خريد و فروش خودرو

خريد و فروش خودرو

 

فروش نقد و اقساط خودرو

671. اگر شركت خودرو سازى قيمت خودرو را در فاكتور چنين بنويسد: قيمت نقدى 8 ميليون تومان، 3 ماهه 9 ميليون و 6 ماهه 11 ميليون تومان، آيا اين نحوه معامله شرعا صحيح است؟

ج. با تعيين يكى از آن قيمت ها در حين معامله، جايز است.

 

سپردن پول براى خريد ماشين

672. فردى پولى را به مدت يك سال يا بيشتر براى خريد ماشين، نزد شركتى مى گذارد و آن شركت با آن پول كار مى كند و در آخر به مقدار سود پول از قيمت فعلى ماشين كم مى كند؛ آيا معامله مذكور صحيح است؟

ج. اين معامله اگر واجد شرايط عقد شركت است، اشكال ندارد و اگر سود بر وجه حرام باشد نيز تصحيح معامله ممكن است؛ زيرا طرفين به اين معامله راضى هستند به مجموع اين عوض، هر چند مخلوط از حلال و حرام باشد، زيرا كه عوض، شخص آن مقدار نيست، بلكه حدّ آن مقدار است كه به ذمّه صورت مى گيرد، و اگر كم بودن اصل ثمن به اين جهت باشد، امر واضح تر است.

خريد و فروش وسايل نقليه بدون سند

673. خريد و فروش اتومبيل يا موتور كه سند ندارند، چه حكمى دارد؟

ج. اگر علم به دزدى بودن آن نداشته باشند، اشكال ندارد.

 

فروش خودرو و امتناع از انتقال سند

674. شخصى اتومبيلى را فروخته است و خريدار هم آن را به شخص ديگرى فروخته است و قبض و اقباض ثمن و مثمن در هر دو معامله انجام شده است. اكنون فروشنده  ى اوّل چون به جهت ديگر طلب كار است، از انتقال سند خوددارى مى  كند. حكم شرعى آن را بيان كنيد؟

ج. فروشنده اوّل حق امتناع از انتقال سند ندارد و بايد انتقال دهد.

 

پيدا نمودن جنس مسروقه نزد خريدار آن

675. اتومبيل خود را به كسى داده بودم تا با آن كار كند، ولى او خيانت كرد و با مدارك مالكيت من آن را ربود، فعلاً اتومبيل را نزد فرد ديگرى پيدا كردم كه مى  گويد از سارق خريده است، آيا مى  توانم اتومبيل را از او بگيرم؟

ج. مى  توانيد از او بگيريد و وى در صورت جهل نسبت به دزدى بودن اتومبيل، بايد مبلغ مذكور را از سارق بازپس گيرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS