12. گوناگون

12. گوناگون

 

تقيّه

1958. تقيّه چيست؟ و آيا امروزه مسأله تقيّه مطرح است يا اختصاص به زمان گذشته داشته است؟

ج. تقيّه در هر زمانى تا حدى كه احتمال خطر بر نفس يا مال باشد، لازم است رعايت شود.

 

كشتن گربه

1959. آيا كشتن گربه كه موجب اذيت و آزار اهل خانه مى  شود، جايز است؟

ج. بله، جايز است.

 

رعايت قوانين راهنمايى

1960. آيا رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى شرعا واجب است و تخلف از آن ها حرام مى  باشد؟

ج. تا به مقدارى كه اگر تخلف كند، سبب بروز تصادف و اختلال نظم مى  شود و يا در آن احتمال خطر يا ضرر براى خود يا ديگرى مى  باشد، رعايت آن واجب است.

صبر پس از عطسه

1961. آيا اگر هنگام انجام عملى انسان عطسه كند، لازم است صبر كرده و از انجام آن عمل منصرف گردد؟

ج. خير، لازم نيست.

 

مزاح  هاى طايفه  اى و قومى

1962. در برخى مزاح ها، برخى از اقوام و طوايف مثل ترك ها، عرب ها و... مورد استهزا قرار مى  گيرند، چنين مزاح هايى عناوينى هم چون: غيبت، دروغ، استهزاء حرام يا... پيدا مى  كند؟

ج. اگر مقصود بعض غير معين از آن ها باشد، حرام نيست.

 

ايستادن پس از شنيدن نام حضرت قائم ـ عجّل  اللّه  تعالى  فرجه  الشّريف ـ

 

1963. آيا ايستادن پس از شنيدن نام حضرت قائم ـ عجّل  اللّه  تعالى  فرجه  الشّريف ـ واجب است؟

ج. خير، مستحب است.

 

خوردن پدر و مادر از گوشت عقيقه فرزند

1964. آيا پدر و مادر مى  توانند از گوشت عقيقه فرزند مصرف كنند؟

ج. مى  توانند مصرف كنند، هر چند كراهت دارد.

 

فروختن پوست عقيقه

1965. آيا مى  توان پوست عقيقه را فروخت؟ و در صورت فروش، مصرف پول آن چه حكمى دارد؟

ج. بهتر است پول آن هم مثل گوشتش صرف صدقه يا احسان به مؤمنين شود.

صدقات حرام

1966. در چه مواردى صدقه حرام است؟

ج. در مواردى كه براى امر حرام يا كمك به حرام بدهند.

 

شرايط انعقاد قسم

1967. در چه شرايطى عمل به قسم واجب مى  شود و تخلّف از آن كفاره خواهد داشت؟

ج. در اين رابطه به مسأله 2122 و 2123 رساله رجوع شود.

 

حق بازنشستگى

1968. ماهيت بازنشستگى و حقوق مترتب بر آن چيست؟

ج. بازنشستگى تابع نحوه  ى قرارداد فرد با مزد دهنده است كه ردّ ماسبق (بازگرداندن حقوق گذشته) باشد يا اعطاى مقرّر باشد يا نوع ديگر باشد كه هر كدام احكام خاصّه خود را دارد.

 

كمك به گداها

1969. كمك به گداهايى كه در سطح شهر پراكنده  اند و انسان صحّت ادعاى آنان را نمى  داند، چه حكمى دارد؟

ج. اگر ظنّ بر صدق گفتار او باشد، به قصد رجا و اميد ثواب، اشكال ندارد.

 

نماز زيارت حضرت معصومه ـ عليهاالسّلام ـ

1970. آيا براى زيارت حضرت معصومه ـ عليهاالسّلام ـ نماز خاصى وارد شده است؟

ج. نماز خاصى وارد نشده، بلكه همان نمازى است كه به طور عموم براى امامزاده  ها است و ثواب نمازهاى ديگر را مى  توان به آن ها هديه كرد.

از بين بردن دايمى موهاى زايد

1971. استفاده از مواد شيميايى و دستگاه  هايى كه موهاى زايد را براى هميشه از بين مى  برد، چه حكمى دارد؟

ج. اگر احتمال ضرر نداشته باشند، جايز است.

 

حفظ فرهنگ و هويّت ملى

1972. حفظ فرهنگ ملى چه حكمى دارد؟

ج. محافظت بر صيانت معتقدات اسلاميه و ايمانيه، از اوجب واجبات است، در قبال الكفر ملّة واحدة.

 

حكم سوزاندن خال

1973. سوزاندن خال، چه حكمى دارد؟

ج. اگر ضررى نداشته باشد، ظاهرا اشكال ندارد.

 

اختلاف تقويم و تشخيص فرد در تعيين ماه قمرى

1974. اگر تشخيص ما درباره شب هاى ماه قمرى با تقويم اختلاف داشت، كدام يك مقدّم است؟

ج. به راه هاى ثابت شدن اوّل ماه در رساله رجوع شود.

 

كشتن حيوانات موذى

1975. آيا حيوانات و حشراتى را كه موجب اذيت مى  شوند، مى  شود كشت؟

ج. بله، مى  شود.

 

ادّعاى مشاهده حضرت حجّت ـ عليه  السّلام ـ

 

1976. در توقيع شريف خطاب به جناب على بن محمد سمرى ـ رحمه  اللّه  ـ آمده است: «وسيأتى مَن يدّعى المشاهدة... فكذّبوه» اين جمله با ملاحظه  ى قضايايى كه در كتاب هاى بحارالانوار و غيره تحت عنوان: «فيمن فازبلقاء الحجّة ـ عليه  السّلام ـ » نقل گرديده است، چگونه قابل توجيه است؟

ج. به قرينه  ى مقام، منظور در توقيع نحو مشاهده  ى در نيابت خاصّه است.

 

تعهد و قسم خوردن براى رأى دادن به يك شخص

1977. چنان چه كسانى به شخصى كه قصد دارد نامزد نمايندگى مجلس شوراى اسلامى شود قول بدهند كه از او حمايت كنند و به او رأى بدهند و حتى براى تأكيد قول و تعهد خود قسم بخورند؛ امّا سپس متوجه شوند كه شخصى عالم تر و صالح تر و آگاه تر به جريان هاى فكرى جهان امروز نيز آماده است كه مسؤوليت نمايندگى مردم در مجلس شوراى اسلامى را بپذيرد. حال، بنا به فرض مذكور تكليف دينى و اخلاقى كسانى كه قبلاً به شخص ديگرى قول داده اند يا سوگند ياد كرده  اند، چيست؟

ج. قول و تعهد مزبور اثر ندارد و مى  توانند اصلح را انتخاب كنند، واللّه  العالم.

 

احضار ارواح

1978. آيا احضار ارواح جايز است؟

ج. اگر ايذاى روح مؤمن نباشد، مانند اين كه به اختيار حاضر شود نه به اجبار و الزام و باعث ضرر مرض آور بر شخص خواب شده، نباشد مانعى ندارد.

 

نگهدارى سگ در منزل

1979. نگهدارى سگ در منزل چه حكمى دارد؟

ج. كراهت دارد.

شركت نكردن در فعاليت هاى سياسى

1980. آيا عدم شركت در فعاليت هاى سياسى تخلّف محسوب مى  شود؟

ج. خير.

 

كفاره ترك قسم

1981. كفاره ترك قسم چيست؟

ج. يك بنده آزاد كند يا ده فقير را سير كند يا آنان را بپوشاند و اگر نتواند آن ها را انجام دهد، بايد سه روز روزه بگيرد.

 

كفاره سوگند دروغ

1982. كفاره سوگند دروغ چيست؟

ج. بايد توبه كند ولى كفاره ندارد.

 

دوستى با فردى كه از گردن بند طلا استفاده مى  كند

1983. اگر مردى به قصد زينت از گردن بند طلا استفاده كند، آيا دوستى با او اشكال دارد؟

ج. دوستى  اى كه سبب ارشاد و هدايت او شود، خوب است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS