5. احكام عزادارى، تعزيه و شبيه خوانى و برگزارى مجالس سرور براى اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ

5. احكام عزادارى، تعزيه و شبيه خوانى و برگزارى مجالس سرور براى اهل بيت ـ عليهم  السّلام ـ

 

تعزيه و شبيه  خوانى

1825. تعزيه و شبيه خوانى  هاى مذهبى به صورت فعلى، چه حكمى دارد؟

ج. اگر مشتمل بر حرام و منشأ انتزاع حرام نباشد، مانعى ندارد.

 

تشبّه به اهل بيت ـ عليهم  السّلام ـ در نمايش و تعزيه

1826. تشبه به اهل بيت ـ عليهم  السّلام ـ در نمايش و تعزيه و... چه حكمى دارد؟

ج. اگر هتك احترام نشود، مانعى ندارد.

 

تعزيه تاريخ غير معتبر

1827. تعزيه و شبيه  خوانى بخش هايى از تاريخ كه سند معتبرى ندارند (مثل ازدواج حضرت قاسم)، چه حكمى دارد؟

ج. اگر معلوم باشد كه نقل از بعض تواريخ و روايت ها است، اشكال ندارد.

 

سياه  پوشى در عزادارى اهل بيت ـ عليهم  السّلام ـ

 

1828. در مراسم عزادارى اهل بيت ـ عليهم  السّلام ـ سياه پوشى چه حكمى دارد؟

ج. خوب است، ولى موجب اعتراض به ديگران نباشد.

تعزيه و شبيه  خوانى

1829. 1) آيا تعزيه و شبيه خوانى اشكال دارد؟

ج. امورى كه در تعزيه انجام مى  شود را بايد يكى يكى سؤال كرد، چنين نيست كه مجموع امور تعزيه خوانى، يك حكم داشته باشد.

2) يا مرد، اگر لباس زن را در تعزيه بپوشد و جاى او بخواند، اشكال دارد؟

ج. بله، اشكال دارد.

3) آيا صداى شيپور و طبل و دُهل در تعزيه حرام است؟

ج. ترك اين ها احوط است وجوبا.

 

قمه زنى

1830. نظر مباركتان را در مورد قمه زنى بيان فرماييد.

ج. حكمش به عنوان اوّلى عدم ضرر رساندن به خود يا ديگرى است، به حدّى كه حرام باشد؛ پس اگر مضرّ نباشد و مفسده اى هم بر آن مترتب نباشد فى نفسه اشكال ندارد.

 

نقّالى و پرده  خوانى مذهبى

1831. نقّالى و پرده خوانى  هاى مذهبى ـ كه زندگى پيامبران و ائمه معصومين ـ عليهم  السّلام ـ را از روى شمايل نقاشى شده ايشان توضيح مى دهند ـ ، چه حكمى دارد؟

ج. اگر مشتمل بر حرام و منشأ انتزاع حرام نباشد، مانعى ندارد.

 

حدود شرعى بردن نام مقدّس اهل بيت ـ عليهم  السّلام ـ

 

1832. نظر حضرتعالى در مورد اين كه در بعضى از مجالس اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ و سينه زنى، نام مقدّس اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ خيلى عادى و عاميانه بر زبان ها جارى مى شود، چيست؟

ج. تا حدّى كه موجب هتك نباشد، مانعى ندارد.

حدود شرعى سينه زنى و عزادارى

1833. برخى از شيعيان در مجالس عزادارى اهل بيت ـ عليهم  السّلام ـ و خصوصا مجلس سرور شهيدان، اباعبداللّه  الحسين ـ عليه  السّلام ـ اقدام به سينه  زنى و كندن صورت مى  نمايند ـ كه باعث كبود شدن و خون ريزى مى  شود ـ ، حكم شرعى آن چيست؟

ج. در صورتى كه مناسب عزادارى باشد و مرض  آور نباشد، اشكال ندارد.

 

لخت شدن و سرخ شدن بدن در عزادارى

1834. لخت شدن در عزادارى چگونه است و اگر بر اثر سينه  زنى، بدن سرخ شود، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد و لخت شدنى كه در معرض نظر حرام نامحرم باشد، جايز نيست.

 

سينه زدن زنان

1835. سينه زدن زنان با حفظ حجاب چه صورتى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

 

حكم زنجير زنى

1836. زنجيرزنى چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

 

احتمال ريا در عزادارى

1837. شركت در جمعى كه گمان مى  رود با ريا عزادارى مى  كنند، چگونه است؟

ج. شما خودتان سعى كنيد كه عملتان با اخلاص باشد.

عزادارى و تأخير نماز اوّل وقت

1838. شركت در عزادارى، به طورى كه نتوانيم نماز را در اوّل وقت بخوانيم، چه حكمى دارد؟

ج. نماز در اوّل وقت را در اولويّت قرار دهيد.

 

عزادارى كردن همراه با گناه

1839. اگر شركت در عزادارى توأم با گناه باشد (مثل نگاه به نامحرم يا خودنمايى)، چه حكمى دارد؟

ج. چنان چه با گناه باشد، حرام است.

 

نوحه  سرايى به سبك موسيقى

1840. خواندن قرآن، نوحه و عزادارى به صورت سبك هاى موسيقى (در دستگاه هاى موسيقى) جايز است؟

ج. خير، حرام است.

 

حدود شرعى مدّاحى با آهنگ هاى مختلف

1841. سرودهايى كه مداحان، با آهنگ هاى مختلف (صوت ها و سبك هاى مختلف) در شادى  هاى اهل بيت ـ عليهم  السّلام ـ مى  خوانند، چه حكمى دارد؟

ج. اگر غنا و مطرب نباشد، مانعى ندارد.

 

اشعار با مضامين مشتبه

1842. خواندن اشعارى با مضامين مشتبه كه در آن خود را زينب  اللهى يا حسين اللهى مى  دانند، چه صورتى دارد؟ و شركت در چنين مجالسى جايز است؟

ج. اگر منشأ انتزاع حرام است، جايز نيست.

1843. برخى مدّاحان درباره اهل بيت ـ عليهم  السّلام ـ غلّو مى  كنند، تعابيرى مانند الوهيّت درباره آن بزرگواران به كار مى  برند، شعرها را به گونه اى با صدا مى  خوانند كه شنوندگان را به حركت مى  آورد، گاهى در مقام خضوع و خشوع خود را تشبيه به حيوانات ـ مانند سگ ـ مى  كنند يا حتّى گاهى صداى آن ها را در مى  آورند. آيا اين كارها از لحاظ شرع چه حكمى دارد؟

ج. اين كارها خلاف احتياط است، بلكه اگر به طورى باشد كه اهانت به آن ذوات مقدسه ـ عليهم  السّلام ـ باشد، به عنوان ثانوى حرام قطعى است.

 

شنيدن نوحه همراه با موسيقى

1844. نوارهاى نوحه  اى اخيرا رايج شده كه نوحه همراه با موسيقى خوانده مى  شود و برخى از آن ها بسيار تأثير گذار است، توليد، پخش، خريد و فروش و شنيدن چنين نوارهايى آيا جايز است؟

ج. جايز نيست. (به توضيح مذكور در مسأله  ى 20 از ملحقات رساله مراجعه شود.)

 

لخت شدن در مجالس عزادارى

1845. گاهى در سينه  زنى يا زنجير زنى، افراد بخشى از بدن را برهنه مى  كنند، در حالى كه زنان نيز حضور دارند. آيا اشكال دارد؟

ج. تا هنگامى كه علم به تعمّد نظر با ريبه از ديگران ندارند، اشكال ندارد.

 

نذر وسيله جهت عزادارى

1846. اگر كسى وسيله  اى مثل عَلَم و... را جهت عزادارى امام حسين ـ عليه  السّلام ـ نذر كرده باشد، آيا مسؤول حسينيه مى  توانند از قبول آن خوددارى نمايد؟

ج. اگر صلاح نداند، مى  تواند.

باقيمانده پول عزادارى

1847. هر سال ممكن است مقدارى از پول و نذوراتى كه مردم جهت مجالس عزادارى كمك مى  كنند اضافه بيايد، با توجه به اين كه برخى از موادّ خوراكى را نمى  توان تا سال ديگر نگهدارى كرد، تكليف آن اموال چه مى  شود؟

ج. اضافه را در همان روز و همان مجلس و حوالى و همسايگان آن جا مصرف كنند.

 

بلندگوى مراسم عزادارى

1848. آيا شرعا مى  توان بلندگوهاى بيرون مسجد را جهت عزادارى امام حسين ـ عليه  السّلام ـ روشن گذاشت تا مردم از آن بهره بيشترى ببرند؟ اگر علم به رضايت مردم داشته باشيم چه طور؟

ج. اگر موجب اذيت ديگران نباشد، جايز است.

 

كرايه اكو جهت مجالس عزادارى

1849. اكو و بلندگوهايى كه معمولاً در مجالس لهو و لعب و عروسى  ها استفاده مى  شود، مى  توان جهت مجالس عزادارى كرايه كرد؟

ج. اگر آن مجالس خالى از لهو و لعب باشد، اشكال ندارد.

 

مصرف هديه روحانى در مخارج عزدارى

1850. پول هايى كه از مردم در مجالس مذهبى جهت هديه به روحانى جمع آورى مى  شود، آيا مى  توان بخشى از آن را به روحانى داد و بقيه آن را خرج حسينيه، عزادارى و ساخت مسجد يا مصارف عام  المنفعه استفاده نمود؟

ج. خير، نمى  توان.

خريدن عَلَم كه داراى مجسمه طاووس است

1851. آيا خريدن عَلَم كه داراى مجسمه حيواناتى مثل كبوتر، طاووس و... است براى عزاى امام حسين ـ عليه  السّلام ـ اشكال دارد؟

ج. اشكال ندارد.

 

فروش پارچه  هاى عَلَم

1852. آيا جايز است پارچه  هاى عَلَم را ـ كه مردم به عَلَم مى  بندند ـ فروخت و خرج حسينيه يا عزادارى يا مسجد كرد؟

ج. خير، مگر با اطمينان به اين كه به همين مقصود داده  اند.

 

پول مرثيه سرايان

1853. آيا پول دادن به مرثيه سرايانى كه بعضى از مطالب بى  مدرك يا ضعيف السّند را مى  خوانند و يا با غنا اشعار را مى  خوانند جايز است؟

ج. اگر به نحو حرام بخوانند، جايز نيست؛ مگر اين كه به عنوان مزد كار حرام نباشد.

 

احترام به وسايل عزادارى

1854. آيا احترام گذاشتن به لباس سياه، ضريح، علم و پارچه  هايى كه اختصاص به عزاى امام حسين ـ عليه  السّلام ـ دارد، مشروع است؟

ج. بله.

 

چهل چراغ در دسته  هاى عزادارى

1855. استفاده از چهل چراغ در دسته  هاى عزادارى چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

برپايى مجلس عزادارى بدون اذن شوهر

1856. برپا كردن مجالس عزادارى، جشن و ميهمانى در منزل، بدون اذن شوهر جايز است؟

ج. اگر منزل مال شوهر باشد، جايز نيست؛ مگر با اطمينان به رضايت او.

 

مقاتل معتبر

1857. مقاتل معتبر اعم از فارسى و عربى از نظر حضرت عالى كدامند؟

ج. كتبى كه بزرگان از علماى اماميه (رض) نوشته  اند.

 

عرض تبريك در ايام شهادت معصومين

1858. آيا مصافحه كردن و تبريك سال نو در روز عاشورا، يا شهادت معصوم كه مقارن اعياد نوروز شده است، اشكال دارد؟

ج. هر چند حيثيّت شهادت مصومين با عيد نوروز متفاوت است، اما مقارنت زمانى مى  تواند مستلزم هتك احترام باشد.

 

نگهدارى وسايل عزادارى در مسجد

1859. گذاشتن وسايل هيأت عزادارى امام حسين ـ عليه  السّلام ـ در مساجد چگونه است؟

ج. اگر در كنارى باشد و مزاحمت با نمازگزاران نداشته باشد، اشكال ندارد.

 

تشكيل هيأت مذهبى در منزل و خالى ماندن مساجد

1860. تشكيل هيأت هاى مذهبى در منازل و خالى كردن مساجد در مناسبت هاى مذهبى، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد و مناسب است مساجد را براى اقامه  ى نماز و عبادات ديگر بگذارند.

استفاده از طبل و سنج در عزادارى

1861. استعمال طبل و سنج و نى درعزادارى چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

مجالس نهم ربيع

1862. حكم شرعى رفتن در مجالس نهم ربيع الاول كه در آن مجالس به خاطر شادى شيعيان شروع به لعن و نفرين به دشمنان اهل بيت ـ عليهم  السّلام ـ و مزاح كردن و لطيفه گفتن مى  كنند، چيست؟ مجلس تا چه حدّى بايد در شادى پيش برود؟

ج. در حدّ مشروع و عدم احتمال وجود بيگانه، اشكال ندارد.

 

آرايش زنان در مجالس اهل بيت

1863. در برخى از مجالس سرور اهل، بيت زنان در مجالس زنانه خود را آرايش مى  كنند، آيا اين عمل جايز است؟

ج. اگر در مقابل نامحرم نباشد و مستلزم حرامى نباشد، جايز است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS