احكام صلح

احكام صلح

تفاوت جنس مورد معامله با جنس تحويلى

1006. شخصى از ديگرى پنجاه 50 كيلوگرم بذر پياز قرمز خريده و پس از زرع و كشت آن معلوم شده كه فروشنده ـ عمدا يا جهلاً ـ ، بذر پياز سفيد به او داده بوده است، آن چه داده، غير از آن چيزى است كه معامله بر آن واقع شده است و مبيع هم كلى بوده است. حكم معامله چيست؟

ج. مشترى مى  تواند معامله بر بذر پياز سفيد را امضا كند و بر تفاوت قيمت بذر قرمز و بذر سفيد با فروشنده مصالحه كند.

 

مصالحه تمام اموال قبل از مرگ

1007. فردى پس از آن كه اموال خود را به كسى صلح نمود، فوت مى  كند، آيا مفاد صلح به حال خود باقى است يا تنفيذ ورثه  ى او لازم است؟

ج. اگر امر صلح به صورت صحيح تمام شده است، تنفيذ ورثه لازم ندارد.

1008. فردى مالى را به ديگرى صلح كرده است كه تمام منافع آن تا زمان حياتش براى صلح كننده باشد و حقّ فسخ نيز داشته باشد و پس از مرگش، آن را خرج نماز و روزه و حجّ براى او كنند. آيا چنين مصالحه  اى صحيح است؟

ج. خير، صحيح نيست؛ مگر اين كه مال ديگرى را در عوض اين عمل با او مصالحه كند در مقابل آن كه در مال اوّلى آن گونه رفتار كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS