4. مجالس شادى

4. مجالس شادى

 

دست زدن در مجالس شادى اهل بيت ـ عليهم  السّلام ـ

1817. دست زدن همراه با مداحى در مجالس شادى ائمه معصومين ـ عليهم  السّلام ـ و روزهاى تولد آن ها، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

ج. اگر عدم مناسبت با مقام آن حضرات انتزاع نشود و به حدّ لهو نرسد، مانعى ندارد.

 

حكم استفاده از نثار در مجالس عروسى

1818. حكم شرعى استفاده از نثارهايى را كه در مجالس عروسى بر سر عروس مى  ريزند، بيان فرماييد؟

ج. به حسب ظاهر تا علم به عدم رضاى صاحب نثارها نباشد، براى كسانى كه حاضرند جايز است و احتياط در رعايت ظنّ به رضا است.

 

كف زدن براى اعياد دينى

1819. دست زدن همراه با شادى و خواندن ذكر صلوات بر پيامبر اكرم و آل او ـ عليهم  السّلام ـ در جشن هايى كه به مناسب ايام ولادت ائمه ـ عليهم  السّلام ـ و اعياد ولادت و مبعث برگزار مى  شود، چه حكمى دارد؟ اگر اين جشن ها در مكان هاى عبادت مانند: مسجد و نمازخانه  هاى ادارات و يا حسينيه  ها برگزار شوند، حكم آن ها چيست؟

ج. دست زدنى كه به حدّ لهو نرسد، اشكال ندارد؛ ولى در مساجد و امثال آن، هر عملى كه موجب هتك احترام آن ها است، جايز نيست.

 

شركت اضطرارى در مجالس لهو

1820. شركت و حضور در مجالسى كه آلات لهو و فحشا و منكر رواج دارد، در موارد اضطرار چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست و به هر راه ممكن انسان نبايد به آن جا برود و در صورت ورود بايد خارج شود و موارد اضطرار همانند ساير موارد اضطرار در احكام شرعى است.

 

تقيّه در مجالس عروسى

1821. شركت در مجالس عقد و عروسى كه در آن ها معصيت مى  شود، براى جلوگيرى از انزوا و روبرو نشدن با مشكلات اجتماعى و مسخره نكردن ديگران، چه حكمى دارد و آيا در اين مورد مى  توان تقيّه كرد و در اين مجالس شركت نمود؟

ج. خير، جايز نيست.

 

موارد استثناى استفاده از موسيقى و غنا

1822. در مجالس عروسى موسيقى غير مطرب و دف زدن و غنا، جايز است؟

ج. با آلات مخصوصه ى به لهو جايز نيست و با غير آلات مخصوص به لهو در نكاح (مراسم ازدواج) و ختان (مراسم ختنه) جايز است و هم چنين ترجيع (گردش صدا در گلو) كه مخصوص مغنيّه (خواننده زن) مى باشد، در صورتى كه مشتمل بر كلام باطل نباشد و همراه با محرّمات ديگر نباشد، مستثنى است.

نشستن در مجالس موسيقى و ترانه

1823. در صورتى كه ترك مجلس براى نشنيدن ترانه حرام مستلزم بى  حرمتى به اهل مجلس و بزرگ ترها باشد، به صورتى كه تا مدت ها ايجاد ناراحتى براى دو طرف كند، تكليف چيست؟

ج. نشستن در چنين مجالسى خالى از اشكال نيست و بايد به هر طريق و بهانه  اى مجلس را ترك نمود، بلكه در صورت وجود شرايط نهى  ازمنكر با رعايت مراتب آن بايد آن ها را از اين عمل نهى نمود.

 

بوق زدن در خيابان

1824. حكم كاروان هاى عروسى كه عروس را با بوق زدن و دست زدن در خيابان ها مى  برند چيست؟

ج. اگر معرضيّت براى فتنه و فساد دارد، اجتناب شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS