لمس و تماس بدنى

لمس و تماس بدنى

 

انگشتر خواستگارى

750. در دوران خواستگارى اگر داماد انگشترى را در دست عروس بنمايد، اشكال دارد؟

ج. اگر صيغه عقد خوانده نشده، به هم ديگر نامحرم هستند و لمس دست او بدون پوشش حرام است.

 

لذت بردن از بدن دختران كوچك نابالغ

751. لذت بردن از اعضا و جوارح دختران نابالغ چه حكمى دارد؟

ج. حرام است.

 

لمس بدنى قبل از اجراى صيغه ازدواج

752. اگر مردى بخواهد با دخترى ازدواج نمايد، قبل از اجراى صيغه مى  تواند با او رفت و آمد كند و بدن او را لمس نمايد؟

ج. حرام است.

 

معاشرت هاى غير شرعى با همجنس

753. نگاه كردن، بوسيدن و بغل كردن هم جنس به قصد لذت و دوست داشتن او و يا در صورت خوف و ريبه چه حكمى دارد؟

ج. حرام است.

 

تماس بدنى به اقتضاى شغل

754. برخى از شغل ها به اقتضاى نوع كار، در آن تماس بدنى با نامحرم صورت مى  گيرد، مثل گرفتن كرايه و بليط از نامحرم يا تماس دست طلا فروش ها هنگام دست كردن النگو به دست مشترى و... چنين تماس هايى چه حكمى دارد؟ و در صورت اشكال، آيا كسب و درآمد آنان را دچار اشكال مى  كند؟

ج. آن تماس ها جايز نيست و در آن شغل ها بايد از موارد حرام دورى كنند، اگرچه درآمد از حرام نيست.

 

تماس بدنى در محيط هاى شلوغ

755. در محيط هاى بسيار شلوغ هم چون اتوبوس، بازار و... ممكن است بدن زن و مرد نامحرم از روى لباس با همديگر تماس پيدا كند، آيا اين عمل حرام است و در صورت علم به چنين برخوردهايى لازم است از ورود به چنين محل هايى پرهيز شود؟

ج. احتياط در اين موارد مطلوب است.

 

بوسيدن لب محارم

756. بوسيدن لب محارم هم چون خاله يا خواهرزاده و يا فرزند چه حكمى دارد؟

ج. اگر به قصد ريبه نباشد، اشكال ندارد.

 

بوسيدن لب

757. در برخى مناطق هنگام ديد و بازديد، رسم است كه مردان لب مردان ديگر يا زنان لب زن هاى ديگر را مى  بوسند، اگر اين عمل بدون قصد شهوت انجام شود، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

 

معالجه و تماس با نامحرم

758. لمس و تماس دست دانشجوى پسر با دست زن موقع گرفتن نبض و معاينه و معالجه در مقام آموزش علمى كه از نظر استاد الزامى است، در هر دو صورت ضرورت و غير ضرورت چه حكمى دارد؟

ج. در غير مواقع ضرورت، جايز نيست.

 

آمپول زدن توسّط نامحرم

759. آمپول زدن زن توسّط مرد نامحرم چگونه است؟

ج. در غير موارد ضرورت، جايز نيست.

760. آيا خانم ها براى آموزش تزريقات مى  توانند با دستكش به فرد نامحرم آمپول تزريق كنند؟

ج. با وجود مرد، آمپول زدن زن خلاف احتياط است.

 

لمس بدن نامحرم در اتاق عمل

761. مسؤول اتاق عمل هستم و طبق قانون بايستى تمام بدن بيمار را قبل از عمل ببينم و گاهى لمس كنم، با توجه به اين كه بيمار نامحرم است، آيا اشكال ندارد؟

ج. در غير موارد ضرورت منحصره، جايز نيست.

 

آب كشيدن عورت بيماران

762. افرادى كه به علت بيمارى توان تطهير عورتين خويش را ندارند، چه وظيفه  اى دارند؟ اگر بيمارى آن ها دايمى باشد، مانند افراد قطع نخاع شده، تكليف چه مى  باشد؟

ج. همسرانشان آن ها را يارى دهند.

 

حرمت تماس با بدن نامحرم در بازرسى

763. در برخى بازرسى  هايى كه نيروى انتظامى يا ديگر مأموران انجام مى  دهند، گاهى موجب گرفتن زن ها و تماس و برخورد با آن ها مى  شود. آيا جايز است؟

ج. جايز نيست و در فرض جواز تفتيش كردن، فرد تفتيش كننده بايد هم جنس باشد و در صورت عدم تمكّن، از مورد اضطرار اجازه داده شده، تعدّى نشود.

 

محدوده لمس افراد

764. آيا افرادى كه به همديگر محرم هستند، مى  توانند به تمام بدن همديگر از روى لباس يا بدون پوشش دست بزنند؟

ج. در غير عورتين بدون قصد ريبه و لذت مانعى ندارد.

 

دست دادن با زن نامحرم

765. آيا مى  توان با دختر دايى خود دست داد؟

ج. جايز نيست.

766. دست دادن با دختر عمو و زن عمو چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست.

 

دست دادن زن با پيرمرد

767. آيا دست دادن زن به پيرمرد و فاميل كه براى دست دادن دست دراز مى  كند، گناه است؟

ج. بله.

دست دادن در عشاير

768. در مناطق غرب كشور خواهران و برادران مسلمان، هنگام احوال پرسى طبق آداب و رسوم عشايرى با يكديگر دست مى  دهند. با توجّه به تذكّراتى كه از سوى ائمّه  ى جمعه و جماعات داده شده ولى متأسفانه تأثيرى نداشته است. مراتب جهت اطّلاع و فتوى ارسال مى  گردد.

ج. حكم معلوم است كه لمس بدن نامحرم جايز نيست؛ مگر از پشت لباس و در مورد سؤال، بايد حكم شرعى تبليغ شود.

769. در بعضى مناطق به ويژه در بعضى از روستاها، زن ها خود را از برادر شوهر حفظ نمى  كنند و او را به منزله  ى برادر واقعى مى  دانند چنان چه متقابلاً او هم وى را خواهر خويش مى  داند و چه بسا مصافحه مى  كنند يا دست همديگر را مى  بوسند. اين عمل چون از روى سادگى و بدون قصد ريبه مى  باشد، آيا اشكال دارد؟ و بر فرض محذور داشتن، از روى پارچه حكمش چيست؟

ج. مثل نامحرم هاى ديگر است.

 

مصافحه در دانشگاه  هاى خارج

770. در محيط دانشگاه  هاى كشورهاى غربى، هنگام برخورد با اساتيد زن يا دانشجويان دختر، ناگزير از مصافحه هستيم، وگرنه حمل بر سوء ادب دانشجويان مسلمان مى  شود. تكليف چيست؟

ج. مصافحه از زير پارچه (دستكش) جايز است.

 

دست دادن نامحرم با دستكش

771. دست دادن زن به مرد نامحرم با دستكش چه حكمى دارد؟

ج. مسّ بشره ممنوع است نه غير آن، مگر چنين برداشت شود كه آن چه حرام است، آن را مرتكب شده است.

تماس با دست و بدن نامحرم

772. هنگام تبادل پول يا عبور از مكان هاى شلوغ، برخورد دست يا قسمت ديگرى از بدن با نامحرم چه حكمى دارد؟ نشستن زن و مرد نامحرم در صورت نبودن جا كنار يكديگر در مسافرت هاى طولانى چه حكمى دارد؟

ج. در موارد معرضيّت براى مفسده، اشكال دارد.

773. لمس نامحرم و بوسيدن او، اگر زن مقصر نباشد گناه است؟

ج. اگر اجتناب از مظنّه  ى آن نكرده است، گناه محسوب مى  شود.

 

تماس با بدن نامحرم براى نجات جان

774. تماس با بدن نامحرم براى نجات او چه حكمى دارد؟

ج. در موقع ضرورت جايز است.

 

بوسيدن دست نامحرم از روى پارچه

775. بوسيدن دست نامحرم از روى پارچه چه حكمى دارد؟

ج. اگر مفسده نداشته باشد، اشكال ندارد.

 

بوسه به دست نامحرم جهت احترام

776. بوسيدن دست پسرخاله يا پسر دايى توسط زن ميان سال به قصد احترام چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست.

 

تماس در حين آموزش

777. در هنگام آموزش دست مربى به دست و بدن من مى  خورد، اين چه حكمى دارد؟

ج. حرام است.

ازاله موى زايد توسط فرد ديگر

778. قبل از زايمان به لحاظ بهداشتى لازم است موهاى زايد زن زائو زايل گردد، و چون خود توانايى چنين كارى را ندارد، اين عمل توسط زن ديگرى انجام مى  شود، آيا اين عمل شرعا اشكال دارد؟

ج. اگر مستلزم نظر يا لمس عورت او باشد، جايز نيست.

 

نشستن زن و مرد در تاكسى كنار هم

779. در برخى شهرها، زنان مسافر به دليل نبودن جا، در صندلى جلوى تاكسى و در كنار مردان به صورت فشرده مى  نشينند، از لحاظ شرعى اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج. تا ضرورت نباشد، جايز نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS