احكام اجتهاد و تقليد

احكام اجتهاد و تقليد

راه هاى سه گانه: تقليد، اجتهاد و احتياط

فرق تقليد ممدوح و مذموم

39. تفاوت تقليد و انجام كوركورانه اعمال كه مورد مذمت است چيست؟

ج. عمل از راه تقليد صحيح، عمل با حجّت و آگاهانه است.

تقليد، عقلى است يا شرعى؟

40. آيا تقليد علاوه بر آن كه يك مسأله ى عقلى است، ادلّه ى شرعى نيز براى اثبات آن وجود دارد؟

ج. مسأله ى تقليد امرى عقلى است و آيات و روايات به آن ارشاد دارند.

عمل به حكم عقل به جاى تقليد

41. آيا در مواردى مى توان به حكم عقل عمل كرد و در مسايل احكام به مجتهد رجوع نكرد؟

ج. خير، چون عقل انسان از ادراك مسايل شرعيه قاصر است.

تفاوت تقليد عقلى با تقليد شرعى

42. ثمره ى عملى عقلى بودن تقليد يا شرعى بودن آن براى مقلّدين چيست؟

ج. در بعضى موارد شرايط و صفات مرجع تقليد، تأثيرگذار است.

تقليد بهتر است يا احتياط؟

43. به نظر حضرتعالى عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟ و كدام يك انسان را به واقع نزديك تر مى سازد؟

ج. از آن جا كه شرط عمل به احتياط در احكام شرعى، آگاهى كامل به موارد احتياط است كه فقط عده ى اندكى از آن اطلاع دارند، تقليد براى عموم مردم بهتر است.

عقلى يا تقليدى بودن احتياط

44. آيا احتياط امرى عقلى است يا شرعى و در خصوص مسأله ى عمل به احتياط، تقليد از غير اعلم جايز است؟

ج. احتياط نيز مانند تقليد امرى عقلى است و عمل به آن مستلزم تقليد از اعلم نمى باشد.

محدوده ى جستجوى فتاوا در احتياط

45. در احتياط آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟

ج. اگر غرض احتياط كننده احراز حجّت فعليّه باشد، رعايت آراى فقيهان گذشته لازم نيست، به خلاف اين كه غرض احراز واقع باشد.

احتياط در محدوده ى مراجع فعلى

46. آيا كسى كه در اعلميّت دو يا چند نفر از مراجع زنده شك دارد، مى تواند در نظر اين چند مرجع احتياط كند؟ و آيا عمل او موضوع تقليد قرار مى گيرد يا احتياط؟

ج. در محدوده ى نظر همين چند نفر مى تواند احتياط كند و عمل او، عمل به احتياط در تقليد است.

جواز احتياط با استلزام تكرار

47. آيا احتياط در اعمال را ـ در صورت توانايى به دست آوردن فتوا ـ اگرچه مستلزم تكرار باشد، جايز مى دانيد؟

ج. احتياط جايز است و لو مستلزم تكرار باشد.

حكم خمس با فرض احتياط بين مراجع

48. فى حالة الاحتياط بين عدّة مراجع، كيف يكون التعامل مع دفع الخمس؟

ج. يحتاط فيه أيضا بأن يصرف فيما يرى الكُلّ جوازه.

افراد بدون تقليد

49. وظيفه افرادى كه تقليد نمى كنند چيست؟

ج. اعمالشان باطل است، به توضيح مذكور در مسأله ى 20 رساله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS