11. ورزش

11. ورزش

 

فرق ورزش با لهو و لعب

1949. لطفا تفاوت و مرز ورزش را با لهو و لعب بيان فرماييد.

ج. هر چه مناسبت با مجالس اهل فسوق داشته باشد، مورد لهو حرام است و هر چه غير از آن باشد حرام نيست؛ گر چه كار لغو و بيهوده مطلقا مذموم است.

 

تماشاى مسابقات ورزشى

1950. تماشاى مسابقات ورزشى از تلويزيون و يا به صورت مستقيم، آيا مصداق لهو است؟

ج. كار لغو و بيهوده است و اگر مشتمل بر مفسده باشد ـ مثل ريبه در ديدن نامحرم به صورت نيمه عريان ـ ، مصداق لهو حرام است.

 

ضربات و جراحات در حين تمرين

1951. برخى از ورزش ها و آمادگى هاى جسمى، مستلزم وارد آوردن ضربات سختى است كه حتى ممكن است منجر به جراحت شود، آيا چنين ورزش هايى جايز است؟ و آيا چنين جراحاتى موجب ديه مى گردد؟ اگر طرفين به چنين ضرباتى رضايت داشته باشند، چه حكمى دارد؟

ج. چنين ورزش هايى حرام است ولو رضايت طرفين باشد و موجب ديه هم مى  شود.

اتومبيل رانى و موتورسوارى

1952. ورزش هايى چون موتورسوارى و اتومبيل رانى چه حكمى دارد؟

ج. اگر خطر و ضررى نداشته باشد، جايز است.

 

ورزش يوگا از منظر شرع

1953. ورزش يوگا از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

ج. اگر ضرر نداشته باشد، اشكال ندارد.

 

ورزش بانوان

1954. از نظر شرعى ورزش بانوان چه حكمى دارد؟ و اعزام ورزشكاران زن به خارج از كشور براى شركت در مسابقات ورزشى جايز است؟

ج. اين گونه امور جايز نيست.

1955. ورزش كردن خانم ها در معابر عمومى و نيز نشان دادن ورزش آن ها از تلويزيون چه حكمى دارد؟

ج. هر چه زمينه ساز فساد است، حرام است.

 

دوچرخه سوارى و اسب سوارى زنان

1956. آيا زنان مى  توانند در ملاء عام دوچرخه سوارى و اسب سوارى كنند؟

ج. هر چه زمينه  ساز فساد است، حرام است.

 

قتل در اثر ورزش

1957. اگر در اثر ورزشى ـ مثل بُكس يا كاراته ـ يكى از ورزش كاران تلف شود، چه نوع قتلى محسوب مى  شود؟

ج. اگر قصد قتل داشته باشد، قتل عمد محسوب مى  شود وگرنه شبه عمد است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS