فيلم و عكس

فيلم و عكس

 

فيلم با بازيگرى زن

812. آيا نگاه كردن بدون قصد شهوت به فيلم هايى كه زنان در آن بازى مى  كنند، جايز است؟

ج. ديدن نامحرم از طريق تلويزيون، ماهواره، ويديو، اينترنت و... و شنيدن صداى آن ها كه مقرون به فساد و ريبه است، اشكال دارد و بعض اقسام آن حرام يقينى است؛ مگر در تصاوير زنان كافر كه امر در آن خفيف تر است.

 

نگاه به فيلم سكس

813. آيا ديدن فيلم سكس كه بدن زنان هرزه عريان است، جايز است يا خير؟

ج. چون موجب تهييج شهوت مى  شود، جايز نيست.

 

نگاه به فيلم هاى ورزشى

814. حكم نگاه كردن به فيلم مسابقات ورزشى چون فوتبال، كشتى، واليبال و... كه اندام مردان آشكار و مشخّص است چيست؟

ج. چون غالبا خالى از مفسده نيست، اشكال دارد.

 

نگاه به زن نامحرم از تلويزيون با پخش زنده

815. نگاه مرد نامحرم به زن نامحرم از طريق تلويزيون به صورت پخش مستقيم و غير مستقيم، چه حكمى دارد؟

ج. چون معرضيت براى فساد دارد، اشكال دارد.

816. ديدن تصوير بدن مردان نامحرم از تلويزيون چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

ديدن فليم هاى خارجى

817. آيا ديدن فيلم هاى خارجى كه حجاب ندارند، براى جوانان مؤمن اشكال دارد و مانع تهذيب نفس است؟

ج. بله.

 

تماشاى فيلم مبتذل در ماه رمضان

818. ديدن فيلم هاى سكسى در ماه رمضان چه حكمى دارد؟

ج. مطلقا حرام است و در ماه رمضان اگر سبب انزال منى شود، افطار به حرام به شمار مى  آيد.

 

ميكس فيلم هاى نامحرم

819. آيا ميكس فيلم هاى نامحرم، جايز است؟

ج. خير.

 

نگاه كردن به تصاوير نامحرم

820. نگاه كردن به تصاوير بانوان ـ اعمّ از تلويزيون، روزنامه و غيره ـ چه صورت دارد؟

ج. اگر خالى از تهييج شهوت به محرّمات باشد و خالى از تشبيب باشد (كه اوصاف زنان نامحرمى را كه مى شناسد، ياد بگيرد)، مانعى ندارد.

نشان دادن زنان بدحجاب در فيلم

821. آيا نشان دادن زنان بدحجاب يا بى  حجاب به عنوان مظهر فساد رژيم سابق، حتّى با استفاده از موى مصنوعى و كلاه گيس و استفاده از چهره  پردازان در فيلم هاى سينمايى، تلويزيونى و نمايش هاى روى صحنه مجاز است؟

ج. چون مقرون به فساد و ريبه است، اشكال دارد.

 

نگاه به فيلم هاى مستهجن به اقتضاى شغل و حرفه

822. برخى از حرفه  ها هم چون كارگردانى، نقد فيلم، كنترل سايت ها و كنترل فيلم هاى وارداتى و... مستلزم ديدن فيلم هاى مستهجن است ـ كه مشتمل اعمال خلاف اخلاق است ـ ، در صورتى كه خوف ريبه و وقوع در فساد براى چنين كسانى نباشد، ديدن اين گونه فيلم ها و درآمد حاصل از چنين شغل هايى چه حكمى دارد؟

ج. از حيث حكم و شرط آن تفاوتى با ديگران ندارند و حرمت درآمد در صورتى است كه مزد در قبال كار حرام باشد، نه اين كه هم زمان با كار عقلايى حلال، نظر به ريبه هم مثلاً بنمايد كه موجب حرام بودن مزد نمى  شود.

823. نظر به بخش هاى مستهجن و وقيح فيلم ها براى كسى كه آن ها را سانسور و اصلاح مى  كند، چه حكمى دارد؟

ج. سانسور كردن ضرورت نيست، چون مى  توانند اصلاً آن را پخش نكنند.

 

كارهاى ضد ارزشى در فيلم جهت انتقال مفاهيم ارزشى

824. در بسيارى از از فيلم ها براى ارايه ابعاد منفى و ضد ارزشى كارهاى زشت لازم است كه برخى از آن ها در فيلم اجرا شده و مثلاً زنى با موهاى نيمه برهنه در فيلم بازى كند تا در طول فيلم زشتى و قباحت آن به بينندگان منتقل گردد، آيا اجراى چنين برنامه  هايى شرعا اشكال دارد؟

ج. حرام است و چنين فيلم هايى مى  تواند همراه با ارايه  ى مؤثّر، جهت نفى ـ همان گونه كه قصد سازندگان آن است ـ نباشد و يا بيننده به جهات مختلف، تنها همان بُعد منفى را تلقّى كند.

 

نگاه به فيلم زنان بدحجاب

825. با توجه به اين مطلب كه در حال حاضر بسيارى از فيلم هايى كه در كشورمان توليد مى  شود، زنان با بلوز و شلوار ظاهر مى  شوند، در حالى كه در بسيارى از موارد گردن و گوش هاى آن ها نيز پوشش ندارد، حكم نگاه كردن به اين فيلم ها چه مى  باشد؟

ج. به نحوى كه در نظاير آن ذكر شد، جايز نيست.

 

ديدن فيلم حيوانات

826. ديدن فيلم هاى مستند كه در آن جماع و يا بازى  هاى جنسى حيوانات به نمايش گذاشته مى  شود، چه حكمى دارد؟

ج. اگر خوف وقوع در حرام باشد، اشكال دارد.

 

بازى در فيلم در كنار نامحرم

827. نقش بازى كردن دختران و زنان در فيلم هاى تلويزيونى و سينمايى در كنار مردان نامحرم به عنوان همسر صورى آنان چگونه است؟ آيا در هنگام اجراى نقش مجاز به خنده و گفتگوى صميمانه با مردى كه به طور صورى نقش همسر آن ها را بازى مى  كند هستند؟

ج. جايز نيست.

 

بازيگرى، با نيّت انتقال ارزش ها

828. يكى از بالاترين فوايد بازيگرى اين است كه بهتر مى  توان مطالب و نكات حتى در زمينه دينى و زندگى ائمه را به مردم فهماند، آيا با اين نيّت جايز است؟

ج. اگر به هيچ نوع حرامى در مقدمات و در نتايج منتهى نشود، جايز است.

 

شغل فيلمبردارى از مجالس

829. فيلمبردارى و عكس گرفتن توسط زن يا مردى كه شغل او مى  باشد از مجالس جشن و عروسى كه حجاب رعايت نمى  شود، چه صورتى دارد؟

ج. جايز نيست.

 

ظهور عكس توسط نامحرم

830. آيا ظاهر كردن عكس هاى خانوادگى توسط مرد نامحرم جايز است؟

ج. اگر در حكم تشبيب نباشد، جايز است.

831. عكس گرفتن بدون حجاب كه ظاهر كننده آن آقا است، چگونه است؟

ج. احتياط در اين موارد آن است كه عكس زن را زن بگيرد و ظاهر كند.

 

تماشاى عكس كودكى بانوان نامحرمى كه آشنايند

832. ديدن عكس كودكى بانوانى كه نامحرم هستند و آن ها را مى  شناسيم، مجاز است؟

ج. اگر خوف مفسده نباشد، ظاهرا جايز است.

 

نشان دادن عكس دختر نامحرم براى ازدواج

833. آيا نشان دادن عكس دختر نامحرم به افراد درجه اوّل خانواده كه قصد امر خير دارند، جايز است؟

ج. اگر عرفا صدق تشبيب همراه با شناختن او باشد، جايز نيست.

خريد و نگاه كردن به تصاوير مينياتورى

834. نگاه كردن به تصاوير مينياتورى و خريد آن ها از بازار، چه حكمى دارد؟

ج. اگر معرضيّت براى مفسده باشد، اشكال دارد.

 

نگاه زن به عكس مرد نامحرم

835. نگاه زن به عكس معمولى نامحرم چه حكمى دارد؟

ج. بدون قصد لذت و ريبه جايز است.

 

گرفتن عكس دسته جمعى

836. آيا گرفتن عكس دسته جمعى به همراه خواهران دانشجو جايز است؟

ج. اشكال دارد.

 

عكّاسى

837. شغل حقير عكّاسى مى  باشد و خانم هايى براى گرفتن عكس مراجعه مى  كنند. آيا هنگام گرفتن عكس مى  توانم از روى چادر، مقنعه يا روسرى آن ها با دستم سر خانم ها را به اين طرف و آن طرف برگردانم تا عكس آن ها را با حالت بگيرم؟ آيا شرعا مجاز است؟

ج. لمس از روى لباس و... اگر در معرضيّت فتنه و فساد باشد، جايز نيست.

 

عكّاسى و عكس گرفتن

838. عكس گرفتن زن نزد عكّاس نامحرم و يا ظاهر كردن عكس توسّط نامحرم چه حكمى دارد؟

ج. اگر در عكس گرفتن فقط به صورت نگاه كند، خلاف احتياط است و ظاهر كردن عكس اگر ناشناس باشد و از روى تلذّذ و ريبه نباشد جايز است؛ اگرچه آن هم خلاف احتياط است.

نگاه به عكس

839. نگاه كردن به عكس زن نامحرم اگر آشنا باشد و يا غريبه نباشد، چه حكمى دارد؟

ج. اگر ناشناس نباشد، اشكال دارد.

 

نگاه به عكس هاى زن طلاق داده شده

840. آيا مرد مى  تواند به عكس هايى كه در دوران زندگى مشترك بدون پوشش از همسر طلاق داده شده  اش گرفته نگاه كند؟

ج. بعد از طلاق حكم ساير نامحرم ها را دارد كه با معرضيّت معيّت يا تعقّب به حرام، نگاه به عكس آن ها جايز نيست و حيثيت تشبيب براى حرمت در اين جا ضعيف است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS