حيوان نجاست خوار ذبح شرعى مى شود و پاك مى گردد بنابر طهارت آن كه اظهر است، لكن خوردن آن جايز نيست، مگر اين كه قبل از ذبح استبرا شده باشد.

384. حيوان با خوردن چه نجاستى «جلال و نجاست خوار» محسوب مى شود؟ آيا فقط با عذره ى انسان است يا هر نجاست ديگرى هم چون خون نيز وى را نجاست خوار مى نمايد؟

ج. فقط با عذره ى انسان بدون اختلاط و به نحو عادت كردن به خوردن آن است و گوسفندى كه گوشت آن از خوردن شير خوك روييده باشد بنابر احوط ملحق به نجاست خوار است.

385. اگر به حيوان غذاى نجس شده بدهند، نجاست خوار محسوب مى شود؟

ج. خير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS