احكام متفرقه خريد و فروش

احكام متفرقه خريد و فروش

 

خياطى براى نامحرم

712. خيّاطى مرد اجنبى براى زنان، چه حكمى دارد؟

ج. جواز آن مبنى بر اين است كه در مقدمات و مقارنات و لوازم آن، حرامى صورت نگيرد.

 

دلاّلى و واسطه گرى براى حرام

713. دلاّلى گرفتن براى كارهاى حرام ـ مانند معاملات ربوى ـ آيا حرام است؟ و آيا پول گرفته شده از طرفين ضمان  آور است؟

ج. بله، اين كار حرام است و پول آن هم حرام مى  باشد.

 

وثيقه قرار دادن در قبال اخذ وجه

714. براى آزاد كردن زندانى، فردى حاضر است در قبال دريافت مبلغى پول، سند منزلش را به عنوان وثيقه قرار دهد؛ آيا اشكال دارد؟

ج. اشكالى ندارد.

 

دختران فروخته شده در كشورهاى ديگر

715. در بعضى كشورها، دختران توسّط والدين به فروش مى  رسند، آيا اين كار جايز است؟

ج. خير، جايز نيست.

خريد و فروش تمبر پستى

716. فروش تمبرهاى پستى ـ كه قيمت معيّنى دارند ـ به قيمت بيشتر، چه حكمى دارد؟

ج. اگر به حدّ اجحاف نباشد، جايز است.

 

فروش بن

717. آيا فروش بن هايى كه بعضى از اداره  ها و يا.... به كارمندان خود مى  دهند، با قيمت كمتر و تبديل آن به پول نقد، جايز است؟

ج. معاوضه  ى آن جايز است، اگر شرطى با او نشده باشد.

 

فروش اجناس يارانه  اى در بازار آزاد

718. اگر دولت اجناسى را به بنگاه  ها و مغازه  ها يا نانوايى  ها با يارانه، جهت فروش به مردم با قيمت خاصى داده باشد و آن ها اين اجناس را تا چند ماه و يا چند سال هنوز نفروخته باشند، آيا با زياد شدن قيمت ها مى  توانند آن را به قيمت روز در بازار آزاد بفروشند؟

ج. اگر دولت ملك آن ها نكرده و هنوز خودش مالك است نمى  توانند بفروشند، اما اگر به آن ها فروخته است و آن ها طبق شروط قرارداد عمل نكنند و دولت مطلع شود، دولت مى  تواند فسخ كند.

 

خريد بليت سيرك و...

719. در سرگرمى  هايى مانند سيرك و بندبازى و موتورسوارى (كره مرگ و ديوار مرگ) خريد بليط جهت تماشا، چه حكمى دارد؟

ج. مانعى ندارد، اگر مشتمل بر حرام نيست.

 

فروش انگور به تهيه كنندگان شراب

720. فروش ميوه  هايى مانند انگور به كسانى كه سابقه شراب درست كردن دارند، چگونه مى  باشد؟

ج. اگر به قصد حرام يا كمك به حرام نفروشد جايز است، اگرچه احوط ترك آن است.

 

قرعه براى پرداخت پول روى هم گذاشته شده

721. آيا جايز است چند نفر مالى را اعمّ از پول يا كالا روى هم بگذارند و با قرعه تمام آن را بدون هيچ بازپرداختى به يك نفر واگذار كنند؟

ج. اگر همگى با رضايت مالشان را به يكى ببخشند، بدون اين كه خود را از جهت قرعه ملزم بدانند، مانع ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS