استبراء

استبراء

لباس و فرش

عدم لزوم فشار دادن در آب كر

208. لباس نجس را بعد زايل ساختن نجاست در ظرف آبى كه مقدار كمى آب دارد مى گذارند ولى از طريق شيرِ آب، متّصل به كُرّ است، آيا براى تطهير كافى است، يا فشار دادن لازم است؟

ج. فشار دادن لازم نيست.

فشار براى خارج كردن غساله

209. در تطهير با آب قليل كه خارج نمودن غساله لازم است، اگر فشار دادن را در مورد لزوم آن ترك كند تا غساله در مدّتى به خودى خود خارج شود ـ مثل لباسى كه روى بند آويزان مى شود ـ آيا كفايت مى كند؟

ج. كافى نيست.

مقدار لازم براى خارج كردن غساله

210. در آب كشى با آب قليل كه خارج كردن غساله لازم است، چه مقدار از آن بايد خارج شود؟

ج. به مقدار معمول خارج شود، كافى است.

شستن لباس با پودر نجس

211. لباس را با پودر نجسى شسته اند، پس از آب كشيدن كف يا دانه هاى پودر لا به لاى لباس مشاهده شده، آيا لباس هنوز نجس است؟

ج. در صورت شستن با آب كر يا جارى، پودرهاى نجس پاك مى شوند و كف و دانه هاى باقى مانده از آن پاك است.

تغيير رنگ آب

212. اگر لباس نجس هنگام تطهير، رنگ پس دهد، آيا پاك مى شود؟ چنان چه رنگ نجاست باشد چه طور؟

ج. اگر رنگ، مربوط به نجاست نباشد و به مقدارى نيز نباشد كه آب را قبل از تطهير مضاف كند، پاك مى شود.

نحوه آب كشى لباس و فرش

213. اگر لباس را از درون آب فشار دهيم تا غساله اش خارج شود كفايت مى كند، يا حتما بايد خارج از آب فشار دهيم.

ج. اگر آب قليل است، بايد خارج از آب فشار داده شود.

214. آيا پايمال كردن فرش براى اين كه غساله اش خارج شود باعث تطهير فرش مى شود؟

ج. در صورت برطرف كردن عين نجس و آبكشى با آب كر، فشار و پايمال كردن لازم نيست و در آب قليل، فشار لازم نيست با دست باشد.

215. آبى كه در لباس پس از فشار دادن باقى مى ماند چه حكمى دارد؟

ج. اگر با چيزى غير از بول نجس شده و با آب قليل يا كر آب كشيده شده، پاك است و در صورت نجاست با بول و شستن با آب قليل، بايد يك مرتبه ى ديگر بر روى آن آب بريزند و غساله اش را خارج كنند.

نحوه تطهير لباس

216. آيا همين اندازه كه لباس را زير شير متصل به لوله ى شهرى آب كشى كنيم (زير شير بگيريم) لباس پاك مى شود، يا بايد غساله ى آن را خارج كرد؟ آيا بايد آب به همه ى جاهاى لباس برسد؟ اگر هنگام شست و شوى، آب ترشح كند و به لباس يا بدن برسد، تكليف چيست؟

ج. در صورت برطرف شدن عين نجس با فراگير شدن آب، لباس پاك است و ترشحات آن نيز پاك مى باشد.

217. اگر غير مسلمان لباسى را شسته باشد و آن را در آفتاب پهن كند، پاك مى شود يا خير؟

ج. خير، پاك نمى شود.

باقى ماندن اثر منى

218. لباس آلوده به منى در بعضى موارد، پس از تطهير، رنگ و اثر آن باقى مى ماند. آيا اين مقدار شستن كافى است؟

ج. اگر جرميت دارد نجس است، و اگر محرز شد كه فقط رنگ است، پاك است.

اشياى وارداتى

219. آيا لباس هايى كه از خارج مى آيد را مى شود پوشيد؟ و هم چنين وسايل ديگر وارداتى را مى توان استفاده نمود؟

ج. اگر سؤال از جهت طهارت و نجاست است، با شك در نجاست، محكوم به طهارت است؛ مگر آن اشيا و لباس ها از پوست حيوان باشد.

پاك شدن دست و لباس غسّال

220. آيا بدن و لباس غسل دهنده ى ميّت پس از غسل به تبعيت پاك مى شود؟

ج. فقط دست غسل دهنده پاك مى شود.

ماشين هاى لباسشويى

221. ماشين هاى لباسشويى برقى كه لباس را خشك مى كند و تحويل مى دهد با توجه به قطع و وصل با آب كُرّ، آيا لباس را پاك مى كند يا خير؟

ج. اگر بعد از زوال عين نجاست يك مرتبه با آب متّصل به كرّ يا دو مرتبه با آب قليل مى شويد، پاك مى كند، البته لزوم دو مرتبه در آب قليل نسبت به لباس نجس شده ى به بول است و هم چنين در شستن به آب قليل، ملاحظه ى ساير احكام آب كشى با آب قليل بشود.

222. ماشين هاى لباسشويى موجود آيا تطهير مى كنند يا پس از شستن بايد دوباره لباس را آب كشيد؟ (با فرض اين كه برخى لباسشويى ها پس از پر شدن مخزن تا زمان تخليه كامل، ديگر متصل به آب لوله كشى نيست و برخى ديگر تا پايان چرخش به منظور خارج كردن غساله ى لباس هر چند به مقدار كم ولى متصل به آب لوله كشى است)

ج. در مورد اوّل اگر آب متّصل به كر ولو براى يك لحظه هم فراگير لباس ها نمى شود بايد احتياط رعايت شود و در فرض دوم پس از فراگير شدن لباس هاى نجس به واسطه ى آب كر ـ در صورتى كه عين نجس برطرف شده باشد ـ لباس ها پاك مى شود و تعدّد و تكرار آب كشى و يا خارج كردن غساله نيازى نيست.

223. پيراهن نجسى كه به آن غذا ريخته شده و در ماشين لباسشويى شسته شده ولى بعد از آب كشى باز هم غذا در آن باشد، حكمش چيست؟

ج. با وجود شرايط تطهير، پاك است.

لباسشويى هاى عمومى

224. متصدّيان لباسشويى هاى عمومى كه با افراد بى مبالات و حتى بى دين سر و كار دارند، آيا لازم است كه در مورد طهارت و نجاست لباس هاى مشتريان سؤال كنند؟

ج. لازم نيست سؤال كنند.

عدم پاك كنندگى آفتاب براى لباس و فرش

225. آيا آفتاب، لباس يا فرشى را كه بر روى ديوار پهن شده است، پاك مى كند؟

ج. خير.

فرش نجس

226. آيا غساله لباس و فرش و... را بايد با فشار دادن خارج كرد يا همين مقدار كه خود به خود خارج شود يا خشك كنيم كفايت مى كند؟ معمولاً قالى شويى ها پس از شست و شو، قالى را در دستگاهى كه با چرخش سريع، غساله ى فرش را خارج مى كند خشك مى كنند، آيا كفايت مى كند؟

ج. در صورت شستشو با آب كر، فشار دادن و خروج غساله لازم نيست و در آب قليل بايد غساله خارج شود، هر چند با چرخش سريع باشد.

برطرف كردن نجاست از روى فرش

227. اگر چيز نجسى روى فرش بريزد و قبل از اين كه جذب فرش بشود از فرش برطرف شود، آيا فرش پاك است؟

ج. اگر رطوبت سرايت كننده نداشته، فرش پاك است.

تطهير پوست گوسفند نجس شده

228. پوست گوسفندى در آب نمك بوده است و موشى در آن مرده است، كيفيت تطهير آن چگونه است؟

ج. بعد از خشكاندن پوست ـ بنابر احوط ـ آن را در آب كر يا جارى بگذارند، به مدّتى كه آب در آن نفوذ كند.

سرايت نجاست از زمين به موكت

229. بر روى زمين نجسى كه مرطوب بوده است، موكتى پهن كرده ايم اما نَم كشيده و سنگين شده است، آيا موكت نجس است؟

ج. در صورتى كه رطوبت زمين به اندازه اى بوده كه به موكت سرايت نموده، نجس است و در غير اين صورت نم و رطوبت اندك، موجب نجاست موكت نمى شود.

نحوه ى آب كشى موكتِ نجسِ به زمين چسبيده

230. كيفيّت آب كشى موكت نجسى كه به زمين چسبيده است را بيان فرماييد؟

ج. بعد از برطرف كردن عين نجاست، با آب شلنگ ـ كه به شير آب وصل است ـ آن جا را بشويند، به طورى كه آب به تمام جاهاى نجس برسد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS