8. عرق جنب از حرام

8. عرق جنب از حرام
380. شخصى كه جنب از حرام بوده و غسل كرده و بعد از مدّتى مثلاً دو ساعت بعد در بدن خود مانعى ببيند كه قبل از غسل هم وجود داشته، آيا با فرض بطلان غسل بايد از عرق جنب از حرام، هم چنان اجتناب كند؟
ج. گرچه نجس نيست ولى با بدن يا لباسى كه به آن آلوده شده تا خشك نشده است، نماز نخوانند.
381. آيا در عرق جنب از حرام فقط در نماز، اجتناب لازم است، يا در هر جايى كه طهارت بدن و لباس لازم است مثل طواف نيز اجتناب لازم است؟
ج. فرقى نمى كند، هر مورد كه در موانع با نماز مشترك است، هر چند به احتياط لزومى، اجتناب از آن لازم است.
382. اگر انسان از حرام جنب شود و پس از غسل لباسى كه قبلاً به عرق جنابت از حرام آلوده بوده و خشك گرديده را بپوشد، اگر در اين حالت دوباره عرق كند و لباس مرطوب به عرق جديد گردد، نماز خواندن با آن چه حكمى دارد؟
ج. اشكال ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS