متفرقه

دسته: استفتائات

متفرقه

واسطه در نجاست

283. چيز نجس تا چند واسطه نجس كننده است؟

ج. به هر مقدار كه واسطه پيدا كند، نجس كننده است.

نجس كننده بودن شى ء نجس شده

284. فتواى معظم له اين است كه متنجّس مانند خود نجس، نجس كننده است حتّى با تعدّد واسطه به هر اندازه كه باشد، ولى وضعيت زندگى حقير به نحوى بوده و هست كه بدون حكم به پاك بودن واسطه سوم به بعد نمى توانم زندگى كنم، وظيفه ى من چيست؟

ج. در نجاست شى ء كه با چيز نجس شده ملاقات كرده، فرقى بين كم و زيادى واسطه نيست، ولى لازم است از وسوسه اجتناب شود و تكليف به هر مقدار كه به عُسر و حرج برسد، منتفى است.

وسواس در نجاست و طهارت

285. شخص وسواسى در طهارت و نجاست چه حكمى دارد؟ آيا راهى براى نجات وى از وسوسه هست؟

ج. وسواسى كه غالبا پاك ها را نجس مى انگارد، بايد بنابر تكليف شرعى از اين رويّه دست بردارد.

ملاك رطوبت سرايت كننده

286. ملاك رطوبت سرايت كننده كه براى نجس كردن اشيا ذكر شده چيست؟ مثلاً اگر كف زمين كاملاً خيس باشد و در گوشه اى از آن نجاستى قرار گرفته باشد تا چه ميزان اطراف آن محل نجس مى شود؟

ج. تا جايى كه خيسى آن به قدرى است كه آب واحد متصل صدق مى كند.

حكم ترشح در موقع برطرف كردن نجاست

287. ترشحاتى كه در هنگام برطرف كردن نجاست پخش مى شود، چه حكمى دارند؟

ج. اگر با آب كر يا جارى مى شويند، پاك است.

پاك كنندگى مواد شيميايى

288. آيا تينر و ساير حلاّل ها پاك كننده اند؟

ج. خير، پاك كنندگى در اصطلاح فقه با پاك كنندگى در اصطلاحات علوم ديگر هم چون شيمى و ... متفاوت است.

دود و سوخته ى اشياى نجس

289. دود بنزين، گازوييل، نفت، چوب و ساير اشياى نجس پاك است يا نجس؟ آيا دوده، چربى و مواد باقى مانده از آن ها پس از سوختن چه حكمى دارد؟

ج. بخار و دود و شعله اى كه از چيز نجس يا متنجس بر مى خيزد پاك است ولى اگر بخار به صورت عرق و مايع درآيد چه از نجس باشد و چه از چيز نجس شده، نجس است. و بنابر احتياط واجب بايد از چربى و روغنى كه از دود نجس و متنجس حاصل مى شود و بر سطوح مجاور آن مى نشيند اجتناب نمود.

گازوييل متنجّس

290. گازوييل متنجس بعد از سوخته شدن به صورت دوده در مى آيد آيا استحاله شده و پاك است؟

ج. احتياط واجب اجتناب است. (به نحو مذكور در مسأله ى 198 رساله.)

تطهير ظروف و دستكش هاى پلاستيكى

291. ظروف و دستكش هاى پلاستيكى اگر نجس شود، آيا با آب كشيدن آن ها بعد از برطرف شدن نجاست تطهير مى شود؟

ج. بله.

عدم سرايت نجاست با بخار حمام

292. آيا بخار حمام موجب سرايت نجاست مى شود؟

ج. خير.

آب كشيدن مهر نجس

293. آيا مُهرى كه نجس شده است را مى شود آب كشيد و با آن نماز خواند؟

ج. بله.

تماس بدن با چيزهاى نجس

294. اگر چوب نجس شود چگونه بايد آن را تطهير كرد؟ اگر جايى از بدن با آن تماسى پيدا كند، آيا نجس مى شود؟

ج. اگر ظاهر آن نجس شده باشد، به وسيله ى آب قليل يا فرو بردن در آب كر و جارى پاك مى شود، ولى باطن آن پاك نمى شود، مگر اين كه در كر يا جارى به قدرى بماند كه آب به باطن آن نفوذ كند، يعنى آب به هر جايى از باطن كه يقين دارد نجاست به آن جا رسيده بود، برسد؛ و بنابراحوط بايد آب مطلق به باطن آن برود نه آب مضاف و قبلاً آن را براى تطهير باطن خشك كنند.