احكام صيد و ذبح

احكام صيد و ذبح

استقرار حيات ذبيحه

1300. آيا به نظر حضرت عالى استقرار حيات در ذبيحه لازم است يا اصل حيات در حلال بودن ذبيحه كافى است؟

ج. اصل حيات كافى است.

 

ذبيحه اهل كتاب

1301. آيا ذبيحه اهل كتاب پاك و حلال است؟

ج. خير، ميته است.

 

مرگ حيوان پس از ذبح به سبب ديگر

1302. اگر پس از سر بريدن حيوان، حيوان به سبب ديگرى هم چون آتش، افتادن در آب و... بميرد، آيا خوردن گوشت آن حلال است؟

ج. حليّت آن حيوان خلاف احتياط است.

 

شوك الكتريكى قبل از ذبح

1303. اگر قبل از سر بريدن حيوان شوك الكتريكى به او وارد كنند تا سر بريدن او آسان شود، آيا گوشت او حلال است؟

ج. بله، حلال است.

بريده نشدن چهار رگ

 

1304. اگر پس از سر بريدن حيوان معلوم شود 4 رگ او بريده نشده، ولى زنده است؟ آيا بريدن بقيه رگ ها قبل از مردن حيوان چه حكمى دارد؟

ج. ظاهرا مانعى ندارد.

 

بريدن سر حيوان از بالاى برآمدگى

1305. اگر پس از بريدن برخى از رگ ها متوجه شويم سر از بالاى برآمدگى بريده شده، آيا مى  توان دوباره تا روح در بدن حيوان باقى است، از زير برآمدگى سر را بريد؟

ج. ظاهرا مانعى ندارد.

 

بريدن پاى حيوان قبل از خروج روح

1306. در برخى از مناطق رسم است قبل از خروج روح و پس از بريدن سر حيوان، پاهاى او را جدا مى  نمايند، آيا پاها حكم ميته پيدا مى  كنند؟

ج. خير، ميته نمى  شود؛ هر چند كه اين عمل مكروه است.

 

شكار با تفنگ بادى يا دو لول

1307. تفنگ هاى دو لول شكارى يا تفنگ بادى، داراى ساچمه  هاى گرد يا سر پهن است كه با سرعت و فشار به بدن شكار فرو مى  رود و آن را مى  كشد، آيا شكار با آن ها موجب حلّيت شكار مى  شود؟

ج. پاك و حلال بودنش، اشكال دارد.

 

جدا كردن سر حيوان قبل از جان دادن

1308. آيا جدا كردن سر حيوان قبل از جان دادن، اشكال دارد؟

ج. مانعى ندارد و حيوان پاك و حلال است، ولى اگر بخواهند سرش را از بدن جدا كنند، بنابر اظهر خوردن گوشت آن مكروه است، بلكه خلاف احتياط است.

 

ذكر يك بسم  اللّه  براى چند مرغ

1309. آيا چند مرغ را مى  توان با يك بسم اللّه  سر بريد؟

ج. اگر دستگاه همه را در يك لحظه با رعايت شرايط سر ببرد، همان يك بسم اللّه  كافى است.

 

چاقوى استيل

1310. آيا در صحت سر بريدن حيوان لازم است چاقو آهنى باشد؟ آيا سر بريدن حيوان با چاقوى استيل و غير آهنى صحيح است؟

ج. اگر آلت ذبح غير آهن باشد، ولى در حدّت و استحكام و تيزى و اطرّاد تا آخر ذبح مثل آهن باشد به نحو يقين، بعيد نيست به الغاى خصوصيت، به آهن ملحق باشد.

 

سر بريدن نابالغ و زن

1311. آيا اگر سر حيوان را بچه نابالغ يا زن ببرد، كافى است؟

ج. اگر زن يا بچه مميّز مسلمان ببرد، اشكال ندارد.

 

بريدن تدريجى چهار رگ

1312. اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر كنند و پس از جان دادن حيوان بقيه رگ ها را ببرند اشكال دارد؟ اگر پيش از جان دادن حيوان بقيه رگ ها بريده شود، چه حكمى دارد؟

ج. اگر پس از جان دادن حيوان بقيه رگ ها را ببرند، اشكال داشته و حلال و پاك نمى  باشد؛ اما اگر پيش از جان دادن بقيه رگ ها بريده شود، اشكال ندارد.

ذبح گوسفند در جهت غير قبله به خاطر حواس پرتى

1313. اگر كسى گوسفندى را بر اثر غفلت و حواس پرتى به طرفى غير از قبله ذبح كند، چه حكمى دارد؟

ج. بنابر اظهر اشكال ندارد.

 

ذبح حيوان بدون بسم اللّه

1314. ذبح حيوان بدون گفتن بسم  اللّه  چه حكمى دارد؟

ج. اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد، اشكال ندارد و در غير اين صورت آن حيوان، بنابر اظهر پاك نمى  شود.

 

استفاده از گوشت با احتمال ذبح غير شرعى

1315. استفاده از گوشتى كه احتمال مى  دهيم ذبح كننده، احكام ذبح را رعايت نمى  كند، اشكال دارد؟

ج. اگر در بازار مسلمانان فروخته مى  شود، پاك است و هم چنين است اگر در دست مسلمان باشد.

 

صيد ماهى خاويار

1316. گرفتن ماهى خاويار چه حكمى دارد؟ آيا بايد آن را رها كنيم يا استفاده از آن جايز است؟

ج. اگر فَلس ندارد، حرام است.

 

خوردن گوشت مرغى كه طريق ذبح آن معلوم نيست

1317. خوردن گوشت مرغ هايى كه معلوم نيست با دست ذبح شده يا با دستگاه خودكار، چه حكمى دارد؟

ج. گوشت هايى كه در بازار مسلمانان فروخته مى  شود، پاك است و هم چنين است اگر در دست مسلمان باشد.

 

تناول مرغ هايى كه با ماشين ذبح مى  شوند

1318. آيا خوردن گوشت مرغ هايى كه با ماشين ذبح مى  شود، حلال است؟

ج. اگر شرايط ذبح رعايت شود، حلال است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS