10. گناهان

10. گناهان

 

آگاهى از محرمات

1909. آيا فراگيرى محرمات همانند فراگيرى واجبات لازم و واجب است؟ و از طريق چه كتاب هايى مى  توان به تمام محرمات در اسلام آگاهى يافت؟

ج. هر چه از مسايل تكاليف اعم از واجب و حرام مورد ابتلا باشد، بايد آن ها را از طريق رساله و غير آن ياد گيرند.

 

تقدّم انجام واجبات يا ترك محرمات

1910. از نظر شرعى انجام واجبات مقدم است يا ترك محرمات؟

ج. هر كدام در مورد خود لازم است.

 

حكم افشاى گناه كبيره

1911. چنان چه فرد مرتكب گناه كبيره اى شده باشد، آيا افشاى آن جايز است؟

ج. جايز نيست، مگر متجاهر به فسق باشد.

 

ذكر كار بد ديگرى براى توجيه نمودن فرد ديگرى

1912. اگر كار بد كسى را براى توجيه كردن ديگرى ذكر كنيم، آيا باز هم غيبت محسوب مى  شود؟

ج. بله، غيبت است؛ مگر از موارد استثناهاى غيبت باشد.

غيبت كسانى كه به غيبت از خود راضى هستند

1913. اگر كسى بگويد كه «من از هر كه غيبتم را بكند راضى هستم»، آيا غيبت او جايز مى  شود؟

ج. خير، چون عاقل اين كلام را به قصد جدّى نمى  گويد.

 

فرق نقد و غيبت

1914. آيا بين نقد و ارزيابى عملكرد يك فرد ـ مثل نحوه تدريس يك استاد يا عمكرد يك مسؤول ـ با غيبت كردن از او تفاوت وجود دارد؟

ج. هر چه از عيوب مخفى مؤمن باشد كه او را ناراحت كند، از موارد غيبت است.

 

انتقاد از نامزدهاى انتخاباتى

1915. نقد و بررسى نامزدهاى انتخاباتى ـ با توجه به اين مطلب كه آنان خود با علم به چنين مباحثى پيرامون خويش نامزد مى  شوند ـ ، آيا حكم غيبت يا تهمت پيدا مى  كند؟ و در صورت اشكال، آگاه كردن ديگران از عدم قابليت يك نامزد انتخاباتى، چگونه بايد انجام پذيرد؟

ج. تهمت جايز نيست و ذكر واقعياتِ دخيل در مسؤوليتى كه درصدد آن است، مانعى ندارد و غير اين موارد را نبايد افشا كند.

 

رضايت غيبت شونده در صورت عدم دسترسى به آن

1916. از كسى كه غيبت كرديم يا نسبت به او تهمتى زديم، با توجه به اين كه به او دسترسى نداريم، چگونه حق او را ادا نماييم؟

ج. اگر امكان دسترسى به او نباشد، بايد براى او استغفار كرد.

آگاهى دو طرف از ويژگى  هاى يك فرد

1917. آيا صحبت كردن از ويژگى  هاى فردى كه هر دو طرف از اين ويژگى  ها آگاهى دارند، غيبت محسوب مى  شود؟

ج. اگر از عيوب مخفى او باشد، غيبت محسوب مى  شود و گر نه تحت عناوين ديگر مى  تواند حرام باشد.

 

آگاهى غيبت شونده از مضمون غيبت

1918. بعضى مواقع درباره اشخاص صحبت مى  كنيم، در حالى كه خود شخص مذكور از اين مطلب آگاهى دارد، آيا اين كار غيبت محسوب مى  شود؟

ج. فرق نمى  كند.

 

غيبت كردن افراد خلافكار

1919. حكم غيبت و بدگويى درباره افراد خلاف كار چيست؟

ج. اگر از موارد استثناهاى غيبت نباشد ـ مثل متجاهر به فسق (كسى كه آشكارا گناه مى  كند) ـ جايز نيست.

 

خوبى ديگران را گفتن در صورت عدم رضايت

1920. اگر پشت سر كسى خوبى او را بگوييم در حالى كه او راضى نباشد، آيا باز هم غيبت محسوب مى  شود؟

ج. خير، غيبت نمى  شود.

 

عدم تحصيل رضايت فرد غيبت شونده

1921. اگر انسان از شخصى غيبت كند و نتواند رضايت او را فراهم كند، چه وظيفه  اى دارد؟

ج. اگر امكان رضايت ندارد، براى او استغفار كند.

وجوب حلاليّت طلبيدن از غيبت شده

1922. آيا جلب رضايت و طلب حلاليت از شخصى كه مورد غيبت قرار گرفته واجب است؟

ج. بله، واجب است، مگر اين كه اعاده  ى عزّت و حيثيّت او را در نزد كسانى كه پيش آن ها غيبت كرده بنمايد.

 

حكم غيبت كودك

1923. آيا غيبت فرد غير بالغ جايز است؟

ج. اگر مميّز نباشد، اشكال ندارد.

 

تجسّم بدى فرد در ذهن

1924. اگر بدى كسى را در ذهن و خاطر خود مجسم سازم، غيبت محسوب مى  شود؟

ج. خير.

 

ترس از حلاليت طلبيدن غيبت شوندگان

1925. شخصى غيبت افرادى كرده و اكنون به آن ها دسترسى ندارد، تكليفش چيست؟ هم چنين غيبت نامحرم و نزديكان را كرده است و از حلاليت طلبيدن مى  ترسد، چه كار كند؟

ج. مى  تواند به صورت كلى حلاليت بطلبد و طلب رضايت مطلقه بنمايد و اگر امكان جلب رضايت ندارد، براى آن ها استغفار كند.

 

غيبت كردن از ترك كننده نماز

1926. غيبت از تارك الصلاة (كسى كه نماز نمى  خواند) چه حكمى دارد؟

ج. اگر اين كار او علنى و آشكار باشد، گفتن اين فسقش اشكال ندارد.

غيبت و دروغ در اجراى فيلم و نمايش

1927. در بسيارى از فيلم نامه  ها و نمايش نامه  ها دروغ يا غيبت وجود دارد، آيا اجراى نقش چنين برنامه  هايى به عنوان بازيگر و دروغ و غيبت گفتن بر اساس متن تهيه شده گناه است؟

ج. جايز نيست.

 

تعريف كافر و غيبت كردن از او

1928. غيبت كردن درباره كافر چه حكمى دارد؟

ج. فقط غيبت مؤمنين حرام است.

 

موارد جواز دروغ

1929. در چه مواردى دروغ جايز است؟

ج. در مواردى كه مصلحت مهمى باشد، جايز است.

 

دروغ گفتن براى توريه

1930. آيا دروغ گفتن به صورت توريه جايز است؟

ج. در صورتى كه مصلحت  آميز باشد جايز است، جهت توضيح بيشتر به جامع المسائل، ج 2، ص 471 مراجعه شود.

 

دروغ گفتن به همسايه

1931. در صورتى كه همسايگان چيزى طلب كنند و به آن ها دروغ گفته شود، چه حكمى دارد؟

ج. اگر مصلحتى در آن باشد، جايز است.

عادت به فحاشى

1932. آيا فحاشى و توهين به ديگران، در صورت عادت، اشكال دارد؟

ج. حرام است.

 

تعريف و حكم اسراف

1933. لطفا تعريف و حكم اسراف را بيان فرماييد.

ج. اسراف، خروج از اعتدال و ميانه روى در امور است و اگر به حدّ اضرار (ضرر رساندن) برسد، محرّم است.

 

گناه با دختر باكره يا زن شوهردار

1934. گناه زنا با دختر باكره بيشتر است يا زن شوهردار؟

ج. هر دو حرام است.

 

خودكشى براى فرار از زنا

1935. آيا زن براى فرار از زنا مى  تواند دست به خودكشى بزند؟

ج. خير، نمى  تواند.

 

تماس جنسى غير از دخول

1936. آيا تماس هاى جنسى با نامحرم غير از دخول نيز حكم زنا را دارد؟

ج. حرام است و تعزير دارد.

 

اجبار به زنا توسط مرد

1937. حكم شرعى مردى كه زن را به زنا مجبور كند چيست؟

ج. قتل است.

وظايف فرد گناهكار بعد از بلوغ

1938. اگر كودكى لواط يا زنا كرده باشد، بعد از بلوغ وظيفه  اش چيست؟

ج. حكم تكليفى ندارد، ولى احكام وضعيّه دارد.

 

پسرى كه در كودكى به او تجاوز جنسى كرده  اند

1939. آيا پسرى كه در كودكى مورد تجاوز قرار گرفته نيز گناه كار است؟

ج. خير.

 

بغل كردن از روى شهوت

1940. آيا اگر كسى از روى لباس كسى را بغل كند و شهوت خود را ارضا كند، اين عمل لواط است، تكليف چيست؟

ج. اگر دخول نشود لواط نيست ولى حرام و موجب تعزير است.

 

انتقام مفعول از فاعل

1941. نوجوانى اظهار مى  كند با فريب و تهديد به قتل، به عمل لواط تن داده است، از نظر اسلام چه كسى گناه كار است؟ آيا اجازه دارد به ناموس فاعل تجاوز كند يا او را بكشد؟

ج. فاعل گناه كار است و مفعول مُجاز به آن كارها نسبت به غير او نيست و نسبت به او هم مجاز به كار حرام شرعى نيست وگر نه مثل او مستوجب حدّ است.

 

عقيم كردن خود جهت عدم انجام دادن استمنا

1942. متأسفانه عادت به استمنا دارم و راه ازدواج برايم بسته است، آيا مى  توانم خود را عقيم كنم؟

ج. حرام است، و بايد ازدواج ـ هر چند موقت ـ انجام دهيد.

 

جواز استمناء

1943. اگر استمناء نكردن كسى كه شهوت او را گرفته است، باعث شود كه او فعل حرامى ـ مانند زنا و يا لواط كه حدّ هم دارند ـ مرتكب شود، در اين صورت آيا استمناء كردن جايز مى  شود؟

ج. تمام اين كارها به مراتب حرام است و واجب است ازدواج دايم يا موقت كند.

 

خودكشى از نظر شرع

1944. حكم شرعى در مورد كسانى كه خودكشى مى  كنند، چگونه است؟

ج. حرام است.

 

فكر خودكشى

1945. آيا فكر خودكشى گناه است؟

ج. مذموم است؛ بلكه در بعض موارد مى  تواند حرام هم باشد.

 

خودكشى بر اثر فشار روانى

1946. آيا اگر كسى تحت فشار روانى مجبور به خودكشى شود، گناه كار است؟

ج. بله.

 

گناهان كفاره دار

1947. چه نوع گناهانى علاوه بر توبه نياز به قضا و كفاره دارد؟

ج. نماز و روزه  هايى كه ترك كرده قضا دارد و روزه  ها كفاره هم دارد و موارد ديگرى هم براى قضا و كفاره است.

 

مجازات هتك حرمت نسبت به حرم ائمه اطهار ـ عليهم  السّلام ـ

1948. هتك حرمت نسبت به حرم ائمه اطهار ـ عليهم  السّلام ـ چه حكمى دارد و مجازات آن چيست؟

ج. حرام است و مجازات آن به تشخيص حاكم شرع است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS