تبعيض و عدول در تقليد

تبعيض و عدول در تقليد

تبعيض در تقليد

152. اگر چند مجتهد وجود داشته باشند كه، هر كدام در يكى از ابواب يا مسايل فقه از ديگران اعلم هستند، وظيفه ى مقلّد چيست؟

ج. در فرض مذكور بايد از مجتهد اعلم در آن باب يا آن مسأله، تقليد كرد.

چگونگى داشتن مرجع مشخص

153. آيا حتما بايد يك مرجع مشخصى داشته باشيم؟ در صورت تساوى مراجع آيا تبعيض در تقليد جايز است؟

ج. در صورت مساوى بودن دو مجتهد، جايز است انسان در مسايلى كه ارتباطى با هم ندارند، بعضى مسايل را از يكى و بعضى ديگر را از مجتهد ديگر تقليد نمايد.

154. در مسايلى به فتواى مجتهد ميّت عمل شده است، آيا در بعض همان مسايل مى توان از مجتهد ميّت و در بعض ديگر آن از مجتهد زنده تقليد كرد؟

ج. اگر مجتهد ميّت با مجتهد حىّ در علم و ورع مساوى باشند، مى توان در برخى از مسايلى كه از ميّت تقليد شده به زنده رجوع نمود، به شرط اين كه مسايل به هم مرتبط نباشند.

155. آيا مى توان در مسأله نماز از كسى كه «من شغله فى السفر» را همانند «من شغله السفر» نمى داند تقليد نمود و در مسأله روزه به فتواى حضرتعالى كه آن دو را همانند مى دانيد عمل كرد و در نتيجه نماز را شكسته خواند ولى روزه ها را در سفر گرفت؟

ج. در هر دو مسأله بايد به يك نحو عمل نمود و تبعيض جايز نيست.

156. پس از رجوع به مجتهد حىّ آيا مى توان در برخى مسايل كه مجتهد ميّت آسان گرفته به وى رجوع نمود و در برخى كه مجتهد زنده آسان گرفته از او تقليد كرد؟

ج. اگر مجتهد زنده اعلم باشد، رجوع به ميّت جايز نيست.

عدول به مرجع اعلم

157. به فتواى مرجع شماره 2 باقى بر مرجع شماره 1 هستم، اكنون فكر مى كنم مرجع شماره 3 اعلم است از مرجع شماره 1، آيا مى توانم عدول كنم؟

ج. واجب است در تمامى مسايل به مجتهد اعلم عدول نمايند.

عدول از مجتهد به مجتهد ديگر

158. عدول از يك مجتهد به مجتهد ديگر به چه چيز محقّق مى شود؟

ج. در موارد جواز يا وجوب عدول، عدول به عمل محقّق مى شود.

159. اگر فردى بعد از تحقيق و عدم احراز اعلميّت، از كسى تقليد كرد، آيا مى شود به غير او كه مانند اوست رجوع كند؟

ج. عدول به غير اعلم يا كسى كه احتمال اعلم بودن يا با ورع تر بودن او مى رود، بعد از تحقّق تقليد، خلاف احتياط است، اگرچه اظهر جواز عدول به مساوى در علم و ورع است در جميع مسايل يا در بعض مسايل كه ارتباطى باهم ندارند.

ميزان تحقّق عدول

160. شخصى از مجتهدى تقليد مى كرده، سپس مدّتى بدون تقليد صحيح عمل كرده [خواه با احتياط يا بدون احتياط [آيا به صرف ترك تقليد، عدول محقّق شده و اين شخص اگر بخواهد دوباره از همان مجتهد تقليد كند، حكم تقليد ابتدايى را دارد يا نه؟

ج. حكم عدول را ندارد و مى تواند باقى بماند و در مسايلى كه بدون احتياط عمل كرده، به مسأله ى 20 رساله رجوع شود.

شرايط عدول از مجتهد اعلم

161. در صورت عدم دسترسى به مرجع اعلم و يا نماينده وى، عدول به مرجع ديگر در مسايل و يا پرداخت حقوق شرعى، جايز است؟

ج. با رعايت اعلميّت و اوثقيّت مجتهد، عدول جايز است.

عوض كردن مرجع در صورت نداشتن رساله

162. آيا مى شود از يك مرجع تقليد به علت نداشتن رساله فارسى به ديگرى عدول كرد؟

ج. در تمام مسايل، تقليد از اعلم واجب است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS