4. خون

4. خون

جوش هاى بدن

319. جوش هاى غدّه مانندى كه در جاهاى مختلف بدن هست، كه گاهى از آن ها مايع قرمزرنگ خارج مى شود كه مرتّب غدّه هايش مى تركد و حوله و صورت را آلوده مى كند و موجب عسر و حرج است، آيا حكم خون را دارد؟

ج. تشخيص اين كه خون هست يا نه با خود مكلف است و با علم به خون بودن، از حيث نجاست، اجتناب لازم است، و براى نماز به مسأله ى 713 رساله رجوع شود.

تطهير زخم ها

320. زخمى را پس از خشك شدن محل زخم تطهير كرده و يقين به طهارت آن پيدا نموده ام؛ اما پس از مدتى متوجه شدم كه هنوز محل زخم خونى بوده است، تكليف عبادات و لباس ها و وسايلى كه در اين مدت با آن در ارتباط بوده ام چيست؟

ج. شايد خون موجود بعدا دوباره آمده كه در همان حالى كه مى بيند آن را تطهير مى كند و عبادات قبلى صحيح و آن وسايل هم پاك است.

321. اگر جايى از بدن خونى باشد و بعد فراموش كند و در حال بى توجّهى آن جا را زير شير آب بشويد و سپس يادش بيايد ولى مى بيند اصلاً خونى نمانده، آيا همين مقدار كافى است تا بنا بگذارد كه همه ى خون همان موقع برطرف شده است؟

ج. اگر يقين دارد كه بعد از زوال عين نجاست هم، آب بر جاى نجس جارى بوده، پاك است.

خون تخم مرغ

322. در رساله آمده: از خونى كه در تخم مرغ مى باشد بنابر احتياط بايد اجتناب كرد ولى اگر خون در زرده باشد سفيده پاك است و اگر در سفيده باشد زرده پاك است، كمى توضيح فرماييد؟

ج. منظور اين است كه چون پوست رقيقى زرده را احاطه كرده، نجاست از درون به بيرون و بالعكس سرايت نمى كند.

نجس بودن فرآورده هاى خونى

323. آيا فرآورده هاى خونى مثل پلاسما و سرم، نجس است؟ و اگر پاك است آيا ظرف آن به تبع، پاك مى شود؟

ج. نجس است.

افتادن خون خشك روى كف شير

324. موقع دوشيدن شير روى آن كف جمع مى شود حال اگر ذرّه ى خون خشكى روى آن كف بيفتد شير نجس مى شود؟

ج. طهارت آن مشكل است.

خون در خلط دهان و بينى

325. اگر خلطى كه از دهان و يا بينى خارج مى شود خونى باشد تمام محل تماس با آن خلط نجس است؟

ج. اگر قسمت خونىِ خلط نجس با ظاهر دهان و بينى تماس پيدا كند، فقط محل تماس نجس مى شود و تماس قسمت هاى ديگر يا قسمت خونى با باطن دهان و بينى، نجس كننده نيست.

نحوه ى آب كشيدن دهان و بينى پس از خون ريزى

326. موقعى كه بينى و دهان انسان خون مى افتد، آيا لازم است كه داخل بينى و دهان را آب بكشيم يا فقط بيرون آن كافى است؟

ج. شستن بيرون كافى است.

خون پشه

327. اگر انسان پشه را در حين مكيدن خون بكشد، آيا خون مذكور پاك است؟ اگر پس از مكيدن و پرواز باشد چه طور؟

ج. از خونى كه در حال مكيدن خارج مى شود و هنوز جزو پشه محسوب نمى شود، بايد اجتناب نمود. (توضيح كامل در مسأله ى 209 رساله آمده است.)

خون بر لباس

328. خون كمى در لباس مشاهده كردم اما نمى دانم چه خونى است، آيا محكوم به نجاست است؟

ج. تا وقتى علم به نجاست خون پيدا نشود كه آيا خون حيوان جهنده است يا خون پشه و امثال آن، محكوم به طهارت است.

خون مردگى زير پوست

329. خونى كه زير پوست كوبيده شده وخون مردگى پيدا كرده، چه حكمى دارد؟

ج. در صورتى كه پوست روى آن سوراخ شده باشد اگر مقدار زمان زيادى از آن گذشته باشد، به گونه اى كه عرفا آن را خون نگويند، پاك است و در غير اين صورت نجس محسوب مى شود و توضيح بيشتر در مسأله ى 105 و 106 رساله آمده است.

خون پس از ذبح حيوان

330. اگر انسان شك كند كه خون موجود در گوشت از خون هايى است كه بعد از ذبح شرعى در بدن حيوان مانده و در نتيجه پاك است يا از خون هاى هنگام تزكيه است، تكليف چيست؟

ج. احوط اجتناب است.

خون باقى مانده در بدن حيوان

331. طهارت خون باقى مانده در بدن حيوان ذبح شده ويژه حلال گوشت است يا حرام گوشت را هم شامل مى شود؟

ج. بنابر اظهر در اين حكم فرقى بين آن دو وجود ندارد.

خون باقى مانده در اجزاى حرام حيوان

332. آيا خون باقيمانده در اجزاى حرام حيوان ذبح شده پاك است؟

ج. طهارت آن خالى از وجه نيست.

خون لثه

333. هنگام مسواك از لثه هايم خون جارى مى شود، آيا مسواكى كه در تماس با لثه ى خونى است، اما پس از بيرون آوردن خونى نيست پاك است؟ آب مضمضه، كه در آن خون مشاهده نمى شود چه طور؟

ج. در هر دو مورد احتياط در اجتناب است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS