سؤال هاى متفرقه در رابطه با حجاب و پوشش

سؤال هاى متفرقه در رابطه با حجاب و پوشش

 

پوشيدن لباس زير و دمپايى اختصاصى زنان و مردان

697. آيا پوشيدن لباس زير و دمپايى مردانه در منزل، براى زن و بالعكس جايز است؟

ج. در فرض سؤال، حرمت محلّ تأمُّل است.

 

پوشيدن لباس سادات

698. پوشيدن لباس اختصاصى سادات براى غير سيّد جايز است؟

ج. جايز نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS