6. مست كنندها

6. مست كنندها

حكم الكل

347. آيا الكل سفيد به فرمول C2H5OH ـ كه از چغندر يا كشمش يا انجير يا خرما گرفته مى شود ـ نجس است؟ [البته اين الكل مست كننده هم هست] و در صورت نجاست، در اكثر آزمايشگاه هاى دانشگاهى، براى آموزش درسى از آن استفاده مى شود كه محصول واكنش شيميايى آن، يك مادّه ى ديگرى نظير اسيد و... مى شود، آيا محصول واكنش نجس است؟ و هم چنين در صنايع داروسازى از آن به عنوان يك حلاّل استفاده مى شود، آيا دارو نجس است؟

ج. الكلى كه مست كننده باشد نجس است و با هر چه مخلوط شود آن هم نجس است و اگر در تركيبات، استحاله ى فراگير، صورت گيرد به اين كه تمام تركيبات مايع آن استحاله شود، نه فقط الكل، پاك مى شود.

الكل نجس

348. آيا الكل سفيد و زرد نجس است؟

ج. الكل مطلقا مورد احتياط در نجاست است، مگر به گونه اى به دست بيايد كه از ابتدا مسموم كننده باشد نه مست كننده.

شامپوى مخلوط به الكل

349. آيا شامپو كه بعضى مى گويند الكل داخل آن است نجس است يا خير؟ و در صورت اطمينان وظيفه چيست؟

ج. اگر علم يا اطمينان به وجود الكل دارد، مقتضاى احتياط، اجتناب است.

آغشته شدن خون با الكل در تزريق

350. پرستار بعد از تزريق آمپول، پنبه ى الكلى كه تمام آن آغشته به الكل است روى موضع تزريق قرار مى دهد، چنان چه از محلّ تزريق خون خارج شود، آيا از طريق پنبه ى آغشته به الكل دست پرستار نجس مى شود؟

ج. اگر پنبه با خون نجس شده و الكل به دست سرايت كرده، دست نجس مى شود على الاظهر، و اگر پنبه با خون نجس نشود و فقط الكل به دست سرايت كند، دست نجس مى شود على الاحوط.

خوردن الكل دارويى

351. در مواردى الكل حكم دارو دارد و خوردن آن ضرورت پيدا مى كند، در اين موارد خوردن الكل چه حكمى دارد؟

ج. فقط در مواردى كه معالجه منحصر به خوردن آن است، اكتفا به حدّ ضرورت جايز است.

باد كردن دانه هاى انگور

352. مقدارى انگور در مقابل آفتاب گذاشته شده تا پس از خشك شدن مويز شود. اكنون دانه هاى آن باد كرده آيا دانه هاى انگور نجس مى باشند است؟

ج. ملاك، علم به جوش آمدن مغز آن با آفتاب است، كه در اين صورت بنابر اظهر نجس است.

شيره ى انگور

353. حكم شيره ى انگور كه از جوشاندن آب انگور (با ذهاب ثلثين) به همراه خاك مخصوص به دست مى آيد و رنگ آن تقريبا قهوه اى و غليظ است چيست؟ آيا خاك كه همراه آن است پاك مى باشد؟

ج. از حيث طهارت و نجاست اشكالى ندارد، و هم چنين اگر خاك در شيره مستهلك شود ـ كه نوعا هم اين چنين است ـ ، خوردن آن هم بى اشكال است.

انگور و آب انگور

354. در توضيح المسائل فرموده ايد كه اگر انگور و آب انگور به واسطه ى پختن يا غير آن جوش آيد بنابر اقوى و احوط نجس، و خوردن آن حرام است. سؤال اين است كه بعضى از انگورها را تدريجا براى سركه شدن مى ريزند و ممكن است وقت ريختن انگور بعدى، انگور اوّلى جوش آمده و نجس شده باشد و انگور دوّمى يا سومى را نجس كند، آيا به واسطه سركه شدن، مجموع انگورها پاك خواهد شد؟

ج. با سركه شدن، مجموع پاك مى شود.

خرما و كشمش پخته شده

355. خوردن كشمش و خرما در ميان شيرينى هايى كه با پخت مستقيم و يا غير مستقيم هم چون فر و... تهيه مى شود اشكال دارد؟ و در صورت نجاست، آيا تمام شيرينى نجس است يا همان قسمتى كه خرما و كشمش وجود دارد؟

ج. اگر موقع پختن جوش بيايند احتياطا نجس است و هر مقدار از اطراف خود را كه پس از جوش آمدن، علم حاصل است رطوبت نجس آن ها سرايت كرده است نجس مى كند.

356. كشمش و خرما را اگر در آب بجوشانند يا سرخ كنند آيا نجس مى شود؟ اگر سوخته شده باشد چه طور؟

ج. بنابر احتياط واجب نجس مى شود.

شى ء خارجى در ظرف سركه

357. شخصى مقدارى كشمش جهت سركه ريخته و در ضمن آن چند دانه نخود يا عدس و... در آن بوده است، آيا پاك است؟ و در صورت نجس بودن آيا سركه ى به دست آمده نجس است؟

ج. پاك است.

چربى در ظرف سركه

358. گاهى در ظرف چربى، انگور مى ريزند كه سركه گردد. پس از سركه شدن، چربى هاى روى آن بالا مى آيد. آيا چربى ها نيز به تبعيّت، پاك مى شود؟

ج. احتياط در اين است كه اوّل ظرف را از آن چربى ها پاك كنند.

تهيه سركه با مواد شيميايى

359. در صورتى كه آب انگور به واسطه مواد افزودنى شيميايى يا... تبديل به سركه شود، پاك است؟

ج. بله، پاك است.

ملاك در تثليث

360. مى دانيم در تثليث شيره ى خرما به غليان، بايد آن را با آب جوشاند، آيا ملاك در تثليث شيره ى خرما به غليان (كم شدن دو سوّم) خرما با همان آب خارجى است يا خود خرما به تنهايى؟

ج. ملاك در تثليث، همان شيره ى خرماى به جوش آمده نزد عرف است، نه خود خرما به تنهايى.

حكم مشروبات

361. عرق و شراب چه فرقى دارند و حكم آن ها چيست؟

ج. هر چه مُسكر (مست كننده)، باشد حرام است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS