احكام طهارت

احكام طهارت

احكام آب ها

حكم آب چاه

163. كشيدن آب چاه با پمپ و جارى كردن آن در جوى آب، در حكم آب چاه است يا جارى؟

ج. تا وقتى كه متّصل به مادّه و آب چاه است، در حكم فرقى ندارد.

164. چاهى، كنار چاه فاضلاب به منظور نظافت و آبيارى مزارع حفر شده است، آيا از آب اين چاه براى تطهير مى توان استفاده نمود؟

ج. در صورتى كه يكى از ويژگى هاى سه گانه آب چاه به واسطه ى آب فاضلاب تغيير نكند، آب چاه پاك است.

نجاست جوى آب

165. اوصاف آب نهرى كه از كنار يك مردار عبور مى كند تغيير كرده است، آيا اگر نجاستى در آن بيفتد آب نجس مى شود؟

ج. هر مقدارى از آن كه يكى از اوصاف سه گانه اش با ملاقات با مردار تغيير كرده، نجس است، نه اين كه فقط از نزديك آن مردار عبور كرده باشد.

شك در مضاف شدن آب

166. لايروبى قنات و چشمه و جويبارهاى داخل شهر و.... به گونه اى است كه آب گل آلود خارج شده، همراه جلبك ها و علف ها و... است، در اين صورت اگر با نجاستى ملاقات كند و شك كنيم كه مضاف است يا مطلق، حكم چيست؟

ج. در صورت شك، حكم آب مطلق را دارد و تا وقتى كه يكى از اوصاف سه گانه آب به واسطه نجاست موجود در آن تغيير نكرده، پاك است.

آب استخر

167. آب استخرها گاهى به علت استعمال مواد شيميايى (نظير كلر) تغيير رنگ مى دهند، آيا مى توان با آن ها غسل كرد؟ آيا لباس نجس را مى توان با آن تطهير كرد؟

ج. در صورتى كه عرف آن را آب مطلق بداند اشكال ندارد.

آب دريا و درياچه هاى شور

168. آب درياها و درياچه هايى كه درصد بالايى از نمك دارند، به طورى كه نوشيدنى نيست، حكم آب مضاف را دارند يا مطلق؟

ج. در صورتى كه عرف آن را آب مطلق بداند، حكم آب مطلق دارد.

احراز كر بودن آب

169. اگر همسر انسان (يك زن) بگويد كه فلان آب كر است و انسان از گفته او اطمينان پيدا كند كافى است؟

ج. كفايت مى كند.

چگونگى نجس شدن آب

170. آيا تغيير اوصاف و ويژگى هاى سه گانه آب به هر مقدار كه باشد، نجس كننده است؟ هر چند عرف آن را آب مطلق تلقى كند؟

ج. اگر به واسطه ى نجاست تغيير كرده باشد، نجس است.

نحوه تطهير آب نجس

171. چنان چه رنگ يا بو يا طعم آب نجس را با مواد شيميايى برطرف كنيم (به صورتى كه اگر كسى نداند، تصور كند آب آشاميدنى است) پاك است؟

ج. نجس است و فقط با اتصال به آب كر پاك مى شود.

172. هنگامى كه آب نجس (كر يا قليل) را متصل به آب كر يا جارى نموديم، آيا كمى يا زيادى آب پاك، در پاك كردن آب نجس دخالت دارد يا نه؟

ج. خير دخالت ندارد. فقط اگر آب نجس با نجاست تغيير كرده باشد، بايد با اتصال، تغيّر آن زايل شود.

شيوه پاك شدن آب فاضلاب شهرى تصفيه شده

173. اگر آب فاضلاب شهرى را تصفيه كنند در چه صورت پاك مى شود؟

ج. پاك نمى شود؛ مگر با اتّصال به كرّ.

باران

174. آيا با باران مى توان نجاسات را برطرف كرد و متنجّس را تطهير نمود؟

ج. تا وقتى كه بارش از آسمان ادامه دارد، اشكالى ندارد.

175. آيا با باران مى توان غسل كرد يا وضو گرفت؟

ج. بله، فقط در صورتى كه مواضع مسح در وضو خشك باشند، اشكالى ندارد.

176. اگر باران شديدى ببارد كه در جوى ها و كف زمين جارى گردد، پس از قطع باران آب هاى باقى مانده كه مجموعا از مقدار كرّ بسيار بيشتر است آيا حكم آب قليل، جارى يا كرّ را پيدا مى نمايد؟

ج. بله، در جايى كه جمع شده حكم آب كر يا جارى را دارد.

177. اگر انسان علم به وجود نجاست بر پشت بام داشته باشد، آيا پس از قطع باران آب ناودان نجس است؟

ج. اگر يقين ندارد كه آب ناودان با آن نجاست ملاقات پيدا كرده يا يقين به اتّصال آب باران با نجاست بعد از قطع باران نداشته، پاك است.

نحوه تطهير آب قليل

178. براى پاك كردن آب قليل آيا بايد حتما آب كر را با آب قليل ممزوج كرد؟

ج. صرف اتّصال كافى است.

179. آيا نحوه پاك كردن ظروف غذا با حوض و استخر در آب قليل متفاوت است؟

ج. فرقى ندارد، جهت اطلاع بيشتر به مسأله ى 157 رساله رجوع شود.

180. اگر كسى پس از تخلّى، آب قليلى داشته باشد كه لازم است با دست آن را بريزد، در صورت نجس بودن دستانش تكليف چيست؟

ج. اگر ممكن است ظرف آب را با دهان خود بردارد و به دست هايش بريزد و يا حيله هاى ديگر ـ مثل ايجاد منفذ و سوراخ در ظرف ـ به كار بندد كه آب جريان پيدا كند.

پاك كردن محل بول با آب قليل

181. اگر چيز نجس را كه با آب قليل بايد چند مرتبه شست ـ مثل محل بول ـ يك مرتبه به نحوى كه بيشتر از مقدارى كه در چند مرتبه آب مى كشيم، آب بريزيم، آيا پاك مى شود؟

ج. پاك نمى شود و بايد قطع و وصل شود.

عدم طهارت با دست كشيدن

182. اگر چيز نجس به گونه اى باشد كه به علل گوناگون آب كشيدن آن مشكل باشد، آيا براى پاك كردن آن مى توان سه بار با دست يا شى ء خيس، روى آن چيز نجس كشيد؟

ج. پاك نمى شود، مگر با جارى شدن آب از جزيى ديگر، به هر نحو باشد.

سرايت نجاست

183. اگر تمام دست يا پاى شخص نجس باشد و بخواهد قسمتى از آن را تطهير كند ـ مثلاً تا مچ را ـ آيا آن قسمت به جهت اتّصال با قسمت بالا نجس باقى مى ماند؟ و آيا فرقى بين آب قليل با كُرّ در فرض مزبور مى باشد؟

ج. اگر در بالا رطوبت سرايت كننده نباشد، قسمت پايين پاك مى شود و در اين جهت فرقى بين آب قليل و كر نيست.

حكم ظرف نجس

184. آيا يك بار شستن ظرف نجس با آب كر، كفايت مى كند؟

ج. بله، كافى است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS