صحبت و گفتگو

صحبت و گفتگو

 

سلام به نامحرم

734. سلام كردن به زن نامحرم چه حكمى دارد؟

ج. با صرف نظر از جهات ديگر، مكروه است.

 

جواب سلام پسر بر دختر نامحرم

735. آيا جواب سلام پسر بر دختر واجب است؟

ج. به اقلّ واجب با لحن متعارف جواب بدهد.

 

ميزان شنيدن صداى زن

736. در روايات آمده كه در صدر اسلام به زنان توصيه مى  شد براى صحبت كردن با نامحرمان زير زبان خود ريگى قرار دهند تا صداى آنان دردل مردان ايجاد وسوسه نكند. آيا اعراض از اين امر معصيت است يا ترك اولى و ميزان جواز شنيدن صداى زن براى مرد را بفرماييد؟

ج. شنيدن صداى زن بدون ريبه و فساد مانع ندارد و يقينا ريگ گذاشتن واجب نيست و در هر صورت بايد از اختلاط مرد و زن اجتناب شود.

 

استفاده از بعضى كلمات

737. با توجّه به عرف و فرهنگ متداوّل در برخى جوامع خارجى، در صورت اقتضا، براى حفظ ارتباطات بين دو طرف، نوشتن و تلّفظ كلماتى هم چون دوستدار تو، با بهترين عشق، وفادار تو، براى دوستان زن و مرد چه حكمى دارد؟

ج. اگر اين كلمات از روى شهوت يا شهوت انگيز باشد، بايد اجتناب شود.

 

شنيدن صداى نامحرم

738. شنيدن صداى مردان نامحرم براى زن و بالعكس چه حكمى دارد؟

ج. در صورتى كه مستلزم ريبه و فساد نباشد، اشكال ندارد.

 

چگونگى ارتباط شرعى پسران با دختران

739. به دختر دايى  ام علاقه دارم، آيا مى  توانم با او در محدوده اسلام رابطه داشته باشم؟

ج. تا با هم ازدواج نكرده  ايد، به همديگر نامحرم هستيد.

 

مكالمه تلفنى يا حضورى دختر با پسر

740. حكم صحبت كردن تلفنى يا حضورى دختران و پسران جوان با يكديگر، كه باعث ايجاد نوعى احساس در دو طرف مى  گردد، چيست؟

ج. جايز نيست.

 

گفت و گو با نامحرم در مورد مسايل علمى

741. گفت و گو با نامحرم در مورد مسايل علمى چه حكمى دارد؟

ج. اگر معرضيت براى مفسده داشته باشد، اشكال دارد.

 

درد دل كردن پسر با دختر نامحرم

742. آيا اگر پسر با دختر نامحرم درد دل كند، گناه است؟

ج. بلى، گناه است.

صحبت با ناز و عشوه

743. خانمى كه با ناز و عشوه صحبت مى كند، به نحوى كه جلب توجه مى  كند و شهوت  برانگيز است، چه حكمى دارد؟

ج. حرام است.

 

صحبت در دوران نامزدى قبل از عقد

744. نظر اسلام در مورد دوران نامزدى قبل از عقد شرعى چيست؟ آيا مى  توان با رعايت مسايل شرعى، مكالمات حضورى داشت؟

ج. تا قبل از عقد، با نامحرم هاى ديگر فرقى ندارد.

 

صحبت براى ازدواج

745. صحبت كردن با يك دختر يا زن نامحرم از اين جهت كه پيش زمينه اى براى انعقاد عقد موقّت يا دايم باشد، چه حكمى دارد؟

ج. اگر معرضيّت براى مفسده نباشد، اشكال ندارد.

 

ارتباط تلفنى با دختر

746. براى ازدواج با دخترى كه معرفى شده، ارتباط تلفنى دارم، حكم آن چيست؟

ج. ارتباط مستمرّ جايز نيست.

 

مزاحمين تلفنى

747. آيا صحبت كردن با افرادى كه مزاحم تلفنى هستند، صحيح است؟

ج. تا حدّى كه مفسده  دار نباشد، جايز است.

 

تماس تلفنى با نامحرم

748. تماس تلفنى و گفت و گو با دخترى كه به او علاقه دارم و قصد دارم در آينده با او ازدواج كنم چه حكمى دارد؟

ج. با نامحرم هاى ديگر فرق ندارد.

 

صحبت با دختران از طريق اينترنت

749. صحبت كردن با دختران خارجى از طريق شبكه اينترنت چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS