احكام خوردنى ها و آشاميدنى ها

احكام خوردنى  ها و آشاميدنى  ها

ماهى  هاى صيد شده در كشورهاى غير مسلمان

1319. افراد در كشورهاى غير مسلمان، معمولاً ماهى را با وسايلى كه دارند صيد مى  كنند، خوردن ماهى در اين كشورها كه افراد مسلمان مى  فروشند و ما از صيد آن ها همان اطّلاعات عمومى و كلّى را داريم، چه صورت دارد؟

ج. كسى كه ماهى را صيد مى  كند، لازم نيست مسلمان باشد و در موقع صيد، نام خدا را ببرد، ولى مسلمان بايد بداند يا اطمينان داشته باشد كه آن را زنده گرفته  اند و در خارج آب مرده است و ماهى مرده  اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته  اند يا مرده، چنان چه در دست مسلمان باشد، حلال است؛ و اگر در دست كافر باشد، اگرچه بگويد آن را زنده گرفته  ام حرام مى  باشد، مگر آن كه از حرف او يا از راه ديگر علم يا اطمينان حاصل شود.

 

صيد ماهى با ديناميت و برق

1320. در برخى از مناطق با اتصال برق به آب يا انداختن ديناميت در آب، ماهى صيد مى  كنند آيا اين روش صيد جايز است؟

ج. چنان چه ماهى در آب بميرد، حرام است.

 

مردن ماهى در تور صيّادى

1321. اگر ماهى در تور صيّادى در زير آب بميرد، حلال است يا حرام؟

ج. حرام است.

ماهى اوزون برون

1322. ماهى موسوم به (اوزون برون) ـ كه داراى دانه  هاى ريز در پوست خود مى  باشد و بنا به گفته  ى عدّه  اى اين دانه  ها فلس  هاى ريز مى  باشد. امّا در هر حال فلس بودن آن ها كاملاً مشخّص نيست ـ حكم خوردن چنين ماهى چيست؟

ج. اگر اهل خبره بررسى كنند كه ماهى مزبور داراى فلس است، به گونه  اى كه موجب اطمينان شود، محكوم به حليّت است.

 

رؤيت فلس با دستگاه

1323. با توجّه به تحقيقاتى كه (با استفاده از چشم مسلّح) وجود فلس در كوسه  ماهى را تأييد مى  كند، استفاده  ى غذايى از اين نوع آبزى چگونه است و آيا كشف فلس حتّى با چشم مسلّح براى حلّيت آبزيان كافى است؟ و صادرات اين نوع آبزيان به كشورهاى ديگر چگونه است؟

ج. در غير آن چه كه مورد نصّ روايات است، حلال بودن داير مدار صدق فلس نزد عرفى است كه به خصوصيات مطلّع هستند و صادرات آن ها چنان چه منفعت حلال داشته باشد، مانعى ندارد.

 

پوست و روغن ماهيان حرام

1324. استفاده از پوست و روغن اين آبزيان (ماهيان حرام) جهت مصارف دارويى چگونه است؟

ج. اگر در غير خوردن باشد، مانعى ندارد و در جهت خوردن براى مداوا هم در حدّ ضرورت، اشكال ندارد.

 

قوانين دولتى صيد

1325. دولت جمهورى اسلامى در مورد ماهى  گيرى مقرّرات گرفتن پروانه  ى صيد وضع نموده است و اجازه صيد به كسانى داده مى  شود كه در ازاى پرداخت مبلغى پول، پروانه صيد داشته باشند، اگر كسى اين قانون را عمل نكند، گناه كار است؟ و آيا خوردن ماهى  هايى كه بدون مجوز صيد مى  شوند، حلال است؟

ج. آن چه ذكر شد، منافاتى با حلال بودن گوشت ماهى صيد شده ندارد.

 

ماهى در شكم ماهى صيد شده

1326. اگر در شكم ماهى صيد شده، ماهى ديگرى پيدا شود، حلال است يا خير؟

ج. اگر احتمال دارد حيات آن تا زمان خارج نمودن ماهى حامل از آب و بقا داشته، اظهر حليّت آن است و احوط حرمت است.

 

ميگو

1327. خوردن ميگو حلال است يا نه؟

ج. حلال است.

 

محرّمات ذبيحه گوسفند و مرغ

1328. چيزهايى كه در ذبيحه  ى گوسفند حرام است، در مرغ هم اگر يافت شود حرام است يا نه؟

ج. بله، حرام است، به همان نحو مذكور در رساله از موارد جزم و احتياط.

 

حرمت خرگوش

1329. در ميان عوام مشهور است كه دو نوع خرگوش وجود دارد. نوعى از آن حلال گوشت و نوع ديگرش حرام گوشت مى  باشد.

ج. خرگوش حرام گوشت است مطلقا.

هم غذا شدن با اهل كتاب

1330. معاشرت و هم  غذا شدن با اهل كتاب چه حكمى دارد؟

ج. اهل كتاب هم، حكم ساير كفّار را دارند.

 

خوردن آب اجزاى حرام از حيوان ذبح شده

1331. هر گاه اجزاى حرام از ذبيحه ـ مثل مغز حرام، دشول، بيضه و... ـ در غذا پخته شود، با فرض اين كه از عين آن اجتناب كنند، آيا خوردن آب آن هم حرام است؟

ج. خوردن آب آن حرام نيست.

 

كشمش پخته شده

1332. كشمش را داخل آبگوشت يا آش ريخته  اند و پخته شده است، آيا خوردن آن حلال است و آيا نجس است؟

ج. كشمش، مويز و آب آن ها، اگر خود به خود يا با پختن جوش بيايند پاك بودن و خوردن آن محل اشكال است.

 

فرو دادن خون لثه

1333. فرو دادن خونى كه از لثه خارج مى  شود جايز است؟ آيا در صورت مستهلك شدن در آب دهان، خوردن آن جايز است؟

ج. خونى كه از لاى دندان ها مى  آيد را نمى توان فرو برد اما، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود، مانعى ندارد.

 

حرمت خون دندان

1334. خوردن خونى كه به واسطه  ى دندان كشيدن وارد دهان مى  شود، چه حكمى دارد؟

ج. خوردن خون مطلقا جايز نيست.

گوشت هايى كه از خارج وارد مى  شود

1335. خوردن گوشت هايى كه از خارج از كشور وارد مى  شود، جايز است؟

ج. اگر از كشورهاى غير اسلامى وارد مى  شوند، محكوم به عدم تذكيه است.

 

خوردن غذاى اهل كتاب

1336. آيا خوردن غذاى اهل كتاب جايز است؟

ج. با علم به نجس شدن به سبب تماس بايد اجتناب شود.

 

بيرون ريختن غذا

1337. غذايى كه نيم خورده  ى بچّه باشد يا به نحو ديگر در سفره ريخته مى  شود، اگر براى پرندگان بيرون بريزيم، آيا اشكال دارد؟

ج. اشكال ندارد ولى در بعض موارد اسراف بوده و مورد مذمت است.

 

خوردن ميوه درخت همسايه

1338. آيا مى  شود ميوه  ى شاخه  ى درخت همسايه را كه وارد خانه  ى ديگرى شده است، مصرف كرد؟

ج. خير، بدون اجازه يا اطمينان به رضايت نمى  شود مصرف نمود.

 

تربت هاى معمول در بازار

1339. خوردن تربت هاى موجود ـ كه معلوم نيست از قبر مطهر امام حسين ـ عليه  السّلام ـ باشد ـ آيا جايز است؟

ج. به مقدار كمى با امتزاج به آب، اگر به نيّت رجا بخورد، اشكال ندارد.

 

جوجه تيغى

1340. خوردن گوشت جوجه  تيغى در دين اسلام چه حكمى دارد؟ با توجّه به اين كه اين جاندار از لحاظ خصوصيات و ساختمان فيزيكى و جسمانى داراى پنجه و معده  ى يك قسمتى بوده و از گياهان و ريشه  هاى درختان تغذيه مى  نمايد؟

ج. حرام است.

 

خوردن تربت خريده شده در بازار

1341. خوردن مقدارى از خاك كه در بازار به نام تربت مطهّر سيدالشّهداء ـ عليه  السّلام ـ به فروش مى  رسد، چه حكمى دارد؟

ج. اگر اطمينان دارد كه از قبر مطهّر آن حضرت يا از اطراف آن برداشته شده، به نيّت شفا به اندازه  ى يك نخود اشكال ندارد.

 

خوردن تربت رسول اكرم ـ صلّى  اللّه  عليه  وآله  وسلّم ـ و ائمه ـ عليهم  السّلام ـ

 

1342. خوردن تربت رسول اكرم ـ صلّى  اللّه  عليه  وآله  وسلّم ـ و ائمه ـ عليهم  السّلام ـ ، همانند تربت امام حسين ـ عليه  السّلام ـ جايز است؟

ج. مظنون اين است كه خوردن تربت حضرت رسول اكرم ـ صلّى  اللّه  عليه  وآله  وسلّم ـ و ساير ائمه طاهرين ـ عليهم  السّلام ـ براى شفا، در اين حكم مثل تربت امام حسين ـ عليه  السّلام ـ باشد؛ اگرچه احوط اين است كه آن را در آب مخلوط كنند به طورى كه مستهلك شود.

 

ذبح با دستگاه

1343. ذبح با وسيله  ى برقى و مكينه، با شرايط اسلام و ذكر اللّه  و قطع اوداج و رو به قبله چه حكمى دارد؟

ج. ميزان، مراعات شروط ذكر شده در رساله براى هر يك از حيوانات است.

 

پنيرهاى وارداتى

1344. اخيرا پنيرهايى ساخت بعضى از كشورهاى غير اسلامى در بازار برخى از كشورهاى اسلامى به فروش مى  رسد كه بنا به اظهار بعضى افراد مطّلع، مايه  ى اوّليه  ى آن از معده گوساله تازه به دنيا آمده، تهيّه مى  گردد و چون ذبح آن گوساله به طريق شرع مقدّس اسلام نمى  باشد، استفاده از آن چگونه است؟

ج. پنير مايه، هر چند حيوان ذبح شرعى نشده باشد، پاك و حلال است، مگر با رطوبت سرايت كننده با نجس يا متنجس ـ مثل ظاهر ظرف بنابر احوط ـ ملاقات كرده باشد؛ بنابراين با شك در طهارت و نجاست محكوم به حليّت و طهارت است و استفاده از پنير مزبور مانع ندارد.

 

حكم شيره  ى انگور

1345. حكم شيره  ى انگور كه از جوشاندن آب انگور به همراه خاك مخصوص به دست مى  آيد و رنگ آن تقريبا قهوه  اى و غليظ است، چيست؟

ج. اگر به جوشيدن، ذهاب ثلثين شود، حلال است.

 

دنبلان

1346. خوراندن دنبلان (بيضه  ى حيوان) به اطفال، چه حكمى دارد؟

ج. بنابر احتياط واجب، بايد از آن خوددارى كنند.

 

خوردن نوشابه، سوسيس و كالباس

1347. خوردن بعضى از خوراكى  ها مثل نوشابه، سوسيس، كالباس كه ضررهايى براى آن ها برشمرده شده، جايز است؟

ج. اگر ضرر شخصى نداشته باشد، جايز است.

 

روايت هاى وارد شده در خواصّ خوراكى  ها

1348. روايت هايى كه توصيه به خوردن و يا نخوردن بعضى از چيزها كرده  اند، آيا در مقام بيان حكم شرعى بوده  اند يا صرفا بيان خواص، ضرر و منافع آن خواركى  ها از آن استفاده مى  شود و مثلاً ثوابى بر عمل به آن ها مترتب نيست؟

ج. هر عملى كه به قصد قربت به جا آورده شود، ثواب دارد.

 

خوردن پنير

1349. آيا خوردن پنير ـ به تنهايى ـ كراهت دارد؟

ج. بهتر اين است كه با گردو خورده شود.

 

مصرف ميوه از باغ ها و مزارع ديگران

1350. مصرف ميوه از باغ ها و مزارع، در چه صورت جايز است؟

ج. با اذن مالكين جايز است.

 

نوشيدن آب از قنات ها و چاه  هاى ديگران

1351. نوشيدن آب از قنات ها و چاه  ها كه در زمين ديگران است، جايز است؟

ج. با اجازه مالكين آن ها، جايز است.

 

خوردن سيراب و كلّه پاچه درست شسته نشده

1352. خوردن سيراب و كلّه پاچه اى كه درست شسته نشده و طبخ شده است، در صورت وجود مو يا محتويات داخل سيرابى، آيا جايز است؟

ج. اگر طبعِ متعارف مردم از آن متنفر نبوده و يا اجزاى حرام در آن نباشد، جايز است.

 

ژلاتين تهيه شده از مغز استخوان

1353. آيا مصرف ژلاتين ـ كه از مغز استخوان خوك يا گاو تهيه مى  شود ـ در خوراكى  هايى مانند آب نبات، ماست و تهيه جلد كپسول دارويى جايز است يا نه؟

ج. در مورد خوك نجس و حرام است، ولى در مورد گاو كه ذبح شرعى شده باشد، جايز است.

 

خوردن مورچه و حشرات

1354. خوردن حشرات و مورچه  ها ـ كه در غذا افتاده ـ آيا جايز است؟

ج. اگر عرفا از خبائث باشند، جايز نيست.

 

نان سوخته

1355. خوردن نان سوخته چه حكمى دارد؟ و اگر طبيعت فردى از آن متنفر نباشد، در حكم آن تأثير دارد؟

ج. اگر ضرر دارد، جايز نيست.

 

خوراكى  هايى كه موجب تشديد بيمارى مى  شوند

1356. آيا خوردن غذاهاى حلال كه موجب تشديد يا طولانى شدن بيمارى مى  شود، حرام است؟

ج. با علم به آن حرام است.

 

خوردن چيز مشتبه

1357. خوردن چيز مشتبه، چه حكمى دارد؟ و در صورت حلال بودن، آيا اثر وضعى منفى دارد؟

ج. موارد آن مختلف است و فى الجمله اثر وضعى خود را دارد.

غذا خوردن در رستوران، ساندويچى و...

1358. خوردن غذا در رستوران هاى عمومى و ساندويچى  ها و كبابى  ها، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

 

غذا خوردن در منزل افراد لاابالى

1359. خوردن غذا در منزل كسانى كه اهل رعايت طهارت و نجاست نيستند، چه حكمى دارد؟

ج. تا يقين به حرام نباشد، جايز است.

 

چيز خوردن از منزل اقوام و دوستان بدون اجازه

1360. آيا چيز خوردن از منزل اقوام و دوستان، جايز است؟

ج. بدون رضايت آن ها، جايز نيست.

 

غذا خوردن در مسجد

1361. غذا خوردن و سفره انداختن در مسجد، چه حكمى دارد؟ اگر براى عزادارى امام حسين ـ عليه  السّلام ـ باشد چه طور؟

ج. اگر با نمازگزاران مزاحمت نداشته باشد و با اذن متولّى باشد، به خودى خود مانعى ندارد.

 

ممنوعيّت شكار حيوانات

1362. ممنوعيّت شكار حيوانات از طرف سازمان محيط زيست، آيا موجب حرمت شرعى و عدم جواز خوردن آن شكار مى  شود؟

ج. خير.

خوردن خوراكى  هاى دور ريخته شده

1363. خوردن خوراكى  ها و نان هايى كه در كوچه ريخته است، چه حكمى دارد؟

ج. اگر ضررى نداشته باشد، اشكال ندارد.

 

غذا خوردن با دهان نجس

1364. اگر خون لثه با دندان پرشده يا دندان مصنوعى تماس پيدا كند، فرو دادن آب  دهان و يا غذاخوردن در اين حال، چه حكمى دارد؟

ج. موضع ملاقات را احتياطا آب بكشد.

 

فرو دادن خلط بينى و سينه

1365. آيا فرو دادن و خوردن خلط بينى و سينه ـ كه در دهان آمده ـ جايز است؟

ج. خير.

 

گوشت پرستو

1366. آيا خوردن گوشت پرستو جايز است؟

ج. مكروه است.

 

دست پخت همسر غير مقيّد

1367. آيا خوردن دست پخت همسر كه تقيّدى به نماز و احكام دينى ندارد، جايز است؟

ج. اگر مسلمان باشد، پاك است.

 

خوردن غذا كه حرمت يا حليّت آن معلوم نيست

1368. غذايى كه انسان نمى  داند از حلال است يا حرام، مى  تواند تناول كند؟ اگر غذايى واقعا حرام يا نجس بوده و انسان ندانسته آن را بخورد، اثر وضعى در وجود او مى  گذارد؟

ج. تكليفا آن غذا حلال است.

 

ملاك حرمت و ضرر خوراكى  ها

1369. ملاك حرمت در ضرر رساندن خوراكى  ها چيست؟ و اگر مثلاً فرد سردمزاجى، خوراك سردى ميل كند، به همين اندازه ضرر موجب حرمت مى  شود؟

ج. ضرر عرفيّت دارد.

 

خوراكى  هاى مؤثر در قواى جنسى

1370. مصرف خوراكى  هايى كه موجب ازدياد قواى جنسى، يا تقليل آن و يا موجب عقيم شدن مى  گردد، جايز است؟

ج. فقط مورد سومى كه موجب عقيم شدن مى  گردد، جايز نيست.

 

تخم مرغ خونى

1371. آيا مصرف تخم مرغى كه در آن خون دارد، آيا جايز است؟

ج. از خونى كه در تخم مرغ مى  باشد، بنابر احتياط واجب بايد اجتناب كرد، ولى اگر خون در زرده باشد، سفيده پاك است و اگر در سفيده باشد، زرده پاك است.

 

خوردن استخوان و مغز استخوان پخته شده

1372. آيا خوردن استخوان يا مغز استخوان پخته شده، جايز است؟

ج. مانعى ندارد و ممكن است مرتبه  اى از كراهت ثابت باشد.

پرخورى

1373. پرخورى چه حكمى دارد؟

ج. اگر ضررآور باشد، جايز نيست.

 

رياضت كشيدن به واسطه كم  خورى

1374. آيا رياضت كشيدن به واسطه كم خوردن غذا ـ چنان چه در طولانى مدت موجب بيمارى شود ـ جايز است؟

ج. اگر علم به ضرر داشتن دارد، جايز نيست.

 

غذا خوردن با اهل سنت

1375. آيا غذا خوردن با اهل سنت جايز است؟

ج. مانعى ندارد.

 

خوردن منى

1376. خوردن منى انسان چه حكمى دارد؟

ج. حرام است.

 

فروخته شدن حيوان وطى شده

1377. اگر كسى با حيوان فرد ديگرى، عمل نامشروع انجام دهد و صاحب حيوان آن را فروخته باشد، آيا قيمت آن را ضامن است؟ و اگر اظهار كردن آن به صاحب حيوان باعث مفسده و يا شرمندگى باشد، چه بايد بكند؟

ج. اگر آن حيوان معمولاً مأكول اللّحم است مثل شتر و گاو و گوسفند، فاعل اين كار بايد به هر طور كه شده بر آن حيوان مستولى شود و توضيح دادن و آشكارا كردن شرط نيست، سپس آن را ذبح كند و بسوزاند و پولش را به صاحبش بدهد، به خلاف اسب و الاغ كه تنها حكم فروختن در شهر ديگر دارند، نه ذبح و احراق.

 

بچه  هاى حيوان وطى شده

1378. اگر حيوان حلال گوشت وطى شود، آيا بچه  هاى آن حيوان كه بعد از اين عمل متولد مى  شوند يا در اين بين از او تغذيه مى  كنند، حرام است؟

ج. آن چه بعد از وطى به وجود آمده است، حرام است نه آن چه سابق بر وطى وجود داشته است، حتى حمل بنابراظهر و اما تغذيه از او موجب حرمت نمى  شود.

1379. مراد از نسل، در حكم حرمت گوشت نسل حيوان وطى شده توسط انسان چيست؟

ج. منظور، نسل متولد شده پس از وطى است، حتى حمل به وجود آمده پيش از وطى حلال است و اگر حمل مشكوك شد ـ كه پيش از وطى محقق شده يا پس از آن ـ باز هم محكوم به حلّيّت است.

 

وطى به حيوان ذبح شده

1380. آيا وطى حيوان ذبح شده، احكام وطى به حيوان پيش از ذبح را دارد؟

ج. احكام وطى در زمان حيات را ندارد ـ گرچه كار حرام كرده است ـ زيرا مقتضاى اصل، عدم آن احكام است.

 

مست نشدن از مشروبات

1381. اگر كسى از مشروبات الكلى مست نشود، آيا باز هم نوشيدن آن براى وى حرام است؟

ج. حرام است.

نوشيدن اندك مشروب

1382. آيا نوشيدن مقدار كمى از مشروب ـ به حدّى كه انسان مست نشود ـ حرام است؟

ج. حرام است.

 

نماز كسى كه مشروب خورده

1383. اگر كسى احيانا مشروبى نوشيد، آيا تا چهل روز نماز او صحيح نيست؟

ج. صحيح است ـ يعنى قضا ندارد ـ ولى مقبول نيست، يعنى ثواب مترقب را ندارد.

 

نوشيدن مشروبات الكلى براى درمان

1384. آيا نوشيدن مشروبات الكلى براى درمان بعضى از بيمارى ها حرام است؟

ج. تا انحصار و ضرورت معالجه در نوشيدن آن نباشد، حرام است.

 

حكم خريد و فروش مشروبات الكلى در محيط تحصيل

1385. حكم خريد و فروش مشروبات الكلى در دانشگاه چيست؟ وظيفه ما در قبال آن كدام است؟

ج. حرام است و بايد از آن جلوگيرى شود.

 

خوردن چيزهايى كه مقدارى الكل دارند

1386. خوردن چيزهايى كه در آن ها الكل وجود دارد، چه حكمى دارد؟

ج. احتياط واجب در اجتناب است.

 

مخلوط كردن آب با شراب

1387. آيا مخلوط كردن آب با شراب، باعث از بين رفتن حرمت مى شود؟

ج. خير.

تزريق خمر

1388. آيا تزريق خمر يا مُسكر ديگر حرام است؟

ج. نوشيدن آن حرام است و تناول اعم از نوشيدن است و با الغاى خصوصيّت، ميزان حرمت، استعمال مسكر و مست كردن با اختيار است، حتّى لزوم حدّ شرابخوارى نيز در اين صورت محتمل است، كه احتياط در حدّ است.

 

ظروف غذاخورى شراب خوار

1389. ظروف غذاخورى شخص شراب خوار پاك است يا نجس؟

ج. اگر با شراب تماس پيدا كند يا با لب هاى او كه متنجس به شراب است برسد، نجس است.

 

درآمد افراد شراب خوار

1390. درآمد افراد شراب خوار حلال است يا حرام؟

ج. اگر در رابطه با شراب باشد، حرام است.

 

حقوق گرفتن از شراب خوار

1391. حقوق گرفتن از فرد شراب خوار، چه حكمى دارد؟

ج. اگر در رابطه با شراب باشد، حرام است.

 

به هم زدن دو ليوان آب به حالت شراب

1392. اگر دو ليوان آب را براى شوخى به حالت شراب بخورند (يا دو ليوان را به هم بزنند)، حرام است؟

ج. اين كارها خوب نيست و چه بسا التزام به مالايلزم است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS