احكام احياى موات

احكام احياى موات

احياى مراتع استفاده شده

1086. آيا جايز است مراتع و چراگاه  ها را كه چندين سال مورد استفاده قرار گرفته است، احيا كرد؟

ج. اگر حريم روستايى باشد يا مالكى دارد كه از آن اعراض نكرده است، احياى آن جايز نيست.

 

آب چاه

1087. بعد از چند سال زحمت، آبى از چاه براى زراعت بيرون آورده  ام، آيا اين آب جزو انفال است يا متعلّق به خودم؟

ج. اگر قصد تملّك كرديد، متعلّق به خودتان است.

 

حريم خانه  ها

1088. كسانى كه در دامنه  ى كوه يا تپّه خانه مى  سازند، آيا حق دارند از احياى زمين ه اى بالاتر از خانه  ى خودشان در دامنه  ى كوه يا تپّه ـ به عنوان حريم ـ ممانعت كنند؟

ج. حريم خانه مقدارى از زمين است كه نوعا در بهره  مندى و استفاده از آن خانه مورد احتياج است.

 

ادّعاى وقفيّت اراضى موات

1089. آيا اراضى موات ـ كه هيچ گونه فعّاليت كشاورزى و احيا و عمران بر روى آن صورت نگرفته و اكنون در اختيار هيأت واگذارى زمين است ـ ، مى  تواند وقف باشد و فردى ادّعاى وقفيّت آن را بنمايد؟

ج. اراضى موات كه سابقه  ى ملكيت ندارند، قابل وقف نيستند و اختلاف موضوعى بايد در محاكم شرعيّه، حلّ و فصل شود.

 

ملكيّت حريم ملك

1090. حريم ملك از آن كيست؟

ج. قول مشهورتر بين فقها، آن است كه حريم ملك به تبعيّت از خود ملك، متعلق به صاحب حريم ملك است.

 

ميزان از بين رفتن عمران

1091. آيا اگر مالكِ زمين؛ آن را تا سه سال زراعت و عمران نكرد، ديگران مى  توانند تصرّف كنند؟

ج. حكم مالكيت باقى است، مگر يقين به رضايت مالك باشد.

 

فروش موات سنگ چين شده

1092. آيا زمين مواتى را كه سنگ چين شده، مى  توان فروخت؟

ج. فروش زمين موات صحيح نيست، هر چند سنگ چين شده باشد و تحجير (سنگ چين كردن) در صورتى حقّ مى  آورد كه به قصد احيا باشد و انتقال اين حق به ديگرى با صلح و مانند آن مانعى ندارد.

 

آبادى حريم بدون اذن

1093. اگر شخصى يا گروهى در حريم ملكى بدون اجازه ى صاحب حريم، سنگ چينى و ديواركشى يا آبادى ايجاد كنند و از طرف ديگر صاحبان حريم در ابتدا با وجود اطّلاع و عدم رضايت، مانع نشوند؛ امّا بعدا مخالفت خود را اظهار كنند، آيا در اين صورت تحجيركننده و آبادكننده مالك مى  شود يا نه؟

ج. حريم، قابل تحجير يا احيا نيست و با ديواركشى و سنگ چين كردن متعلَّق حقّ تحجيركننده (سنگ چين كننده) نمى  شود و احياى آن، موجب ملكيّت احياكننده نمى  گردد.

 

چشمه  سارها

1094. حق تقدّم استفاده از آب چشمه  هايى كه به صورت سنتى و بدون قرارداد مكتوب مورد استفاده قرار مى  گيرند چيست؟

ج. چشمه  ها هم فى الجمله مى  توانند مالك شرعى يا مالكينى داشته باشند و شرط آن مكتوب بودن نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS