3. رقص

3. رقص

 

رقص زن و شوهر براى همديگر

1800. رقص زن براى زن و يا مرد براى مرد و زن براى شوهر خود، چه صورت دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

رقص زن در حضور زنان و رقص مرد در حضور مردان

1801. رقصيدن زن در جايى كه مرد نامحرم نيست، چه حكمى دارد؟ هم چنين رقص مرد براى مرد چه حكمى دارد؟

ج. رقصيدن زن در مجالس زنان و يا مرد در مجالس مردان اشكال دارد و احتياط واجب در ترك است.

 

عدم تفاوت بين انواع رقص

1802. آيا فرقى در رقص با آهنگ و بدون آهنگ و رقص در قسمتى از بدن و يا تمامى بدن وجود دارد؟

ج. خير.

 

آموزش رقص به ديگران

1803. رقصيدن و ياد دادن آن به ديگران؛ مرد به مرد يا زن به زن و يا زن به شوهر خود و دريافت جايزه و يا پول در قبال آن، چه صورتى دارد؟

ج. تمام موارد ذكر شده، اشكال دارد.

 

وظيفه مكلف درباره رقص زن در مقابل مرد نامحرم

1804. وظيفه ما در مجالسى ـ مثل جشن عقد و عروسى ـ كه زن در مقابل مرد مى  رقصد، چيست؟

ج. وظيفه شما نهى  ازمنكر است و شركت در چنين مجالسى حرام مى  باشد.

 

شركت در مجالس رقص

1805. آيا جايز است زن در ميان زنان برقصد؟ و اگر جايز نباشد، حكم نشستن زنان در تالارها و در چنين مجالسى چگونه است؟

ج. در صورتى كه اگر جمع نشوند نمى  خوانند و نمى  رقصند؛ پس جمع شدنشان كمك بر اين عمل است و اگر اين عمل حرام است، كمك به آن هم، كمك بر گناه است.

 

رقص محلى و حكم شركت در مراسم آن

1806. آيا رقص محلى در عروسى  ها جايز است؟ شركت در اين مجالس چه حكمى دارد؟

ج. چنان چه ذكر شد، رقصيدن زن در مجالس زنان و يا مرد در مجالس مردان اشكال دارد و احتياط واجب در ترك است. و شركت در اين مجالس اگر سبب تشويق يا كمك به آن ها نباشد، حرام نيست.

 

رقص بدون آهنگ در مجالس زنانه

1807. آيا رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ و موسقى حرام است؟ و در صورتى كه حرام باشد، آيا ترك مجلس بر شركت  كنندگان واجب است؟

ج. رقص در مجالس زنانه حتى بدون آهنگ هم اشكال دارد و احتياط واجب در ترك آن است و بودن در آن جا، اگر سبب تشويق يا كمك به آن ها نباشد، حرام نيست.

 

حكم رقص محرم براى محرم

1808. رقص محرم براى محرم چه صورتى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

راه هاى جلوگيرى از رقص در مراسم عروسى

1809. براى جلوگيرى از رقص و ترانه در مراسم عروسى چه بايد كرد؟

ج. با رعايت شرايط و مراتب نهى  ازمنكر بايد از هر راه مشروع از چنين اعمالى جلوگيرى نمود.

 

رقص داماد در ميان زنان نامحرم

1810. رقصيدن داماد در مجلس زنان چه حكمى دارد؟

ج. حرام است.

 

رقص زن در بين خانواده  ى خود

1811. رقص زن نزد برادر و خواهر و والدين خود، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

ارتكاب حرام به دليل نفهميدن علت آن

1812. آيا اگر دلايل عقلانى بعضى از احكام الهى براى كسى مشخص نشود (مانند دليل حرام بودن رقص زن براى زن، اگر هيچ حالتى بين طرفين به وجود نيايد) مى  تواند با استناد به آن، عمل حرام و... را مرتكب شود؟

ج. عقل بشر از ادراك تمام مصالح و مفاسد احكام، قاصر و ناتوان است و لذا به اين عنوان نمى  تواند مرتكب اعمال حرام گردد.

 

رقص بدون تأثير

1813. در رقص اگر تحت تأثير قرار نگيريم، چه حكمى دارد؟

ج. رقص حتى در صورت عدم تأثير بر فردى كه مى  رقصد نيز اشكال دارد.

 

ديدن فيلم رقص

1814. آيا ديدن فيلم رقص اشكال دارد؟

ج. اگر قصد ريبه و لذت باشد، اشكال دارد.

 

رقص در عروسى

1815. در موقع رقصيدن در عروسى، پول دادن و پول گرفتن چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

رقص كودكان در عروسى

1816. رقص كودكانى كه به سن بلوغ نرسيده  اند، در مجالس عروسى چه حكمى دارد؟

ج. كودك قبل از سن بلوغ تكليفى ندارد اما بزرگ ترها نبايد مشوّق آن ها باشند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS